BUP Flashcards Preview

Psykiatri > BUP > Flashcards

Flashcards in BUP Deck (28):
0

Behandlingar som används inom barnpsyk?

Info o rådgivning
Stödkontakt m familj/individuellt/både och
KBT, emdr, psykoterapi,
Familjeterapi
Gruppbehandling - ångest o depression
Föräldraträning - COPE, ADHD, ätstörningar, depression, utagerande
Samverkan med skola, socialtjänst
Slutenvård, akutavdelning, behandlingsavdelning.

1

När används emdr ffa?

Ffa hos traumatiserade individer.

2

När ska man remittera till BUP?

Introverta sym - suicidalitet, depression, ångest
Symtom som innebär påverkan på vardagligt liv
Stort lidande
Extroverta sym - utagerande, farliga handlingar, missbruk,
Psykotiska sym
Ätstörningar
Föräldrasvikt
Post trauma

3

Suicidtrappan?

1 inte värt att leva
2 önskan om död
3 skulle vilja ta sitt liv
4 fundering på metod
5 mental o praktisk förberedelse
6 suicidförsök

4

Hur bedöms suicidtankar?

Verklig dödsönskan?
Rop på hjälp?
Tidigare försök?
Kontakt m andra eller undandragande beteende?

5

I vilken grupp är suicid vanligast förekommande?

Äldre män.

6

Nämn freuds psykosociala stadier.

Orala stadier
Anala stadiet
Oidipala stadiet
Latensfasen
Genitala stadiet

7

Nämn piagets stadier.

Sensomotoriska stadiet - 0-2
Preoperationella stadiet - 2-6
De konkreta operationernas stadie - 7-11
De formella operationernas stadie - 11-16 - abstrakt tänkande

8

Vid vilken ålder kan barn komma ihåg objekt som lämnar synfältet?

8-10 månader
Kallas objektskonstans

9

Vilka är de nio grundaffekterna enligt tomkins?

Glädje
Rädsla
Ilska
Ledsenhet
Förvåning
Intresse
Avsmak
Avsky
Skam

10

Vilka anknytningsformer finns det enligt bowlby?

Organiserad - Trygg anknytning, Undvikande, Ambivalent
Disorganiserad
Avsaknad av anknytning

11

Nämn tre ätstörningar.

Anorexia nervosa
Bulimi
Ätstörning UNS

12

Vad kallas det när man har svårigheter att tolka signaler från kroppen?

Alexitymi

13

Vilken betydelse har spädbarnsåret?

Hjärnans utveckling
Känslomässig reglering
Tidiga samspelserfarenheter formar senare relationer.

14

Hur påverkar en stressfylld barndom vuxenlivet?

Höga nivåer av stresshormon tidigt i livet ger en person svårt att hantera stress senare i livet.

15

Spädbarnets förmågor?

Socialt beteende
Preferens för ansiktskontuter o röst - mor
Välutvecklade sinnen - hörsel, lukt (bröstmjölk), syn
Tidig förmåga att samordna stimuli till en samlad bild.

16

Barnets utvecklingskrafter?

Nyfikenhet
Självreglering - sömn-vakenhet
Anknytningsmönster
Medfödda affekter
Kognitiv bearbetning

17

Barnets förmågor 0-18 mån?

Socialt leende
Seperationsrädsla
Affektintoning - delad uppmärksamhet med någon annan.
Objektskonstans - sånt som inte syns finns, egna intentioner
Egocentrisk utgångspunkt
Sjävmedvetenhet

18

När kan man börja skämma bort barn?

Från ca 9 mån ålder. Innan dess förstår inte barn att olika beteenden generar olika resultat.

19

Förmågor hos barn 2-3 åå?

Språket utvecklas

20

Barns förmågor i 4 åå?

Mentalisering o reflekterande förmåga.
- självreflektion
- empati
- tänka kring känslor

21

Barns reaktioner på separationer?

Protest - h-vecka - motorisk aktivitet, leta efter föräldrar
Förtvivlan - dgr-veckor - tyst introvert barn. Anpassning till ny miljö.
Losskoppling - stänger av känslomässigt. Svårt m nära relationer senare i livet.

22

Riskfaktorer för otrygg anknytning - vuxnas bidrag?

Psykisk insufficiens - post partum depression/psykos
Brister i personligheten
Neuropsykiatriska svårigheter
Krisförlopp - olycka
Missbruk
Utvecklingsstörning - IQ < 70
Socialt belastad situation - ung, outbildad

23

Riskfaktorer för otrygg anknytning - barnets bidrag?

Prematuritet
Sjd - cystisk fibros, ep, medfött hjärtfel
Lätt för tiden - undernärd vid födsel
Utvecklingsstörning
Sensorisk överkänslighet

24

Hur påverkas barn av stressfyllda situationer?

Drag förstärks.
Aktiva barn blir hyperaktiva - skrikiga, svårtröstade
Passiva barn blir mer passiva - inåtvända, hypotona, deprimerade

25

Risktecken hos barn - som talar o problem.

Mat o sömnproblem
Motorisk oro
Skrikighet
Motorisk spänning
Inåtvänd, mkt sömn
Uppgivenhet, undviker blickkontakt
Tycks föredra en förälder framför den andre.

26

Remissorsaker barn 1-4 åå?

Mat- o sömnproblem - mat ska vara trevligt, socialt
Aggressionsutbrott
Gränssättningsproblem
Avskärmningstendenser
Överdriven självständighet
Separationsproblem
Misstänkt utvecklingsstörning

27

Behandling av anknytningsproblem?

Samspelsträning mellan barn o förälder
Individuellt psykoterapeutiskt arbete m förälder
Föräldrarsamtal