Psykos Flashcards Preview

Psykiatri > Psykos > Flashcards

Flashcards in Psykos Deck (49):
0

Vad är en psykos?

En genomgripande förändring av:
Perception - hallucinationer
Tankar - andra tankar, annan tolkning av tankar
Känslor
Vilja - inte kunna ta beslut, omsätta beslut i handling
Förändrad verklighetsuppfattning o bristfällig realitetsprövning - ingen sjukdomsinsikt.

1

Symtom på psykos?

Hallucinationer - hörsel, syn, lukt, känsel
Vanföreställningar - skev uppfattning om världen, feltolkning
Formella tankestörningar -
Språkstörning - pga tankestörningar
Desorganiserat beteende - pga vanföreställningar
Katatoni - kroppsställning som motverkar vanföreställningar
Jagstörning
Bristande sjukdomsinsikt

2

Ika typer av psykos?

Psykossjd - schizofreni, många psykiska sjd kan gå med psykossym
Organisk psykos - somatisk sjd, demens
Drogpsykos - alkohol, narkotika, ordinerade lkm
Affektiv psykos - depression, mani

3

Olika primära psykossjd?

Schizofreni
Schizofrenoformt syndrom
Schizoaffektivt syndrom
Vanföreställningssyndrom
Kortvarig psykos
Utvidgad psykos
Psykos UNS

4

Symtom schizofreni?

Hörbara tankar - patognonomt
Kommenterande röster
Hänstftningsideer - tolkar allmängiltiga saker som personliga
Bisarra vanföreställningar - saker som är omöjliga
Alla har inte alla sym.

5

När debuterar ofta schizofreni?

Tonår
Tidig vuxen ålder
Schizofrenimortf syndrom om mindre än 6 mån.

6

Hur definieras psykos? Kardinalsymtom?

Psykisk störning som medför nedsatt verklighetsuppfattning.
Bristande sjd insikt
Störd realitetsuppfattning
Förvirring, hallucinationer, vanföreställningar

7

Vilka tre grupper av symtom finns vid schizofreni? Vilka symtom ingår?

Prodromalsymtom - irritation, oro, sömnproblem
Positiva - vanföreställningar, hallucinationer, katatont beteende, talstörning, illusioner
Negativa - torftigt språk, känslomässig avflackning, anhedoni, apati, inkongruneta affekter, autism

8

Karaktäristiska sym vid schizofreni?

Vanföreställningar
Hallucinationer
Desorganiserat tal
Påtagligt desorganiserat lr katatont beteende
Neg sym - avflackning, utarmat tankeliv, viljelöshet

9

Hur ställs diagnosen schizofreni?

Karaktäristiska sym
Social lr yrkesmässig dysfunktion
Varaktighet minst sex mån, minst en månad med sym
Uteslutning av schizoaffektivt syndrom o förstämningssyndrom
Uteslut substans o somatik

10

Vilka undergrupper av schizofreni finns? Hur kommer man fram till diagnos?

Paranoid
Desorganiserad/hebefreni
Kataton
Odifferentierad
Diagnos ställs vid tydlig dominerande symtomatologi

11

Hyr ställs diagnosen paranoid schizofreni?

Upptagenhet av en lr flera vanföreställningar lr frekvent hörselhallucinos, ofta persekutoriska.
I get av följande dominerar - desorganiserat tal, desorganiserat lr katatont beteende, flacka lr inadekvata affekter.

12

Hur ställs diagnosen desorganiserat schizofreni/hebefreni?

Föreligger i betydande grad:
Desorganiserat tal
Desorganiserat beteende
Flacka lr inadekvata affekter
Tydligt ej kataton schizofreni

13

Hur ställs diagnosen kataton schoizofreni?

Motorisk orörlighet - katalepsi, stupor
Överdriven motorisk aktivitet - utan syfte
Extrem negativism
Besynnerlig volontär motorik - kroppsställningar, stereotypa rörelser, grimaser
Ekologi, ekopraxi

14

Vad innebär schizofreniformt syndrom?

Samma karaktäristika som schizofreni men pågår mindre än sex månader, inklusive alla faser, men längre än en mån.

15

Hur ställer man diagnosen schizoaffektivt syndrom?

En sammanhängande sjdperiod då under någon tid egentlig depression, manisk episod lr blandepisod föreligger samtidigt med sym som är karaktäristiska för schizofreni.
Vanföreställningar/hallucinationer två veckor utan förstämningssym
Förstämningssym under betydande del av sjd aktiva fas.

16

Vad innebär erotomani?

Vanföreställning om att en person med högre status är förälskad i pat.

17

Vilka sym är typiska vid psykos?

Vanföreställningar
Hallucinationer
Desorganiserat tal
Desorganiserat beteende lr katatoni

18

Vid vilka tillstånd förekommer dissociativa symtom? En lr flera episoder av oförmåga att minnas viktig personlig information, ofta traumatisk lr påfrestande. Ej vanlig glömska.
Förekommer ej endast vid andra tillstånd med dissociativa sym
Orsakar signifikant lidande.

Vad innebär dissociativ amnesi?

19

Vad innebär dissociativ personlighetsstörning?

Två eller fler skilda identiteter lr persnolighetstillstånd existerar sida vid sida. Har olika sätt att förhålla sig till verkligheten.
Minst två av dessa tar kontrollen vid återkommande tillfällen.
Personen är oförmögen att minnas, mer ön vanlig glömska.
Beror ej pp substans lr somatik.

20

Hur ställs diagnosen schizofreni?

Symtom enligt kriterium A - ex vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal o beteende, negativa sym, talstörning pga tankestörningar.
Social/yrkesmässig dysfunktion
Duration minst 6 mån - varav en mån m aktiva sym

21

Vilken diagnos ställs på en person med symtomduration mindre än en mån? Mindre än sex mån?

Kortvarig psykos.
Schizofreniformt syndrom

22

Vilka typer av vanföreställningar finns?

Paranoida/persekutoriska
Megalomani
Religiösa
Erotiska
Fantastiska - utomjordingar, uppfinningar
Somatiska - kroppen ruttnar

23

Positivt prognostiska faktorer vid schizofreni?

Akut debut
Affektiva symtom
God premorbid funktion
Saknar hereditet o strukturella förändringar i CNS
Hög socialgruppstillhörighet

24

Diff dia cykloid psykos?

Temporallobs ep m konfusion

25

Vad kännetecknar cykloid psykos/schizoaffektivt syndrom?

Kombination av affektiva sym - mani lr depression
Samt
Schizofrena symtom enligt kategori A.

26

Droger som kan utlösa psykoser?

Cannabis
Amfetamin - andra centralstimulantia

27

Vilka neuroleptika kan man ge iv i akutsituation?

Haldol - effekten förstärks av bensodiazepiner. Snabbt anslag.
Zyprexa
Cisordinol - antipsykotisk o sederande
Abilfy - kan ej ges med bensodiazepiner

28

Vilket benso kan man ej ge vid akutbehbav psykos? Vilket ger man?

Stesolid - osäkert upptag, kan kapslas in im. Lång kinetik.
Iktorivil - snabbt anslag, säkert upptag im.

29

Vanligaste orsaken till psykos hos ungdomar?

Manisk episod

30

Vad präglar den akuta fasen av schizofrenisjd?

Pos sym - hallucinationer, vanföreställningar, desorganiserat tal o beteende.

31

På vilket sätt gör cannabis o amfetamin att riskens för psykossjd ökar?

Sensitisering av dopaminreceptorer.

32

Hur är hjärnan förändrad vid schizofreni?

Förhöjd mängd dopamin vid nervterminaler
Sensitiserade dopaminreceptorer
Vidgade lateralventriklar
Hjörnvolymen minskad - ex grå substans, ffa frontalt o temporalt

33

Prognostiskt gynnsamma faktorer vid insjuknande i psykossjd?

Stressutlöst debut
Affektiva symtom
God premorbid funktionsnivå
Högre ålder vid insjuknande

34

Vilka lkm har bäst antipsykotisk effekt?

Klozapin - leponex

35

Vilket antipsykotikum ger mest viktuppgång?

Olanzapin - leponex

36

Vad kan ge upphov till akut psykos?

Primära
Drogutlöst - alkohol, cannabis, centralstimulerande
Somatisk - ep, stroke, tumör, metabolt, endokrint, demens, akut konfusion
Förstämningssyndromsutlöst

37

Hur kan man enkelt definiera schizoaffektivt syndrom?

Pat uppfyller kriterierna för både schizofreni o bipolär sjd.
Vanföreställningarna ska finnas i minst två v i frånvaro av sym på förstämningssyndrom
Förstämningssyndrom uppkommer under en betydande del av sjukdomsförloppet.

38

Synonym till cykloid psykos?

Akut polymorft syndrom

39

Hur skiljer sig vanföreställningssyndrom från schizofreni?

Senare debut - kring 30-40 åå
Primära -(icke pga av hallucinationer), icke bisarr vanföreställningar
Rel väl bevarad personlighet - kognition, affektion,

40

Vilka former av vanföreställningssyndromsteman finns?

Erotomani - kan leda till stalkning
Storhetsvansinne - ett visst fokus, gäller ej allt i livet
Svartsjukeparanoia -
Förföljelseparanoia
Kverulansparanoia - staten är ute efter pat
Dysmorfoparanoia -

41

Hur definieras kortvarig psykos?

Minst en dag men max en månad. Återfår därefter full förmåga.
Med (reaktiv psykos) eller utan uppenbara stressorer
Ex postpartumpsykos - om inom 4 v från förlossning

42

Vad speglar vanföreställningarna vid reaktiv psykos?

Ofta den aktuella stressoren som utlöste psykosen.

43

Vad innebär cykloid psykos?

Akut insjuknande
Snabbt fluktuerande symtombild - affekter, motorik, konfusion, hallucinationer, vanföreställningar.
Överhängande risk för recidiv, återställd mellan skov
Utösande - stress, sömnrubbning, inf

44

När debuterar post partum psykos? Vilken annan sjd liknar den?

Oftast inom 4 v efter förlossning.
Liknar akut polymorf psykos
De ökar risken för varandra

45

Nämn fyra positiva symtom vid schizofreni?

Hallucibationer - ffa auditiva
Vanföreställningar - bisarra
Desorganiserat tal
Desorganiserat lr katatont beteende

46

Nämn negativa sym vid schizofreni?

Tröghet, slöhet, brist på intresse, likgiltighet, passivitet, initiativlöshet, viljelöshet, avflackat känsloliv, inadekvata affekter, fattigt språk, tillbakadragenhet

47

Hur länge måste a symtom finnas för diagnosen schizofreni? Vilka är de?

Minst en mån lr kortare vid beh.
Vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal, desorganiserat lr katatont beteende, negativa sym.

48

Riskfaktorer för schizofreni?

Hereditet
Influensa under grav
Födelsetid -
Förlossningskomplikationer
Svält, skallskada
Meningit/encefalit i barndomen
Cannabis