Ångest Flashcards Preview

Psykiatri > Ångest > Flashcards

Flashcards in Ångest Deck (66):
0

Vad är ångest?

Att känna fruktan, vara rädd, orolig, ängslig, spänd
Irrationell fruktan
Hjälplöshet
Aktivering av stress-reaktion

1

Fysiska manifestationer vid ångest?

Hjärtklappning
Illamående
Skakningar
GI symtom
Spänt över bröstet

2

Frågor vid ångest?

Intensitet
Duration
Lindring
Situation
Frekvens

3

Varför får man ångest?

Att vilja fly utan att kunna
Irrationell rädsla
En naturlig kamp/flykt-reaktion som går överstyr
Utan förklaring

4

Skillnad mellan ångest o vanföreställningar?

Ångestpat kan ompröva sin rädsla rationellt.
För pat med vanföreställning är det sanning - helt otänkbart att konfrontera rädslan.

5

Krisens fyra faser?

Chockfasen - sekunder-veckor
Reaktionsfasen - veckor-år
Bearbetningsfasen - flera år
Nyorienteringsfasen - livet ut

6

Beskriv en akut stressreaktion.

Psykiskt trauma av svår art
Dissociativa mytom är vanliga
Uppkommer i anslutning till traumat. Klingar av. God prognos
Kan utvecklas till ptss, depressio lr annat

7

Hur behandlas en akut stressreaktion?

Akut omhändertagande
Vb psykisk bedömning o behandling

8

Definiera en panikattack.

Kommer plötsligt
Kulminerar inom 10 min
Håller på minst fyra min.
Minst fyra av: många olika fysiska manifestationer

9

Vilka två typer av paniksyndromet finns?

Med eller utan agorafobi.

10

Långtidskonsekvenser av paniksyndromet?

Överdödlighet i kardiovaskulära sjd, ffa män.
Suicidrisk
Alkoholberoende
Depression

11

Behandling av paniksyndromet?

Psykologisk - exponering, andningsteknik, KBT, tanketeknik
Lkm - ssri, tca, snri, anxiolytika (bara symtomlindring)

12

Vd är en specifik fobi?

Uttalad o bestående rädsla som är överdriven lr orimlig o som framkallas av att personen ställs inför eller förväntar sig att ställas inför en specifik företeelse eller situation.
Stör vardagen.

13

Behandling av specifik fobi?

KBT m exponering i utökande grad.

14

Beskriv social fobi.

En bestående fruktan för situationer där man kan skärskådas av omgivningen.
Kan utlösa en ångestreaktion
Undvikande av situationen
Leder till funktionsnedsättning

15

Behandling social fobi?

KBT med exponering gärna i grupp
Ssri
Snri
Betablockad
Undvik benzo pga missbruksrisk

16

Beskriv tvångssyndrom.

Tvångstankar o/lr tvångshandlingar
Förorsakar starkt obehag om dessa inte följs
Vägran utlöser ångeststegring
Störd social funktion och normal livsföring

17

Fyra vanliga tvångssyndrom?

Kontaminationsskräck - rengöringsritualer
Symmetri - arrangera o ordna
Skamliga tankar om religion o sexualitet - kontroll o försäkring. Ritualer
Sparande - samla allt

18

Olika former av OCD's?

Tourettes
Andra tics-sjd
Ätstörningar
Dysmorfofobi
Trichotillomani

19

Diagnos generaliserat ångestsyndrom?

Överdriven/orealistisk ångest/oro kring två eller fler teman flertalet dagar under minst 6 mån.
Svårigheter att kontrollera oron.
Minst tre av flera symtom.

20

Ett trauma-specifikt psykiatriskt tillstånd
Utsatt för medveten våldsutövning
Pat söker ej hjälp - vårdmiljö är ångestväckande - institutioner påminner om varandra.
Traumat återupplevs - reagerar m skräck, hjälplöshet.

Beskriv ptsd?

21

Tecken på ptsd?

Ständigt undvikande av stimuli som associeras m stimuli.
Ska finnas mer än en månad.

22

Vd innebär en panikattack?

En avgränsad episod av intensiv rädsla lr obehag med minst fyra:
Palpitationer, svettning, darrning, tappa andan, kvävningskänsla, smärta i bröstet, illamående, svindel, derealisation, rädsla att bli tokig, dödsskräck, parestesier, frossa.

23

Definiera agorafobi.

Rädsla att befinna sig på platser lr i situationer som det kan vara svårt lr genant att avvika ifrån.
Rädsla att en panikattack ska uppstå i situationen.
Uppstår i specifika situationer.
Påverkar jobb, socialt. Ingen substans lr somatik.

24

Vad innebär paniksyndrom?

Återkommande oväntade panikattacker
Åtföljs av:
Oro för ytterligare attacker
Oro för följderna - galen, hjärtattack, mista kontrollen
Betydande beteendeförändring
Med eller utan agorafobi.

25

Vad innebär specifik fobi?

Uttalad rädsla som är överdriven lr orimlig - flyga, djur, spruta, blod.
Exponering utlöser en ångestreaktion
Insikt om att rädslan är överdriven
Stimulit undviks lr uthärdas med ångest.
Påverkar vardagen.

26

När utlöstes en social fobi?

Olika sociala situationer
Prestationssituationer som innebär exponering för okända o/lr granskning

27

Definiera tvångstankar - fyra kriterier.

Återkommande, ihållande tankar som ger ångest, lidande.
Tankarna kan ej förstås som en överdriven oro för verkliga problem
Försök att trycka undan tankarna
Insikt om att tankarna kommer från egna själen.

28

Hur definieras tvångshandlingar?

Upprepade konkreta handlingar/tankar som personen känner sig tvungen att utföra.
Handlingarna utförs för att reducera lidande lr förhindra en fruktad händelse lr situation. Inget egentligt samband.

29

Vad innebär ett tvångssyndrom?

Tvångstankar o/lr tvångshandlingar
Insikt om orimligheten
Handlingarna orsakar påtagligt lidande
Om annan axel I störning, inte enbart begränsad till dessa.

30

När kan ett akut stressyndrom uppstå?

Personen har varit utsatt för traumatisk händelse med:
Upplevde, konfronterades, bevittnade en händelse som innebar död, allvarlig skada lr hot mot integritet.
Personen reagerade m stark rädsla, skräck, hjälplöshet.

31

Vad innebär dissociativa symtom? När kan de uppstå?

Känsla av bedövning, likgiltighet
Minskad uppmärksamhet på omgivningen
Derealisation, depersonalisation
Dissociativ amnesi - minns ej viktig del av händelsen.

32

Vad krävs för att ställa diagnosen akut stressyndrom?

Utsatt för traumatisk händelse m död
Dissociativa sym
Återupplevande av händelse
Undvikande av utlösande stimuli
Sym på ångest lr retbarhet
Påverkan på socialt/arbete. Ingen substans/somatik.

33

Hur länge måste förväntansångesy finnas för diagnosen generaliserat ångestsyndrom?

Flertalet dagar under sex mån.

34

Vilka symtom måste finnas för diagnosen generaliserat ångestsyndrom?

Rastlöshet, uppskruvad, helspänn
Lätt att bli uttröttad
Svårt konc
Irritabel
Muskelspänning
Sömnstörning - insomning, sova, dålig kvalité

35

Vilka kriterier krävs för generaliserat ångestsyndrom?

Förväntansångesy minst sex mån
Svårigheter att kontrollera oron
Typiska sym - se annan fråga
Ångesten ej begränsad till annan axel I störning
Det vanliga andra föreligger.

36

När uppstår en maladaptiv stressreaktion?

Utvecklas inom tre månader efter påfrestningens debut.

37

Vilka kriterier krävs för en maladaptiv stressreaktion?

Emotionella sym lr beteendeförändringar till följd av en lr flera identifierbara stressreaktioner.
Sym kliniskt signifikanta - påtagligt lidande, försämrad socialt/arbe
Uppfyller ej kriterier för lr försämring av annan axel I störning
Motsvarar ej okomplicerad sorg, varar ej längre än sex mån.

38

När är en maladaptiv stressreaktion att räkna som kronisk?

Efter sex månader.

39

Beh av GAD?

Ssri - zoloft, mianserin
Kbt

40

Kortfattat beskriv symtomen vid GAD?

Överdriven rädsla oro samt svårigheter att kontrollera oron. Ständig oro o oförmåga att koppla av. Ger upphov till beteendeförändringar samt somatik som sömnsvårigheter, tremor, spänningshv, andningsvsårigheter, palpitationer.

41

Hur snabbt utvecklas en panikattack?

Under max 10 min.

42

Vilka sym kan uppkomma vid en panikattack?

Palpitationer
Svettningar
Darrningar
Känsla av att tappa andan, kvävningskänsla
Smärta i bröstet, magen
Svindel
Derealisations- lr depersonalisationskänslor
Rädsla att bli tokig, mista kontrollen, dödsskräck

43

Vad innebär fobi?

Bestående o irrationell rädsla för en särskild företeelse, aktivitet lr situation som resulterar i en stark önskan av undvikande av specifik situation.

44

Screeningfrågor för social fobi?

Drabbas du ofta av kraftig osäkerhet?
Reagerar du med rodnad eller skakighet lr blir du blockerad tillsammans med andra?
Undviker du många vardagliga situationer pga detta?

45

Screeningfrågor för tvångssyndrom?

Tvättar du dig onödigt mkt trots att du är ren?
Kontrollerar du upprepade gånger at du låst dörren, stängt av spisen etc?
Har du tankar med skrämmande innehåll som är svåra att få bort?

46

Vilka missbruk kan resultera i ångest?

Alkohol
Amfetamin
Cannabis
Kokain
Koffein

47

Hur handlägger man en pat m ångest som ej uppfyller kriterierna för ett särskilt ångestsyndrom?

Expektans, planera in en ny snar kontakt för att följa utvecklingen.

48

Beh av lindrig ångest?

Fysisk aktivitet
Självhjälpslitteratur
Internetbaserade kbt

49

Vid vilka ångesttillstånd har kbt effekt?

Paniksyndrom
Specifika fobier
Social fobi
Ptsd
GAD

50

När kan psykoterapi vara negativt?

Krisibtervention efter större katastrofer kan ge sämre resultat än ingen beh alls.

51

När kan bensodiazepiner vara lämpligt för beh av ångest?

Kortvarig beh - tillfällig försämring (GAD), initiering av ssri, akuta kriser.
Långtidsbeh inte lämplig pga risk för beroende o toleransutveckling.

52

Vid vilka ångesttillstånd kan ssri fungera?

Vid alla utom specifik fobi.

53

Vad är fördelen med buspiron o hydroxizin jmf bensodiazepiner?

Sämre effekt men de är inte beroendeframkallande.

54

Beh av separationsångest?

Kbt
Ev ssri

55

Beh av maladaptiv stressreaktion?

Stödjande terapi - strategier för att lösa situationer

56

Beh av GAD!

Ssri
Snri
Kbt
Ej benso eftersom tillståndet ofta är mkt långvarigt

57

Beh av paniksyndrom?

Ssri - låg initial dos för att minska paradoxal ångest. Höjs under 2-3 v till måldos.
Bensodiazepiner - alprazolam, dock endast vid skov
Tca klomipramin - antikolinerga biv

58

Beh av social fobi?

Inför ångestutlösande situation - betablockad propranolol
Ssri - sertralin, escitalopram

59

Beh av specifik fobi?

Beteendeterapi brukar räcka.
Lkm ofta ej indicerade.

60

Beh av tvångssyndrom?

Ssri
Klomipramin
Kbt

61

Vilka somatiska sjd har personer med ångesttillstånd ökad risk för?

Cerebrovaskulära sjd
Hjärt-kärl sjd
Hypertoni
GI sjd
Luftvägssjukdom

62

Biverkningar ssri?

Första dgr - illamående, diarré
Lång tid - hv, svettningar, tremor, sömnstörningar, sexuell störning

63

Vilket ssri preparat ger mest antikolinerga biverkningar?

Paroxetin

64

När remitterar man en pat med ångestsyndrom till psykiater?

Vid suicidrisk
Vid beroende
Sekundärt till missbruk
Svåra biv av beh

65

Vilket ssri är godkänt för beh av barn?

Sertralin