Personlighetsstörningar Flashcards Preview

Psykiatri > Personlighetsstörningar > Flashcards

Flashcards in Personlighetsstörningar Deck (23):
0

Vad är en personlighetsstörning?

Stabila beteenden eller karaktärsdrag som avviker från det kulturellt accepterade.
Börjar senast i tonåren.
Funktionsnedsättning - yrkesmässigt o/lr socialt
Minst två drabbade: kognition, affektivitet, interpersonell funktion, impulskontroll

1

Hur många personer läker ut sin personlighetsstörning under 30 år?

Ca 90%

2

Hur delas personlighetsstörningar in?

I kluster A, B o C
Ingen vetenskaplig grund, liknar varandra. Har gemensamma drag.

3

Vilka störningar ingår i kluster B?

Antisocial
Emotionellt instabil
Narcissistisk
Histrionisk

4

Vilka diagnoser ingår i kluster A?

Paranoid
Schizoid
Schizotyp

5

Vilken personlighetsstörning har sämst prognos?

Paranoid-störning - blir ofta värre

6

Varför har kvinnor ett naturligt skydd mot antisocialt beteende?

På x kromosomen sitter genen för ett enzym, maoa. Detta har en skyddande effekt på utvecklandet av psykopati.

7

När ska man misstänka en personlighetsstörning?

När personalen börjar bråka med varandra om en pat.
En person som går dåligt ihop med andra.

8

Minst två mönster måste iakttas för diagnosen personlighetsstörning - nämn fyra.
Dessa mönster ska avvika från personens sociokulturella miljö.

Kognitioner - tolka sig själv, andra o händelser
Affektivitet - komplexitet, rimlighet, intensitet
Mellanmänskligt samspel
Impulskontroll

9

Vilka kriterier krävs för att ställa diagnosen personlighetsstörning?

Ett varaktigt avvikande mönster - minst två av fyra
Framträder i många situationer o sammanhang
Leder till försämrat arbete, socialt
Kan spåras tillbaka till adolescensen
Kan ej förklaras av annan psykisk störning
Ej substans lr somatik

10

Vad kännetecknar en paranoid personlighetsstörning?

Genomgående misstänksamhet o brist på tillit inför andra personer som därför uppfattas illasinnade.
Tvivlar på lojalitet, ger inte andra förtroende, ältar oförätter, upplever angrepp mot personen när andra inte göra det, misstankar mot partner.

11

Allmänna mönster för personlighetsstörning?

Ett varaktigt mönster i uttryck i - kognition, affekter, mellanmänskligt samspel, impulskontroll
Mönstret är oflexibelt o framträder i många sammanhang
Leder till signifikant lidande
Varaktigt, kan spåras till adolescensen
Inget annat psyk, substans, somatik

12

Beskriv en person som lider av paranoid personlighetsstörning.

Genomgående misstänksamhet. Brist på tillit. Uppfattar andra personer som illasinnade. Tvivel på lojalitet. Ger ej förtroende. Tolkar uttalanden som kränkningar. Ältar ofätter.

13

Beskriv en person med schizoid personlighetsstörning.

Mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer. Begränsat känslouttryck mot andra. Varken önskar lr uppskattar nära relationer. Väljer ensamhet. Likgiltiga inför sex, beröm, kritik. Uppvisar emotionell kyla, flacka affekter, tillbakadragenhet.

14

Beskriv en person med schizotyp personlighetsstörning.

Excentriskt beteende. Kognitiva o perceptuella förvrängningar. Störd förmåga till nära relationer. Hänsyftningsideer. Tror på magiskt tänkande. Kroppsillusioner. Talar i metaforer, stereotypier. Paranoid. Känner stark social ångest. Inga vänner.

15

Beskriv en person smed antisocial personlighetsstörning.

Mönster av bristande respekt o kränkningar av andras rättigheter. Struntar i normer, brottsliga. Bedrägligt beteende. Impulsiv. Irritabel o aggressiv. Nonchalerar säkerhet. Ständigt ansvarslös. Brist på ångestkänslor.

16

Beskriv en person med emotionellt instabil personlighetsstörning.

Impulsiv - slösaktighet, sexuellt, droger, trafik, ätande. Instabil avseende relationer, affekter, självbild, identitetskänsla. Undviker separationer. Omväxlande idealisering o nedvärdering. Suicidalitet beteende. Affekterna varar sällan längre än några dagar. Paranoida tankegångar.

17

Beskriv en person med histrionisk personlighetsstörning.

Överdriven emotionalitet o strävan efter uppmärksamhet. Illa till mods om ej i centrum. Samspel präglas av förföriskt o provocerande beteende. Snabbt skiftande känslor. Använder sig av sitt yttre för uppmärksamhet. Detaljfattigt språk. Lättpåverkad. Feltolkar relationer som mer intima ön verkligheten.

18

Beskriv en person med narcissistisk personlighetsstörning.

Grandiositet i fantasi lr beteende. Behov av beundran. Brist på empati, utnyttjar andra. Känsla av att vara betydande utan av vara förtjänt av det. Fantasier om makt, fulländning, skönhet. Tror sig bara vara förstådd av personer med hög status. Avundsjuk. Högdragen.

19

Beskriv en person med tonisk personlighetsstörning.

Social hämning. Känsla av otillräcklighet. Överkänslighet för negativa omdömen, kritik, ogillande, avvisande. Återhållsam i intima förhållanden. Rädd för sociala situationer. Nedvärderar sig själv. Ovillig att testa nya saker.

20

Beskriv en person med osjälvständig personlighetsstörning.

Starkt behov av omhändertagande. Undergivenhet, klängighet. Rädsla för separation, övergiven. Svårt att fatta beslut utan råd. Behov av andras ansvar. Konflikträdd. Osjälvständig. Måste alltid vara i en relation.

21

Beskriv en person med tvångsmässig personlighetsstörning.

Upptagenhet av ordning, perfektionism, mellanmänskligt o mental kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet, effektivitet. Upptagen av detaljer, listor. Samvetsgrann, oflexibelt i moraliska värderingar. Vill ej delegera uppgifter. Snål. Envis.

22

Vad kännetecknar respektive kluster?

A - udda, excentriska
B - dramatiska, känslomässiga, färgstarka, utåtvända
C - inåtvända, ängsliga, räddhågsna