Psykisk staus Flashcards Preview

Psykiatri > Psykisk staus > Flashcards

Flashcards in Psykisk staus Deck (23):
0

Syftet med samtalet?

Bedömning - diagnos, handläggning, suicidalitet, farlighet, vårdform
Alliansskapande
Terapeutiskt

1

Vad innebär psykisk status?

Standardiserad beskrivning av en individ
En tolkning av individens bakomliggande upplevelser
Beskriv objektiva fynd, ej anamnes
Färgas av bedömarens bakgrund, personlighet

2

Vad innebär allmänt beteende?

Ordnat/oordnat - klädsel, hygien,
Åldersadekvat - klädsel i förhållande till ålder
Berusning, abstinens, tolksamtal
Vasomotoriska reaktioner - rodnad, svettning

3

Vilka grader av vakenhet finns?

Vaken
Somnolens
Stupor
Medvetslöshet

4

Vad innebär klarhet?

Klar
Oklar/grumlat medvetande - sänkt uppmärksamhet, vanföreställningar, desorientering, illusioner
Förvirrad
Predeliriös/deliriös
Oneiroid - drömlikt tillstånd

5

Orienteringsgrader?

Tid
Plats
Situation
Person

6

Vad innebär formell kontakt?

Oskrivna samtalsregler - medverkar, hälsar, passar tiden, följer instruktioner
Relevant sakinfo - svarar adekvat på frågor, normal turtagning i samtalet.
Beskrivs som god/begränsad/dålig

7

Vad innebär emotionell kontakt?

Känslokontakt pat/läkare
Naturlig ögonkontakt
Känslor stämmer m det sagda?
Distanserad/avvisande/misstänksam
Känns pat äkta
Konkretisera vad som är avvikande

8

Vilka stämningslägen finns?

Neutral
Förhöjt - hypomani/mani
Sänkt - depression/melankoli
Dysfori - sänkt stämningslägen m irritabilitet
Kan pat avledas från sitt stämningsläge? Avgöra graden?

9

Vad innebär psykomotorisk hämning?

Förlångsammas mimik
Fattigdom på gester
Långsamma rörelser
Entonigt tal

10

Vad innebär kognitiv hämning?

Svarslatens
Långsamt tal

11

Vad innebär emotionell hämning?

Likgiltighet
Lustlöshet - anhedoni

12

Konstliv hämning?

Kan ej ta sig för saker.

13

Vad innebär affekter?

Observerbara beteenden som uttrycker ett subjektivt känslotillstånd.
På vilket sätt tar sig affekten uttryck - begränsade, flacka, adekvat/inadekvat, labila, inkongruenta.

14

Hur beskriver man motorik i psykiskt status?

Aktivitetsnivå - förlångsamning, hyperaktivitet
Tonus - hypotoni, hypertoni
Tal - sammanhängande, latens, tempo, association
Katatoni -

15

Vad ska man lägga mörke till avseende tankeinnehåll?

Adekvat/inadekvat
Speglar stämningsläge

16

Vad innebär vanföreställning?

Uppenbart orimlig, okorrigerbar o som ej kan förstås utifrån patientens kulturbakgrund lr begåvningsnivå och som ej delas av andra.

17

Hur delas vanföreställningar in?

Primära - kan ej förklaras av andra symtom
Sekundära - går att härleda från andra symtom, hallucinationer, ändrad grundstämning, tankeförloppsstörningar
Bissara/icke bisarra
Symtyma - kongruens m stämningsläge

18

Vad innebär jagstörning?

Oskarp gräns mellan jaget o omgivningen. Ger en upplevelse av att inte själv styra över sina tankat, känslor o handlingar.

19

Vad innebär perceptionsstörningar?

Kan drabba alla sinnesmodaliteter
Leder ofta till vanföreställningar kopplade till störningen.
Hallucination - sensorisk upplevelse utan yttre stimuli.

20

Suicidstegen?

Livsleda
Dödstankar
Dödsönskan
Suicidtankar
Suicidplaner
Suicidal aktivitet
Frekvens, modalitet, tidsaspekt

21

När är sjukdomsinsikt vanligen nedsatt?

Vid psykos

22

Vad ingår i psykisk status?

Allmänt
Vaken
Klar
Orientering
Kontakt - formell, emotionell
Stämningsläge
Hämning
Affekter
Motorik
Tankeinnehåll
Psykotiska sym
Suicidtankar
Sjd insikt
Hot om våld