Psykofarmakologi Flashcards Preview

Psykiatri > Psykofarmakologi > Flashcards

Flashcards in Psykofarmakologi Deck (94):
0

Akut behandling av ångest?

Bensodiazepiner

1

GABA rec agonister?

Bensodiazepiner - öppnar GABA rec med GABA. Längre tid
Alkohol
Heminevrin - typ av benso
Barbiturater - öppnar GABA rec utan GABA

2

Vilka effekter har bensodiazepiner?

Sederande
Sänker kramptröskel
Muskelrelaxantia
Hypnotikum - sömninducernade

3

Bensoliknande lkm?

Zopiklon - zopiklon, imovane
Zolpidem - zolpidem, stilnoct

4

Rent sederande antihistaminer?

Alimemazin - Theralen
Prometazin - Lergigan
Hydroxizin - atarax

5

Sömnmedicin med antihistaminskelett?

Propavan

6

Lkm vid tillfällig ångest?

Theralen
Lergigan
Atarax
Dvs antihistaminer m sederande egenskaper.

7

Beh av akut ångest?

Bensodiazepiner
Atarax

8

Behandling av ångestsjd?

Ssri, snri
Buspiron
Pregabalin
Benso - CAVE beroende
Antihistaminer

9

Annat ord för neuroleptika?

Antipsykotika

10

Alkholavgiftning?

Nitrazepam
Heminevrin
Theralen - ångestdämpande
Bensodiazepiner - stesolid, sobril. Nedtrappningsschena
Tegretol
B-vitamin, mg

11

Bieffekter till klorpromazin?

Sömn
Klådlindrande

12

Nämn två första generationens neuroleptika?

Hibernal - högdos
Haldol - lågdos. Dopaminblockerare

13

Hur verkar amfetamin?

Frigör dopamin?

14

Bieffekt av för höga nivåer av dopamin?

Psykos.

15

Extrapyramidala biverkningar av haldol/dopaminbrist?

Parkinsonism
Akut dystoni - kramp hals, tunga
Akatisi - kan inte sitta stilla, stark oro
Tardiv dyskinesi - stereotypa munrörelser - kan bli kroniskt

16

Hur behandlas akut dystoni?

Akineton
Momentan effekt.
Antikolinergikum

17

Biverkning av Propavan?

Myrkrypningar. Släkt med neuroleptika, så som akitisi fast mildare.

18

Biverkningar av anti-dopamin?

Stel motorik - striatum
Långsamma tankar - frontallob
Hyperprolaktinemi - galaktorre
Limbiska systemet - antipsykos

19

Får man extrapyramidala komplikationer av andra generationens neuroleptika?

Nej
Kan däremot ge neutropeni - akut avsaknad av neutrofiler - risk för svåra bakteriella infektioner - leponex
Metabolt syndrom - zyprexa

20

Utvecklingar av clozapin?

Olanzapin - vissa extrapyramidala biverkningar
Quetiapin - sämre mot psykos

21

Vad ge för att motverka psykos hos Parkinson pat?

Ej första generationens neuroleptika - grav stelhet
Kan ge clozapin eller quetiapin eftersom de ej har extrapyramidala biverkningar
Ej olanzapin eftersom det ger vissa extrapyramidala biverkningar.

22

Hur verkar en partiell dopaminantagonist?

Motverkar kroppseget dopamin men har en viss egen dopaminerg verkan.

23

Hur delas antipsykotika in?

Första generationen - högdos o lågdos - typiska
Andra generationen - atypiska

24

Hur verkar antipsykotika lkm?

Blockad av dopamin 2 rec.

25

Biverkningar antipsykotika?

Relaterade till d2rec
Andra

26

Första generationens antipsykotika?

Högdos - levopromazin, klorpromazin
Lågdos - haloperidol (haldol), zuklopentixol (cisordinol), perfenazin

27

Biverkningar högdos antipsykotika?

Antikolinerga - muntorrhet
Antihistaminerga
Antiadrenerga
EPS - extrapyramidala symtom

28

Biverkningar lågdos antipsykotika?

Extrapyramidala:
Akatisi - stark oro, ångest
Parkinsonism
Akut dystoni
Tardiv dyskinesi
Beh - akut dystoni o Parkinsonism? Antikolinergika -biperidin, trihexyfenidyl.

29

Andra generationens antipsykotika?

Olanzapin
Risperidon
Klozapin
Aripiprazol

30

Biverkningar andra generationen?

Svagare d2 blockad, mindre EPS.
Metabola - viktuppgång, stegrat blodsocker, förhöjda blodfetter.

31

Tredje generationens antipsykotika?

Aripiprazol - abilfy
Biv - rastlöshet, akitisi, illamående

32

Biverkningar klozapin?

Mindre EPS
Agranulocytos
Metabola biverkningar

33

Vilket antipsykotika har bäst effekt för antisuicidal o antipsykotisk effekt?

Klozapin.
Förstahandsval vid suicidalitet beteende.

34

Vad innebär malignt neuroleptikasyndrom?

Hypertermi
Rigiditet
Medvetandepåverkad
Autonom instabilitet - takykardi, instabilt BT

35

Svåra biverkningar antipsykotika?

Malignt neuroleptikasyndrom
Tardiv dyskinesi
Kardiella arytmi - påverkad qt tid.
Ökad risk för stroke hos äldre

36

Synonym till neuroleptika?

Antipsykotika

37

Vilka symtom vid schizofreni har neuroleptika effekt på?

Positiva symtom - dvs uttryck som friska personer ej har.

38

Akuten psykos?

Gamla - haloperidol im, zuklopentixol im
Nya - aripiprazol im, olanzapin im.

39

Haloperidol? Zuklopentixol? Risperdidon? Paliperidon? Olanzapin?

Haldol
Cisordinol
Risperidon consta
Xeplion
Zyphadera

40

Antidepressiva lkm?

Tricyklika, tetracyklika, ssri, nri, Mao-hämmare.

41

Tricykliska lkm?

Snri preparat
Amitryptilin
Nortryptilin
Klomipramin - anafranil

42

Bive tricyklika?

antikolinerga
Serotonerga - ökad ångest vid insättning, illamående, sömnsvårigheter, ökad svettning, sexuella
Noradrenerga - sömnbesvär, hv, yrsel, takykardi, hypertension
Toxiska vid od - kan användas vid suicid

43

Hur länga kan ssri, snri o antinoradrenerga ha ångestzkapande effekt?

Ca två veckor. Sedan hjälper de mot ångesten.

44

Mao hämmare?

Blockerar nedbrytning av serotonin, adrenalin o noradrenalin.
Moklobemid - aurorix
Risk för hypertensiv kris

45

Tetracyklika/NaSSA?

Blockerar 5ht, 5ht3 o alfa2rec
Mianserin
Mirtazapin - remeron
Biv - somnolens, viktuppgång

46

Ssri?

Citalopram - cipramil
Fluoxetin - prozac
Sertralin - zoloft
Escitalopram - cipralex

47

Biv ssri?

Paradoxal ångest - första två veckorna
Serotonerga - illamående, sömnsvårigheter, sexuella, ökad svettning, hv

48

Serotonergt syndrom?

Vid kombination av flera serotonerga lkm
Kramper, spasmer, illamående, feber, förvirring, förhöjt BT, hyperreflexi, tremor, agitation.
Andra allvarliga ssri biv - hyponatremi, ökad blödningsbenägenhet, ökad qt tid, osteoporos

49

Noradrenerga biv?

Obstipation
Insomnia
Takykardi
Hypertension
Yrsel
Hv

50

Nri?

Atomoxeti - strattera, mot adhd

51

Snri?

Venlafaxin - efexor

52

Biverkningar snri?

Serotonerga
Noradrenerga
Dock inga antikolinerga, till skillnad mot tricyklika

53

Hur fungerar centralstimulerande?

Ökar frisättning o hämmar återupptag av noradrenalin o dopamin.
Metylfenidat - concerta, ritalina

54

Biverkningar centralstimulerande?

Sömnsvårigheter
Puls o BT höjning
Viktnedgång
Hv
Magvärk
Tillväxthämning

55

Stämningsstabiliserare?

Används till bipolära tillstånd.
Litium - litionit

56

Biv litium?

Njure - polydispi, polyuri
Hypotyreos
Diarré, viktökning
Tremor
Parathyroideapåverkan - hyperkalcemi
Hud - acne, psoriasis

57

Antiepileptika som stämninsstabiliserare?

Valproat - ergenyl
Lamotrigin - lamictal
Karbamazepin - tegretol

58

Antipsykotika som stämningsstabiliserare?

Quetiapin - seroquel
Olanzapin - olanzapin, zyprexa
Aripiprazol - abilfy

59

Ångestdämpande lkm?

Ssri, snri - ffa
Buspiron - buspar -testa vid sexuella biv
Pregabalin - lyrica
Effekt inom ngr veckor
Klometiazol - heminevrin
Antihistaminer - alimemazin-theralin, hydroxizin-atarax, prometazin-lergigan.

60

Akut ångestlindring?

Bensodiazepiner:
Diazepam - stesolid
Oxazepam - sobril, oxascand
Midazolam - dormicum

61

Biverkningar bensodiazepiner?

Trötthet
Muskelsvaghet
Beroende - abstinens

62

Sömnmedel/hypnotika?

Bensodiazepiner - nitrazepam
Bensoliknande(Z-preparat) - zopiklon-imovane, zolpidem-stilnoct
Antihistaminer - mirtazapin-mirtazapin, hydroxizin-atarax
Neuroleptika - alimemazin-theralen, propiomazin-Propavan

63

Vänliga biverkningar olanzapin?

Somnolens - dämpar positiva sym
Viktuppgång

64

Vilka symtom utmärker Parkinsonism?

Orörlighet
Rigiditet
Tremor

65

Vad kännetecknar akinesi?

Hämning, igångsättninsmotstånd

66

Vilka symtom kännetecknar akut dystoni?

Smärtsamma kramper, ofta peroralt

67

Vilka symtom kännetecknar Akatisi?

Oförmåga av vara stilla.

68

Vad innebär tardiv dyskinesi?

Grimaser
Smackningar
Tungrörelser

69

Atypiskt neuroleptika?

Klozapin - leponex

70

Beh av malignt neuroleptika syndrom?

Bensodiazepiner
Bromokriptin
ECT

71

Vilket lkm potentierar effekten av neuroleptika?

Bensodiazepiner

72

Nämn ett typiskt neuroleptika av högdos.

Nozinan - används mest som sömnmedel.

73

Nämn typiska neuroleptika av lågdos.

Haloperidol - haldol
Zuklopentixol - cisordinol
Perfenazin - trilafon
Flupentixol - fluanxol

74

Med vilka lkm beh man biverkningar av första generationens neuroleptika?

Biperiden - akineton
Trihexyfenidyl - pargitan

75

Nämn atypiska neuroleptika.

Olanzapin - zyprexa
Risperidon - risperdal
Quetiapin - seroquel
Ziprasidon - zeldox
Aripiprazol - abilify
Klozapin - leponex

76

Vilken biverkan kan uppstå vid beh med klozapin?

Agranulocytos

77

Nämn ssri preparat.

Sertralin - sertralin
Citalopram - cipramil
Escitalopram - cipralex
Fluoxetin - fluoxetin, prozac

78

Nämn ett snri preparat.

Venlafaxin - venlafaxin, efexor.

79

Nämn två tetracyklika/NaSSa?

Mianserin - tolvon
Mirtazapin - remeron

80

Nämn tre tricyklika.

Klomipramin - anafranil
Amitryptilin - saroten, tryptizol
Nortryptilin - sensaval

81

Nämn ett nri-preparat.

Reboxetin - edronax

82

Nämn ett ndri-preparat?

Bupropion - voxra

83

Nämn tre lkm grupper som används som stämningsstabiliserare. Exempel?

Litium - litionit
Antiepileptika - valproat (ergenyl), lamotrigin, karbamazepin (tegretol)
Antipsykotika - quetiapin (seroquel), olanzapin (zyprexa), aripiprazol (abilify)

84

Nämn fem grupper lkm som används som anxiolytika.

Ssri, snri
Buspiron - buspar
Pregabalin - lyrica
Bensodiazepiner
Antihistaminer med sederande egenskaper

85

Ge exempel på sex stycken bensodiazepiner.

Diazepam - stesolid, valium
Oxazepam - sobril, oxascand
Lorazepam - temesta
Klonazepam - iktorivil
Midazolam - dormicum
Klometiazol - heminevrin

86

Hur fungerar maoi?

Inhiberar effekten av Mao presynaptiskt. Ökar halterna av monoamin i synapsklyftan.

87

Vad är problemet med irreversibla maoi?

I kombination med viss mat, ost o vin etc, kan man utlösa en hypertensiv kris.

88

Leken huvudsaklig effekt har klomipramin/anafranil?

Huvudsaklig serotonerga effekt.
Mindre NA effekt.
Är ett tca.

89

Bieffekter av Atropin? O andra antikolinergikum.

Muntorrhet - i förlängningen karies
Ökad hjärtfrekvens
Förstoppning
Urinretention
Ackomodationssvårigheter

90

Nämn ssri?

Citalopram
Sertralin
Escitalopram
Fluoxetin
Paroxetin
Venlafaxin, cymbalta - snri. Även NA återupptagshämmare

91

Hur kan man variera effekten m venlafaxin?

Låg dos - mest serotonerga effekt
Medel - mest NA effekt
Mkt hög dos - ffa dopaminerg effekt

92

Hur fungerar mirtazapin? (NaSSa)

Hämmar upptaget av NA
Hämmar specifikt 5 HT2 (minskar sexuell dysfunktion) o 3 (minskar illamående) jmf preparat som inte inhiberar dessa.
, men ej 5HT1.
Dock går många upp i vikt.

93

Hur ska man tänka vid beh med ssri?

Beh tills fullständig remission uppnåtts. Kan kräva olika doser o kombinationer.
När man uppnått detta ska man beh minst ett år för att undvika återfall.
Om pat haft tre depressiva episoder kan man överväga livslång beh