Förstämningssyndrom Flashcards Preview

Psykiatri > Förstämningssyndrom > Flashcards

Flashcards in Förstämningssyndrom Deck (74):
0

Symtom depression?

Nedstämdhet
Ångest - dygnsvariation
Anhedoni - anestesia dolorosa
Depressivt tankeinnehåll - skuldkänslor, hopplöshet, suicidtankar
Kognitiva svårigheter - konc svårigheter, minnesstörningar
Ambivalens
Oföretagsamhet - psykomotorisk hämning
Sömnstörningar, aptitförlust, viktnedgång
Kroppslig värk

1

Vad betyder anestesia dolorosa?

Smärtsam likgiltighet.
Medveten om att inget påverkar åt något håll. Smärtsam insikt.

2

Vad är depressiva vanföreställningar?

Då depressivt tankeinnehåll går över i vanföreställningar. Då inadekvata skuldkänslor går över i skuld över saker som egentligen inte har att göra med pat, men de är ändå förståeliga. Jämfört med psykoser.

3

Vad är självmordstrappan?

Då en pat är suicid kan denne vara på olika nivåer:
Dödstankar
Självmordstankar
Konkreta planer på utförande.

4

Vilka är hypothalamiska symtom?

Sömnsvårigheter
Aptitförlust
Viktnedgång/uppgång
Minskad sexlust
Förstoppning
Hyposalivaton

5

Vad kallas en depression med hypothalamiska symtom?

Melankolisk depression.

6

Med vilka skalor bedöms svårighetsgrader av depression?

MADRS
HAM-D
Används ex vid forskning.

7

Olika depressioner

Melankoli
Dystymi
Post partum-depression
Årstidsbunden depression
Vinterdepression
Egentlig depression

8

Diff dia depressioner?

Diabetes
Hypotyreos
Hyperparathyroidism
Malignitet - pankreas, lungor, hjärna
Brist B12/folat
Demens
Parkinson
Wilson
MS

9

Orsaker till depression?

Monoaminhypotesen
Inflammation i hjärnan - sickness behavior
Minskad neurogenes
Skrumpnad hippocamous

10

Går depression i arv?

Till viss del. 37% av enäggstvillingar uppväxta i olika miljö får depression.

11

Vad står MADRS för?

Depression rating scale - objektivt verktyg för skattning av misstänkt depression.

12

Vilka symtom måste föreligga för att sätta diagnosen depression?

Nedstämdhet o/lr minskat intresse lr glädje.

13

Vilka symtom ingår i depression?

Förekommer samma rvåveckorsperiod - alltid nedstämdhet o/lr minskat intresse o glädje. Minst fem:
Nedstämdhet större delen av dagen.
Minskar intresse o glädje
Viktnedgång
Sömnstörning
Psykomotorisk hämning lr agitation
Brist på energi
Känslor av värdelöshet
Minskad tanke- o konc förmåga
Återkommande tankar på döden

14

Hur ställs diagnosen depression?

Klassiska symtom - minst fem
Uppfyller ej kriterier för blandepisod depression/mani
Substansiberoende
Förklaras ej av sorg

15

Vad krävs för att ställa diagnosen manisk episod?

Förhöjd, expansiv sinnesstämning minst en vecka
Minst tre klassiska sym
Ingen depression/blandepisod
Påverkar livet i stort
Ingen substans lr somatik

16

Vilka sym kan finnas vid en manisk episod?

Förhöjd självkänsla lr grandiositet
Minskat sömnbehov
Mer pratsam än vanligt
Tankeflykt
Lättdistraherad
Ökad målinriktad aktivitet
Hänger sig åt lustfyllda aktiviteter m ev obehaglig kons.

17

Hur definieras blandepisod depression/mani?

Både kriterierna för egentlig depressik o manisk episod finns minst en vecka.
Ingen substans lr somatik
Påverkar privatliv lr arbete

18

Vad innebär dystymi?

Nedstämdhet större delen av dagen flertalet dgr minst två år
Nedstämdhet plus klassiska sym
Förklaras ej bättre av egentlig depression
Ej mani/hypomani/blandepisod
Ej andra syndrom, substans, somatik

19

Vad innebär bipolär sjd typ I?

Episoder av såväl depression som mani.

20

Vad innebär bipolär sjd typ II?

Återkommande egentliga depressioner m hypomana episoder.

21

Vad innebär cyklotymi?

Under en period av minst två år har det förekommit ett lr flera episoder med hypomana sym samt ett flertal episoder med symtom som inte uppfyller egentlig depression
Inte besvärsfri mer än två mån åt gången

22

Definiera melankoli?

Förmågan att känna glädje/lust i aktiviteter har helt försvunnit.
Reagerar ej adekvat på positiva stimuli
Minst tre - nedstämdhet av distinkt kvalité, värst på morgonen, tidigt uppvaknande, psykomotorisk hämning, aptitlöshet/viktminskning, obefogade skuldkänslor.

23

Vad kallas depression som beror på livssituationen?

Psykosen depression

24

Vad kallas det när man blir överdrivet dyster utan tydlig utlösande orsak?

Melankoli

25

Vad kallas depression som domineras av fobier o/lr tvångshandlingar/tankar?

Anankastisk depression

26

Lkm som används vid förstämningssyndrom?

Ssri
Melatoninagonister
Tricyklika
Tetracyklika
Snri
NaSSA
Mao-hämmare

27

Underhållsbeh av bipolär sjd?

Litium
Ev - haloperidol pp dagen o hibernal tn
Även - valproat, lamotrigin, karbamazepin

28

Hur fungerar litium?

Används vid bipolär sjd som en stämningsstabiliserare.
Profylaktisk effekt efter två veckors beh.

29

Biverkningar litium?

Initialt - tremor, törst, illamående, diarré
Sena - hypotyreos, njurpåverkan, viktökning, EKG förändringar,

30

Vilka lkm interagerar litium med?

Nsaid
Diuretika
Neuroleptika

31

Vad måste kontrolleras innan man sätter in litium?

Njurar - krea
Tyreoidea - TSH, T4

32

Sym åldersdepression?

Drag av melankoli o psykosen depression
Även förvirring, förlorad verklighetskontakt, suicidrisk.

33

Orsaker till åldersdepression?

Understimulering
Nedvärdering
Minskade mängder serotonin, NA
Somatik
Medicinering

34

Vad innebär terapirefraktär depression?

Kriterierna för egentlig depression kvarstår trots två olika behandlingsregimer i full dos.

35

Vad innebär kronisk depression?

Kriterierna uppfyllda för egentlig depression har varit uppfyllda oavbrutet under två senaste åren.

36

Varför är mirtazapin ett andrahandspreparat vid beh av depression?

Dyrare
Ger mer viktuppgång än ssri
Andra biverkningar

37

Vilken är den vanliga startdagen av ssri?

20 mg som man sedan kan trappa upp beroende påverkningsprofilen. Upp så långt som 60-80 mg.

38

Hur kan man tänka vid en depression som inte svarar bra på den initiala ssri beh?

Höja ssri
Byta till annat ssri
Byte till annat antidepressivt preparat - om noradrenergt preparat måste blodtryck följas
Tillägg till ssri med ytterligare antidepressivt - mirtazapin alt snri.

39

Åtgärd vid sexuell biverkan av ssri?

Informera att det går över vid utsättning
Ge annat preparat - ndri-voxra

40

När sätter man i tricyklika? Risken?

Svårare former av depression
Inom slutenvården då ssri ej fungerar
Då man även har smärtproblematik, samtidigt tvång
Ökad risk för hjärttoxicitet

41

Diff dia till depression?

Hypotyreos - ta TSH, t3, t4
Hypercalcemi - ca
Anemi - Hb
Diabetes - glukos
Infektion - crp, lpk, diff
Alkoholmissbruk - leverstatus, PEth, CDT
Elektrolytrubbningar pga ssri - hyponatremi
Njurstatus
Anemi/folat-/b12-brist - b12, folat

42

Behandlingsmöjligheter vid refraktär depression?

Dosjustering, tillägg, nytt lkm, Anna grupp, interaktionsbedömning
Tillägg av sömnmedel
Byte till litium, tillägg av litium - specialist
ECT
Omvärdera diagnos - somatik, missbruk, demens

43

Vad innebär pseudodemens?

Pat som ter sig dement men som är deprimerad
Pat som ter sig deprimerad men som är dement

44

Hur sätter man ut antidepressiva? Hur länga ska man stå på dem?

Beh ska fortgå 6-12 mån efter relativ symtomfrihet.
Reducera dosen långsamt - varannan vecka. Under perioden kan utsättningssym uppstå pga minskade nivåer serotonin
Om återfall - återgå till fulldos i minst 6 mån.

45

Under hur många veckor sätter man ut ett ssri?

Under lika många veckor som antalet månader pat har stått på preparatet.

46

Utsättningssymtom antidepressiva?

Diffust obehag
Svettningar
Irritabilitet
Trötthet/sömnsvårigheter
Illamående

47

Vad ger en ökad risk för återfall i depression?

Tre lr fler tidigare episoder
Hög frekvens av återfall
Tidigare episoder samma år.
Långa/svåra episoder
Första insjuknandet innan 30 åå

48

Vilken somatisk sjukdom har ökad risk vid depression?

Hjärt-kärlsjukdom

49

Vid diagnosen melankoli förekommer samma symtom som vid egentlig depression, därtill ska andra sym förekomma, vilka?

Nedstämdhet av distinkt kvalité
Värst på morgonen
Tidigt uppvaknade
Stark psykomotorisk hämning lr agitation
Betydande aptitlöshet lr viktminskning
Överdrivna lr obefogade skuldkänslor

50

Vilken vägledning ger poängen i madr-s?

< 10 inga sym på depression
15-20 lindrig depression
21-30 måttlig depression
> 30 svår depression
> 40 inläggning är aktuell

51

Vid vilket annat förstämningssyndrom är atypisk depression vanligt?

Bipolär sjd typ II

52

Alarmsymtom för självmordsrisk?

Svår ångest o motorisk rastlöshet
Sömnstörning
Försyndelsetankar

53

När bör man alltid misstänka överkonsumtion av alkohol?

Svårbeh ångestsyndrom
Svårbeh sömnstörning
Oväntad dålig effekt av insatt antidepressiv beh
Initiativlöshet, irritabilitet som ej stämmer m förväntad bild

54

Hur skiljer sig depression från okomplicerad sorg?

Sorg är en process som förändras medan depression är mer statisk.

55

Vilka depressioner bör beh i primärvården?

Lindriga o medelsvåra.
Svåra inom psykiatrin pga risken för självmord.

56

Beh av lindrig depression?

Kbt
Ipt

57

Hur beh medelsvår depression?

Psykoterapi - kbt, ipt
Ssri - sertralin, escitalopram

58

Hur beh svår depression?

Först lkm - ssri, snri, tca
I kombination med samtalsstöd
ECT kan bli aktuellt
Senare kan kbt bli aktuellt

59

Vid vilken dos har venlafaxin en säker noradrenerg effekt?

> 150 mg

60

Hur ska man göra då man inleder en beh av depression där ångest är ett betydande sym?

Ge ångestdämpande de första veckorna - ex oxazepam. Viktig självmordsprofylaktisk åtgärd.
Sömnmedel - zopiklon, zolpidem

61

Målet med beh av depression?

Symtomfrihet lr MADRS under 10.
Annars finns risk för bestående problem m koncentrationssvikt, försämrat arbetsminne, simultankapacitet, nedsatt stresstolerans.

62

Vad övervägas alltid vid en bipolär sjd?

De depressiva skoven.

63

Vad är skillnaden mellan hypomani o mani?

Psykotiska sym.

64

Vad innebär cyklotymi?

Instabilt o svängande stämningsläge med korta överaktivitetsfaser som snabbt växlar till depressiva symtom under en o samma dgr eller mellan dgr.

65

Hur skiljer sig den akuta beh av depression hos en pat m bipolär sjd mot en pat ned egentlig depression?

Båda får antidepressiva lkm men den bipolära pat får också stämningsstabiliserare.

66

Akut beh av manisk episod?

Atypiskt neuroleptika lr valproat
I kombi m
Bensodiazepiner.

67

Vilken stämningsstabiliserare är vanligast? När är den bäst?

Litium
Bäst effekt vid bipolär sjd typ I

68

Vilka prover måste tas inför insättning av litium?

Tyreoideastatus - TSH, t4.
Parathyroidea - ca, albumin
Njurar - krea
Samtliga prover måste sedan följas kontinuerligt.

69

Vilka lkm används som stämningsstabiliserare?

Litium
Lamotrigin
Atypiska neuroleptika - risperidon, quetiapin, aripiprazol, olanzapin
Ofta används de i kombination

70

Vanlig biverkan till lamotrigin?

Hudbiverkningar

71

Vilka sömnmedel ska man undvika till äldre? Varför?

Zolpidem
Kan ge paradoxala reaktioner i form av nattlig konfusion o obehagliga beteendestörningar

72

Vilka antidepressiva lkm får ej sättas in under grav?

Paroxetin
Fluoxetin
Klomipramin

73

Kan man amma inder pågående beh av förstämningssyndrom?

Ssri - ja, möjligen undvika fluoxetin
Litium - ja, följs barnets TSH
Lamotrigin - nej