Psykosomatik Flashcards Preview

Psykiatri > Psykosomatik > Flashcards

Flashcards in Psykosomatik Deck (16):
0

Vad innebär dysmorfofobi?

En person som är fullständigt övertygad om att om en kroppsdel förändras eller tas bort kommer livet bli mkt bättre avseende ångest, depression etc.

1

Patogenes psykosomatik?

Psykiska belastningar - neg känslor - bortträngning, dissociation, alexithymi (oförmåga att uttrycka känslor) - autonoma o hormonella förändringar - funktionella störningar/somatoforma syndrom - strukturell förändring eller psykosomatiskt syndrom.

2

Vilka sjd har en ökad risk vid depression o ångest?

Diabetes
Kardiovaskulär sjd
Astma

3

Vad är HAD?

Hospital anxiety depression scale.
Består av frågor där man uteslutit svar som kan bero på somatiska tillstånd.

4

Somatoforma syndrom?

Somatiseringssyndrom
Hypokondri
Autonom dysfunktion
Somatoforma smärtvandring

5

Dissociativa tillstånd?

Dissociativa stupor
Dissociativa anestesi , kramper, motorisk störning

6

Vad innebär ett somatiseringssyndrom?

Multipla, återkommande o föränderliga kroppsliga sym med duration på mer ön 2 år.
Många kontakter m sjukvården.
Negativa und fynd - många olika organ/system
Kroniskt o fluktuerande förlopp

7

Vad innebär hypokondri?

Ständig upptagenhet att ha eller flera allvarliga o progredierande sjukdomar
Agar ständigt över symtom
Vanligen fokuserad på en eller två organsystem.
Kan ej acceptera att symtomen EJ har somatisk orsak.

8

Riskfaktorer somatoforma syndrom?

Föreställning om kroppen
Sjukdomsrädsla
Uppväxtförhållanden - dåligt stöd, övergrepp
Dåliga socioekonomiska förhållanden

9

Faktorer som vidmakthåller somatoforma syndrom?

Andras reaktioner - familj, vänner, sjukvården
Beteendemässiga - kretsgång i sjukvården, inaktivitet
Ångest o depression

10

Synonymer till Dissociativa tillstånd?

Konversionsyndrom - Freud
Funktionella tillstånd

11

Vad innebär Dissociativa stupor?

Uttalad minskning av kroppsliga rörelser under viljans kontroll o normala reaktioner på externa stimuli.
Und ger inga bevis för fysisk orsak
Ofta ses psykologiska trauma i sb m insjuknande

12

Vad innebär dissociativ motorisk störning?

Oförmåga att röra hela eller delar av extremitet.

13

Innebär dissociativa kramper?

Kan likna ep kramper dock sällan urinavgång, tungbett eller medvetslöshet.

14

Vad innebär dissociativ anestesi?

Utbredningen av anestesi stämmer ofta inte anatomiskt. Snarare ett utryck för pat uppfattning om opassliga funktioner.

15

Vad avgör prognosen vid dissociativa tillstånd?

God - ung o kortvarigt
Dålig - om tillståndet funnits längre ön ett år. Personlighetsstörning. Sjukersättning. Volverad i rättslig tvist om kompensation.