Banking1 Flashcards Preview

Banking > Banking1 > Flashcards

Flashcards in Banking1 Deck (33):
0

Bankovní převod

Bank transfer - prostředek platebního styku prováděny bankou na základě příkazu klienta
- úhrada nebo inkaso forma

1

Bankovní účet

Bank account - bežné, výkladové, úvěrové

2

Bankovni spojení

Bank connection
- jednoznačné určení účtu klienta s identifikačním kódem banky

3

Bezhotovostní operace

Cashless transfer
- operace bez použití peněz

4

Běžný ucet

Current account

5

BIC

Bank Identifier Code

6

Blokace karty

Stoplisting

7

Bonita

Creditworthiness

8

Cestovní šek

Traveller´s Cheque

9

CR
Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu

Credit

10

Debetní zůstatek

Debit balance

záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

11

Disponibilní zůstatek

Available balance

peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu

12

DR

Debit

zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tj. snižuje zůstatek účtu

13

Embosovana platební karta

Embossed payment card
platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace

14

Fixační období

Fixed period

období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.
Další používaná označení: Fixace; Fixed Period

15

Fixní úroková sazba

Fixed interest rate
úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).
Další používaná

16

IBAN

International bank account number

17

Inkaso

Collection


Inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz - svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso.

18

Karetní asociace

Card Companies Association

sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.

19

Kreditní zůstatek

Credit balance

kladný zůstatek na účtu.
Credit Balance

20

p.a.

Per annum

používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 %

21

PIN

Personal identification number
osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu)

22

Platební karta

Payment card
karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních

23

Pohyblivá urokova sazba

Floating interest rate

24

Platební příkaz k inkasu

Collection order

pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet . K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).

25

Platební příkaz k úhradě

Payment order
pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).


26

RPSN

Annual Pecentage Rate of Charge
představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.


27

Splátkový kalendář

Amortization schedule

přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.
Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization schedule

28

Splatnost

Maturity
datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

29

Svolení k inkasu

Direct debit

souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

30

Trvaly prikaz

Standing payment order
příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k inkasu

31

Urokova sazba

Interest Rate
cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. V případě vkladů výše úrokové sazby souvisí s dobou, na kterou jsou peníze uloženy. V případě úvěrů výše úrokové sazby vyčísluje, jakou částku finanční instituci, která úvěr poskytla, zaplatí dlužník navíc. Úroková sazba neobsahuje poplatky, proto je pro klienta důležitější údaj o RPSN (roční procentní sazba nákladů), což je částka všech nákladů, které zaplatí dlužník finanční instituci nad rámec splátky jistiny navíc.
Další používaná označení: Interest Rate

32

Zůstatek na účtu

Account balance

částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.