Investice 3 - Studijni Materialy Flashcards Preview

Banking > Investice 3 - Studijni Materialy > Flashcards

Flashcards in Investice 3 - Studijni Materialy Deck (85):
1

Co je to diskontní sazba?

Sazba kterou útočí ČNB přebytečnou likviditu, kterou si u ni mohou banky uložit

2

Co je to Lombardii sazba?

Sazba, za kterou ČNB půjčuje bankám peníze

3

Co jsou operace na volném trhu?

Měnové nástroje ČNB a nejdůležitější jsou REPO operace, kdy ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a předává v dohodnuté ceně cenné papíry

4

Co jsou automatické facility?

Další menove nástroje ČNB - slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc, zapůjčení nebo uloženi peněz pro banky

5

Co jsou mimořádné facility?

Měnové nástroje ČNB, především dvoutýdenní REPO operace

6

Co jsou povinné minimální rezervy?

Významný měnový nástroj ČNB, rezerva pro hladký průběh mezi bankovního platebního styku

7

Co jsou devizové intervence?

Měnové nástroje ČNB, nákupy a prodeje cizích měn za českou korunu na devizovém trhu za účelem tlumení votality na devizovém trhu

8

Co je to kurz volně pohyblivý?

Kurz kolísá podle nabídky a poptávky

9

Co je to řízeny floating?

Centrální banka zasahuje v případě, kdy se kurz odchyluje od ústředního kurzu, prodej nebo nákup domácí nebo zahraniční měny

10

Co jsou to vázané kurzy?

U nejméně používaných měn, které odvozují svůj kurz od významné měny nebo koše měn

11

Jak souvisí změna úrokových sazeb na chování měnových kurzu?

Při zvýšení úrokových sazeb domácí měna posiluje a při snížení oslabuje.

12

Co znamenají vyšší úrokové sazby na chování pevné určených instrumentů?

Znamenají pokles pevné určených instrumentů.

13

Co je to parita kupní sily?

Jakým způsobem se chovají měnové kurzy vzhledem k cenám zboží v jednotlivych zemích.

14

Co je arbitráž?

Nákup zboží v levnější zemi a prodejem zboží v zemi s vyšší cenou.

15

Co je PRIBOR?

Průměrná sazba, za kterou si banky navzájem jsou ochotny půjčit

16

Co je PRIBID?

Je průměrná úroková sazba, za kterou si české banky mohou ukládat peníze u jiných českých bank

17

Co jsou to výnosové křivky a jaké známe?

Časová struktura úrokových sazeb vyjadřující vztah mezi výnosy dluhopisů a jejich dobou splatnosti

Rostoucí, klesající a plocha

18

Jaké jsou analytické metody?

Technická analýza
Fundamentální analýza
Psychologická analýza

19

Co je technická analýza?

Používá se k předpovídání budoucích cenových pohybu na základě zkoumání současných a minulých dat

Cílem je určit budoucí vývoje cen, určit konec či otočení trendu.

20

Co je fundamentální analýza?

Snaží se najít správnou vnitřní cenu akcie.

Cílem je zjistit, zda je investiční nástroj správně ohodnocen, pod odročen či nadhodnocen.

21

Jaká je charakteristika Fondu život. cyklu 2020 FF?

Chce dlouhodobě překonávat výnosy dluhopisu kombinaci investic do dluhopisu a akcii

Otevřeny podílový fond, dlouha strategie až do roku 2020, nejdříve akcie ETF, pak konzervativní

5 let a více

22

Jaká je charakteristika Fondu životního cyklu 2030 FF?

Stejně jako Fond 2020, je zajištěn proti je novému riziku, 7 let a více

23

Co je ISCS plus otevřeny podílový fond?

Smíšený fond

Je usilováno, aby každých 6 let k 31.12. byl ochráněn investovaný kapitál. Dále se chce, aby možná ztráta byla omezena na 5% každy rok.

Díky zajištění není měnové riziko, je řízen aktivně, muže mít i vyšší obrat.

5 let a více

Výhody: dosazeni ochrany investované částky každých 6 let, vysoká likvidity (do týdne), nulové výstupní poplatky

24

Osobní portfolio 4 charakteristika:

Smíšený fond

Chce překonávat výnosy srovnatelné s výnosy státních dluhopisu ČR investováním do dluhopisu + akciové složky

3 roky a déle

Měnové riziko zcela zajištěno

Výhody: rostoucí trend rizikových trhu, vyhýbá se dlouhodobým poklesum, snaha o minimální dosazeni ochrany investované částky každé 4 roky

25

Charakteristika dynamického mixu FF:

5 let a déle

Hodnota podílového listu muže kolísat, akcie 50%, široká diverzifikace portfolia snižuje riziko

Portfolio fondu je rozloženo do různých tříd aktiv a regionu, portfolio je aktivne řízeno

26

Charakteristika Akciového mixu:

75% v akciích

Aktivně řízena manažerem

5 let a déle

Pro klienty, kteří chtějí participovat na potencionalu světových akcii

27

Co je to benchmark?

Srovnávací ukazatel pro referenční účely, často tvořen nezávislým indexem k posouzení investic

28

Co jsou investiční limity?

Zabraňují koncentraci portfolia a to omezením maximální výše investice do jednotlivych cenných papíru, např. Podílový fond muže investovat max. do 10% globálních akcií a maximálně 5% do jednoho cenného papíru emitenta

29

Co je ranking

Nezávisle hodnocení konkrétního fondu prostřednictvím posouzením kvality správce

30

Co je participace?

Jedna se o procento výnosu, kterým se investiční produkt podílí na průměrné výkonnosti podkladoveho instrumentu

31

Co je to diskont?

Rozdíl mezi tržní hodnotou akcie nebo podílového listu a hodnotou majetku připadající na jednu akcii nebo podílový list

32

Co je to diverzifikace?

Rozložení investice do různých tříd aktiv.

33

Co je to HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ?

Dluhopisový fond

Vyšší zhodnocení investici do korporátních dluhopisu se spekulativní stupněm

3 roky a déle

34

Co je to Hedge Fond?

Investuje do vysoce rizikových instrumentů , vhodny pro velké investory.

35

Co je Investiční fond?

Fond s principy akciové společnosti. Prostředky z emisi akcií obchodovaných na veřejném trhu a ceny jsou ovlivněny nabídkou a poptávkou.

36

Co je SICAV fond?

Fondy kolektivního investování v západní Evropě, mají vlastní právní subjektivitu. SICAV vydává akcie, ne podílové listy.

37

Jak dělíme podílové fondy?

Aktivně řízené

Pasivně řízené

Se růstovým stylem řízení

S hodnotovým stylem řízení

38

Co jsou aktivně řízené fondy?

Portfolio manažer hledá na trhu aktivní příležitosti k nákupu a také prodává aktiva, která podle nej ztrácí potenciál růstu

39

Co jsou pasivně řízené fondy?

Vázané na určitý benchmark, jehož výkonnost se snaží různými způsoby kopírovat

40

Co jsou fondy s růstovým stylem řízení?

Portfolio manažer fondu investuje do akcii zavedených společností a spekuluje na pohyb tržních cen akcií, pričemž výše dividend není důležitým kritériem jeho rozhodování

41

Co jsou fondy s hodnotovým stylem řízení?

Fondy rady investuji do společností, které trh přehlíží nebo v nich ztratil důvěru, hledá podhodnocené akcie nebo akcie, které jsou ohodnocení níže ke svému potencionalnimu výdělku

42

Co je to firemní fundamentální analýza?

Hledá vnitřní hodnotu cenných papírů daně firmy, používá dividend oce diskontní modely, modely ziskovosti a metody využívající P/E cash flow modely a mnoho dalších

43

Co je to psychologická analýza?

Investování je ovlivněno emocemi.

44

Co je to globální fundamentální analýza?

Hodnotí vliv celého trhu na finanční instrumenty.

45

Co je to odvětvových fundamentální analýza?

Zkoumá specifická odvětví jak reagují na změnu hospodářského cyklu

Cyklické odvětví

Defenzivní odvětví

Růstové odvětví

46

Co je to investiční zlato?

Je to zboží, nevztahují se investiční požadavky jako na investiční produkty

Máme slitky Rakouské mincovny v gramážích: 10g, 50g, 100 g

Ochranné prvky: označeni výrobce, údaj o hmotnosti a ryzosti slitku, pečeť kvality, identifikační číslo slitku, ražba lípu našeho koně u 10 g slitku

47

Jaká jsou pravidla při obchodování s investičním zlatem?

V Donu od 9:00-16:00

Smlouva o koupi/ prodeji zlatých slitku dle kurzovní ho lístku v DONu

Slitky jsou připraveny do 30 pracovních dnů, Sms nebo e-mail pro klienta a lhůta k vyzvednutí je 40 dnů

ČS zpětné odkupuje jen své slitky

Na 12 pobočkách se skladovými zásobami zlata

48

Jaká je cena zlata vůči USD?

Nepřímo úměrná

Díky obchodování se zlatem v USA a silné negativní korelaci

49

Jaké známe finanční deriváty?

Forwardy

Opce

Swapy

50

Co ještě Swapy?

Prohození / výměna, neburzovní deriváty, vždy jen smluvně

51

Co je to forward?

Dvě strany si smluvně sjednání termín realizace, realizační cenu a množství podkladoveho materiálu k dodání.

Na OTC

Jedná se o pevný kontrakt

52

Co je to opce?

Od forwardu se liší tím, ze protistrany si nejsou rovny, kupující ma právo si vybrat, zda obci uplatní či nikoliv

Hodnota opce není na počátku nulová

Využíváni pásového efektu, opční prémie je větší než hodnota podkladoveho instrumentu

Jsou kupní nebo prodejní

Ke spekulaci, zajištění nebo rozložení rizika většinou

53

Co je to investiční certifikát?

Cenný papír - je obchodovatelný na burze nebo vydaný pro omezenou skupinu investorů jako produkt OTC

Právní forma - jde o dluhopis

Jde o kombinace klasického dluhopisu a opce

54

Jaké jsou charakteristiky investičních certifikátu?

Splatnost - muže byt s pevným datem splatnosti nebo bez pevné stanovené splatnosti

Cena certifikátu - závisí na vývoji ceny podkladoveho aktiva

Trvala likvidita - investoři certifikát kupuji a prodávají jako cenný papír

55

Jaké známe certifikáty?

S pevným datem splatnosti
Bez pevného data splatnosti
Indexové, bonusové, turbo
Long certifikát
Short certifikát

56

Nákup pokyn s parametrem HNED ZOBCHODOVAT VŠE NEBO ZRUŠIT - FOK - FILL OR KILL

Pokyn musí byt okamžitě zcela uspokojen nebo zrušen

57

Co je REPO sazba?

Dvoutýdenní sazba, ČNB reguluje množství peněz v oběhu

58

Co je to hloubka trhu?

Ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na burze na odlišných úrovních kurzu

59

Co je to šířka trhu?

Udává množství obchodovatelných titulů na dané burze

60

Co je to prodejní pokyn STOP LIMIT?

Klient stanovuje aktivační a limitní cenu

61

Co je to zrušeni pokynu odeslaného na trh?

Je možné pouze do doby, než dojde k realizaci pokynu v případě, ze došlo k částečné realizaci pokynu

62

Jak je to s PŘEVODY AKCIÍ NA JINOU BURZU?

Akcie nakoupeného přes ČS (DON) na BCTT lze prodat jiné burze, kde se akcie obchodují, ale až poté, co je proveden jejich převod na jinou burzu

63

Jak je to s převodem AKCIÍ NA JINÉHO OBCHODNÍKA?

Akcie nakoupené přes ČS muže klient prodat přes ČS nebo jiného obchodníka s cP, ale až po převodu cp na účet vedený prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry

64

Jak je to s převodem akcií vedených v navazující evidenci ČS mezi dvěma klienty?

Pokyn se zadává pouze na debetní straně tj. na straně převodce (současného majitele CP)

65

Co znamená STOP TRŽNÍ OBJEDNÁVKA?

Po dosažení STOP LIMITU se tato objednávka automaticky vkládá do knihy objednávek

66

Co znamená nákupní pokyn IHNED ZOBCHODOVAT MAXIMUM KUSU, zbytek ZRUŠIT?

Pokyn je okamžitě uspokojen nebo zrušen

67

Co znamená nákupní pokyn LIMIT?

Akcie se nakoupí za nejnižší cenu na trhu

68

Co znamená prodejní pokyn MARKET?

Akcie se prodají za nejvyšší dostupnou cenu na trhu

69

Co znamená prodejní pokyn s parametrem ZOBRAZENÉ MNOŽSTVÍ?

Klient zadává celkový počet kusů a zobrazovaný počet kusů

70

Co je to maržové obchodování?

Obchodování s použitím pásového efektu

71

Co je to vnitřní hodnota akcie?

Většinou výsledkem fundamentální analýzy, teoreticky spravedlivá hodnota

72

Co je to spojový trh?

Obchody jsou prováděny s okamžitým dodáním

73

Co jsou to akciové indexy?

Ukazatel vývoje daného trhu jako celku, slouží ke sledování vývoje v čase

74

Co je to DJIA?

Dow Jones Industrial Average - nejstarší akciový index, obsahuje 30 největších amerických průmyslových akcii

75

Co je to Standard & Poor's 500?

index vybraných a americkych firem

76

Co je to DAX?

Index 30 největších německých tržních akcií dle tržní kapitalizace

77

Co je to CAC 40?

Index francouzských akcií

78

Co je to ATX?

Index rakouskych akcií

79

Co je to NIKKEI 225?

Index japonských akcií

80

Co je to FTSE 100?

Index největších britských akcií

81

Co je to WIG?

Index polských akcií

82

Jaké jsou náležitosti akcie?

Jmenovitá hodnota akcie

Označeni firmy a sídla společnosti

Výše základního kapitálu a počet akcii při emisi

Datum emise

Označeni formy akcie

83

Jaká je strategie fondu Top Stocks?

Ve vyberu zajímavých titulů tzv. Metodou stockpickingu

84

Pro koho je určen fond Biotec?

Pro dlouhodobé investory, kteří chtějí obohatit své portfolio o tituly biotechnologické

85

Na co se dělí komodity?

Maso a dobytek, Zemědělské, Energetické komodity a Kovy