Tvångsvård Flashcards Preview

Psykiatri > Tvångsvård > Flashcards

Flashcards in Tvångsvård Deck (40):
0

Vad innebär frivillig vård?

Rätt att tacka ja eller nej till erbjuden vård men inte rätt att bestämma hur vården skall se ut.

1

Vad är ändamålet med LPT?

Att patienten blir i stånd att frivilligt medverka till fortsatt vård enligt hälso- o sjukvårdslagen.

2

Hur är LPT uppbyggd?

Det ska vara krångligt att använda sig av de olika tvångsmedlen men lätt lätta på densamme.

3

Vilka är de tre kriterierna för LPT 3?

1 tvångsvård får endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning (APS - handout)
2 pga sin störning har - ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård - måste läggas in för att denna vård ska kunna ges
3 en förutsättning för vård är att pat motsätter sig vård enligt stycke ett lr att det finns anledning att anta att vård inte kan ges m samtycke.

4

Vad är en allvarlig psykisk störning?

Ett juridiskt begrepp. Se handout.
Tillstånd av psykotisk karaktär.
Allvarliga depressioner m självmordsrisk
Svårartad personlighetsstörning
Missbruk m psykostillstånd.

5

Vad innebär ett oundgängligt vårdbehov?

Psykiatrisk vård är absolut nödvändig och det finns ingen annan vårdform.
Pat är farlig för sig själv eller andra.

6

När kan man anta att LPT vård ej kan ges med pat samtycke?

Då patienten är verklighetsfrånvarande eller ambivalent.

7

Vilka kriterier gäller för vårdintyg?

Utfärdas av läkare - utan krav på specialistkompetens
Särskild läkarundersökning - måste träffa pat personligen
Får bara utfärdas i anslutning till läkarundersökning - efter und
Skall utfärdas på särskild datoriserad blankett - inget krav men underlättar.

8

R längre gäller ett vårdintyg?

Max fyra dgr.

9

Vad innebär på sannolika skäl?

Att det med stor sannolikhet är som man tror. På lägre grund kan man ej utfärda vårdintyg.

10

Vd är ett kvarhållandebeslut?

Utfärdas efter vårdintyg
Utfärdas av läkare
Pat kan hållas kvar på vårdinrättning tills frågan om intagning har avgjorts.

11

Vad är ett intagningsbeslut?

Utfärdas efter kvarhållandebeslut.
Utfärdas av specialist - efter intyg fr chefsöverläkaren
Får ej vara den läkare som skrev vårdintyg - tvåläkarprövning
Vårdintyg max fyra dgr
Inom 24 h från ankomst - uppg i vårdintyg måste vara aktuella

12

Vilken informations måste lämnas till pat efter intagningsbeslut?

1 vård enligt LPT, sammanfatta
2 rätt till överklagan
3 rätt till stödperson
4 rätt att överklaga beslut dock inte själva beh.

13

R kan övergång från frivillig psykiatrisk slutenvård till sluten psykiatrisk tvångsvård ske?

Tre grundkriterier samt:
Att pat pga sin psykiska störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan.

14

Vad menas med risk för skada?

Främst fysisk skada
Även psykisk skada för personer i omgivningen - hot, trakasserier.
Ej skada på egendom eller annan ekonomisk skada.

15

Vilka tvångsåtgärder kan man vidta enligt LPT?

Låst avdelning
Kroppsvisitation o yttlig kroppsbesiktning
Medicinering
Fastspänning
Avskiljning
Kontroll av försändelser
Inskränkning i rätten att använda elektronisk utr
Omhändertagande av egendom
Undantagsfall - ECT, sondmatning, beh somatisk sjd

16

När kan tvångsvården upphöra?

När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård.
Chöl ska då fatta beslut om vårdens upphörande
Frågan ska övervägas fortlöpande

17

När fattas beslut om upphörande av tvångsvård?

Fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av chöl efter 4 v.
Fyra månader efter intagningsbeslut o därefter var 6 mån.
Om chöl missar att ansöka upphör tvångsvården omedelbart

18

Bör kan en läkare utfärda intyg enligt LPT?

Omen människa lider av allvarlig psykisk störning
Har ett oundgängligt behov av dygnetrunt vård
Pat motsätter sig erbjuden vård eller det finns anledning att anta att vården ej kan ges med pat samtycke.

19

Syftet med LPT?

Att pat frivilligt vill ta emot vård?

20

När upphör vård enligt LPT?

När någon av de tre kriterierna ej uppfylls. Ska göras en ständig omvärdering.

21

Vad innebär allvarlig psykisk störning?

När personen tappat greppet om verkligheten:
Psykostillstånd - schizofreni, psykos, drog o alkoholrel, mani, demens, störd realitetsuppfattning.
Depression med suicidrisk
Svårare personlighetsstörningar
Kriser m suicidrisk

22

Vad innebär oundgängligt vårdbehov?

Kan ej ta hand om sig själv
Sannolikhet hög för skada - kroppslig, social, ekonomisk, psykisk
Kan ej medverka i öppenvård, räcker ej
Behöver beh

23

När måste ett intagningsbeslut göras?

Inom 24 h från det att pat anländer vårdanläggning. Måste göras av specialist i psykiatri, ej den som skrivit vårdintyg.

24

Hur länge gäller ett intagningsbeslut?

30 dgr. Efter det måste överläkaren ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt vård.
Om förlängningen går igenom gäller tvångsvården 4 mån från vårdens första dag.
Om pat överklagar måste överläkaren ansöka om fortsatt vård inom 4 dgr.

25

När kan man konvertera hsl till LPT?

Tre kriterier plus att det finns en risk för fysisk skada mot pat lr annan.
Tvåläkarbedömning - vårdintyg plus intagningsbeslut.
Ansökan om förlängning måste göras inom fyra dgr.

26

Vilka läkare kan skriva vårdintyg? Vilka kan fö hjälp av polis?

Legitimerade läkare inom offentlig tjänst lr privata med avtal m landstinget.

27

När kan man skriva ett vårdintyg?

Endast i sb m bedömning.

28

Vem kan fatta ett kvarhållningsbeslut?

Läkare i allmän tjänst.

29

Vad får man göra efter kntagningsbeslut?

Tvångsåtgärder:
Flytt till vårdavdelning
Bältning
Medicinering

30

Vilka läkare kan begära polishandräckning för vårdintygsundersökning?

Leg läk i allmän tjänst.

31

Till vilka situationer kan vårdintyg användas?

LPT
Konvertering enligt LPT på person som vårdas enligt hsl
LRV

32

Vilka får utfärda kvarhållningsbeslut? Hur längre gäller det?

Tjänstgörande läkare, även icke leg.
Gäller högst 24 h.

33

Vilka får utfärda intagningsbeslut?

Chöl alt leg läk med delegation av chöl. Måste göras inom 24 efter det att pat är där kntagningsbeslut är tänkt att ske. Får ej vara samma person som skrivit vårdintyg.

34

Om anhörig ringer - får man uppge att pat befinner sig på psykiatrisk klinik?

Nej, inte utan patientens medgivande.
Om pat däremot kom med polis kan man hänvisa till polisen får uppgifter om pat befinner sig på sjukhus.

35

Om man utfärdat vårdintyg på pat - får man uppge för anhöriga att pat befinner sig på psykklinik?

Ja, det gäller även när andra intyg är utfärdade såsom kvarhållningsbeslut o intagningsbeslut.

36

Kan vem som helst begära ut en annan persons journal?

Ja, däremot måste utlämnandet prövas eftersom journalens uppgifter gäller under sekretess. I praktiken kan det innebära att journalen lämnas ut efter prövning dock stora delar censurerad eftersom de flesta uppgifters utlämnande skulle vara till skada för patienten.

37

Vilka tvångsåtgärder kan man vidta enligt kvarhållningsbeslut?

Bältning
Låsa dörr

38

Hur gör man om man skriver vårdintyg men pat kan ej styrka sin identitet?

Man beskriver pat noga på vårdintyg
Man ger pat ett tillfälligt personnr som gäller på kliniken som skrivs på vårdintyg och på ett armband till pat.

39

Vilken somatisk vård får bedrivas enligt LPT?

Om pat motsätter sig den somatiska vården pga sin psykiska sjd, men lagen säger egentligen att det är endast psykiatrisk vård som får bedrivas enligt LPT.