Suicidologi Flashcards Preview

Psykiatri > Suicidologi > Flashcards

Flashcards in Suicidologi Deck (20):
0

Vad ingår i suicidstegen?

Livsleda
Dödstankar
Dödsönskan
Suicidtankar
Suicidplaner
Suicidförsök

1

Vad avgör den suicidala intentionen?

Hur allvarligt var ett suicidförsök - brev, ville personen hittas, trodde par att denne skulle dö.
Något som håller emot - anhöriga, intressen, mening med livet, enda vägen ut.
Tidsaspekten - hur har tankarna förändrats över tid, hur länge, progress, hur ofta kommer tankarna, debut av vad, lindrar, förvärrar,

2

Vilka faktorer ryms inom suicidal intention?

Viljan att dö
Viljan att göra aktivt försök
Varaktighet
Frekvens av tankar
Suicidal planering
Faktiska förberedelser

3

Vilka skalor finns för bedömning av suicidrisk?

SSI - scale for suicide ideation
MADRS - rymmer en fråga om suicid

4

Riskfaktorer suicid?

Tidigare försök - antal, allvarlighetsgrad, orsak
Ärftlighet
Suicid bland närstående
Kön, ålder (45) medelålders män
Social situation - ensamhet, relationsproblematik, isolering, problem i ursprungsfamilj, aktuell social förlust.
Negativa livshändelser - övergrepp, misshandel, försummelse
Personlighet - störning, dåligt stresscoping, lättkränkthet, impulsivitet, aggressivitet, våldsbenägenhet

5

Sym som är riskfaktorer för suicid?

Depression
Hopplöshet
Muntlig suicidal intention
Ångest
Sömnlöshet
Droger
Vanföreställningar

6

Sjukdomar som ökar risken för suicid?

Tidigare försök - viktigast
Depression, bipolär sjd
Ångest, akut stressreaktion
Personlighetsstörningar
Psykos
Missbruk av alkohol o droger, abstinensfas
Somatisk sjd

7

Hur får man göra om en person som bedöms ha hög suidcidrisk vill lämna en VC exempelvis?

Kan ej hålla kvar enligt LPT då vårdintyg inte är skrivet.
Kan hålla kvar pat enligt nödvärnsrätten. Leg lök får då skriva vårdintyg och sedan be om polishandräckning till psykakut.

8

När är självmord den vanligaste dödsorsaken?
Vanligaste orsaken?

Hos män i medelåldern.
Psykiska störningar ligger nästan alltid bakom 90%, 75% har sökt somatisk vård senaste året.

9

Hur vanligt är självmord i Sverige? Hur många begick självmord i Sverige 2012?

Det minskar i de äldre åldersgrupperna. Statiskt bland de yngsta, 15-24 åå.
1500 människor

10

Skillnaden på suicidförsök o självskadebeteende?

Suicidförsök - syftet var att dö. Ökad ångest efter.
Självskadebeteende - självtillfogad kroppsskada där syftet ej var död. Minskad ångest efter.

11

Nämn suicidstegen?

Nedstämdhet
Dödstankar
Nedsatt livslust
Dödsönskan
Självmordstankar
Självmorsdönskan
Självmordsplaner
Självmordsförsök

12

Vilka faktorer ingår i scale for suicide ideation?

Pat vilja att lever lr dö - vilja att dö? Vilja att göra aktivt försök?
Karaktär av tankar - varaktighet, frekvens, vilken situation?
Karaktär av tänkt försök - vilken metod? Planering?
Aktualiserats av försök - faktiska beredelser? Brev?
Bakgrundsfaktorer - tidigare försök?

13

Vad innebär det presuicidala lugnet?

Då personen har bestämt sig. Innan har tankarna på självmord varit förknippade med ångest. När personen väl bestämt sig slipper de ångesten o blir lugna.

14

Hur bedömer man suicidrisken?

Bakomliggande riskfaktorer
Suicidal intention
Kvaliteten i samtalet - psykisk status, innehållet i samtalet
Finns det en allians med pat?

15

Riskfaktorer för suicid?

Tidigare försök - viktigast. Hur många? Grad?
Ärftlighet
Suicid bland närstående - någon man såg upp till
Kön - män
Ålder - äldre
Social situation
Negativa livshändelser - övergrepp, misshandel, förlust
Personlighetsstörning - borderline
Symptamologi - vilken psykisk sjd - alla
Sjd - kronisk, smärttillstånd

16

Handläggning på akuten av pat man bedömer ha övervägande suicidrisk?

Samråd med erfaren kollega
Inläggning
Vårdintyg
Extra vak o tillsyn
Initiera beh
Anhöriga - ytterligare bild av pat

17

När får man kroppsvisitera en pat?

Om inlagd enligt LPT
Enligt hsl om pat går med på det. Kan hänvisa till ordningsregler för att övertyga pat.

18

Suicidförebyggande åtgärder?

Diagnostik - bedöm alltid suicidrisk
Se till att pat ej har tillgång till metoder
Tät kontakt, undvik avbrott i kontakt
Beh - fortlöpande riskbedömning för rätt beh.

19

När ska man göra lex Maria anmälan?

Om suicid begås inom fyra veckor efter kontakt m vården.