Unicredit Flashcards Preview

Banking > Unicredit > Flashcards

Flashcards in Unicredit Deck (61):
0

Hotovostní tok/cash flow

Příjem nebo vydej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a vydají peněžních prostředků za toto období.
V podnikovém prostředí je peněžní tok důležitou veličinou,která vypovídá o schopnosti podniku generovat penize. Schopnost podniku přinést peněžní prostředky je také jedním z hodnocení čich kritérií při vyberu a hodnocení investičních projektu.

Čistá současná hodnota
Vnitřní výnosové procento
Doba návratnosti

1

Čistá současná hodnota / ČSH
Net present value / NPV

Finanční veličina vyjadřující celkovou současnou hodnotu všech peněžních toků souvisejících s investičním projektem. Hlavní výhodou tohoto kritéria je zvýhodnění faktoru času.

2

Investiční cash flow

Investiční výdaje, např. nákup strojů, budov, pozemků a patentů.
Jedná se o výdaje a příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv. Bývá většinou záporné. Nadbytek peněz podnik využije do obnovy a rozvoje. Podnik investuje často půjčené penize.

3

Cash flow z financování

Příjmy/výdaje spojené se získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání.
Obdržení bankovních úvěrů a jejich splácení, vyplacení dividend a podobně. Muže byt záporné, nulové nebo kladné.

4

Provozní cash flow

Financni toky spojené s provozem podniku. Čistý provozní zisk, změny pohledávek u odberatelů, zmeny dluhu atd.

5

Přehled o peněžních tocích
Cash flow Statement

Financni výkaz, který zobrazuje toky peněžních prostředku podniku. Výkaz ukazuje změny v rozvaze, a hodnoty ve výkazu zisku a ztráty.
Toky provozní
Toky investiční
Toky financni činnosti podniku

6

Rozvaha - bilance

Základní výkaz účetní uzávěrky, přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (palivech) k určitému dni.

7

Výkaz zisku a ztráty - vysledovka

ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

Forma výkazu zisku a ztráty je v ČR upravena, používá se buď ve zkrácené nebo plné verzi. Zájemce z ní získá základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku.

Pro získání detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné si prostudovat i výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další doplňující informace.

Jestliže rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy, tak výkaz zisků a ztrát se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. Struktura výkazu zisků a ztrát se dá popsat následovně:

+ tržby za prodej zboží
− náklady na prodané zboží
= obchodní marže
+ výnosy z finančních činností
− náklady na finanční činnost
= finanční výsledek hospodaření
+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
− náklady související s provozní činností
= provozní výsledek hospodaření
− daň z příjmu za běžnou činnost
= výsledek hospodaření za běžnou činnost
+ mimořádné výnosy
− mimořádné náklady
− daň z příjmů z mimořádné činnosti
= mimořádný výsledek hospodaření
Zisk měří rozsah, v jakém výnosy překročily v účetním období náklady vynaložené na tvorbu příjmu. Základní funkcí výsledovky je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního období ve struktuře výnosů a nákladů, ale je také podkladem pro hodnocení ziskovosti vložených prostředků. Výsledovka se obvykle dělí na dva segmenty, a to na provozní a neprovozní. Provozní segment odráží výsledky hlavních, dlouhotrvajících činností společnosti. Neprovozní část sumarizuje účetní výsledky všech ostatních aktivit.

8

Složené úročení
Compound interest

se používá v případech, kdy úrokovací doba tvoří několik celých úrokovacích období. Nejběžnější příklad je v praxi několik celých let. Pokud doba není celé číslo, například protože se spoří rok a půl, používá se kombinované úročení.

9

Vnitřní hodnota dluhopisu
Internal rate of return

Současná hodnota budoucích přijmu pro majitele tohoto dluhopisu

10

Veličiny ovlivňující vnitřní hodnotu dluhopisu

a) úrokové platby
b) umořovací hodnota
c) doba splatnosti
d) tržní úroková sazba- její růst vede k poklesu vnitřní hodnoty dluhopisu
Základní vztahy mezi změnou tržních úrokových sazeb a tržní cenou dluhopisů (Malkiel):
a) Tržní ceny dluhopisů a tržní úrokové míry jsou v inverzním vztahu(nepřímá úměrnost).
b) Tržní cena dlouhodobých dluhopisů je citlivější na změnu tržních úrokových sazeb než
tržní cena u krátkodobých dluhopisů.
c) Tržní cena je citlivější na pokles tržní úrokové sazby než-li na její růst.
d) Citlivost růstu tržní ceny dluhopisu roste klesající měrou s delší dobou splatnosti.
e) Dluhopis s nízkou kupónovou sazbou je citlivý na změnu tržních úrokových sazeb oproti
dluhopisu s vysokou kupónovou sazbou.
f) Tržní cena dluhopisu je citlivější, pokud je tržní úroková sazba nízká (oproti vysoké tržní
úrokové sazbě).

11

Nominální výnos

vyplývá z poměru roční úrokové sazby s jmenovitou hodnotou dluhopisu

12

Běžný výnos

orientační způsob určení výnosu z dluhopisu(nepřesná metoda, zanedbává
zbývající dobu do doby splatnosti a nebere v úvahu kursové pohyby v důsledku změn úrokových sazeb)

13

Výnos do doby splatnosti

ukazatel průměrného výnosu z instrumentu při držení do doby splatnosti

14

Výnos do doby vypovedi

výnos do doby výpovědi= přibližný ukazatel výnosu do doby výpovědi

15

Diskontní sazba
Discounts rate

vyjadřuje minimální požadovanou míru návratnosti, jedná se v podstatě o úrokovou míru, z investovaného kapitálu odvozenou z nákladů na příslušný kapitál, které jsou dány oportunitními náklady. Její výši je třeba stanovit například pro potřeby dynamických metod hodnocení investic a při oceňování - nejen podniku (dále třeba nemovitostí, stroje apod.) - výnosovou metodou.

16

Faktory ovlivňující faktory diskontni sazby

Návratnost kapitalu, riziko a inflace.

17

Návratnost investice
Return of investment

porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti investice, respektive objemu celkových aktiv nebo pasiv (bilanční suma). V českém názvosloví se setkáme častěji s názvem výnosnost aktiv, kdežto v prostředí ovlivněném účetními zásadami GAAP se setkáme častěji s pojmenováním výnosnost investice.

Přestože se jedná o značně nespolehlivý ukazatel, objevuje se snad v každém ohodnocovacím projektu. Hodnotu ROI je vhodné brát pouze jako orientační. Metoda Return On Investment (ROI) je účetní ohodnocovací metoda podobná metodě výnosnosti vlastního jmění, která je známá spíše pod anglickým pojmem Return On Equity (ROE).

Dalším velice podobným ukazatelem je Return On Assets (ROA), který se v české terminologii často překládá stejně jako ROI a to výnosnost aktiv. Rozdíl mezi ROI a ROA je ve jmenovateli zlomku. Zatímco ROI počítá s celkovou bilanční sumou (suma aktiv nebo suma pasiv), ROA počítá s užší kategorií, kterou je suma aktiv snížená o některé položky.

Hlavním důvodem pro nespolehlivost ROI je čitatel zlomku, ve kterém se nachází čistý účetní zisk. Účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory. Následující jsou základní faktory, které vedou k odchýlení ekonomického výsledku hospodaření podniku nebo projektu od účetně vykazované hodnoty.

1. Odpisové metody. Rychlost a přesnost s jakou jsou dlouhodobé náklady promítány do hospodaření běžného období podstatně ovlivňuje výši zisku v běžném období. K odpisování lze zvolit lineární nebo zrychlenou metodu, různé přístupy jsou povoleny v různých národních účetních systémech.

2. Vypovídací schopnost účetnictví. Ne všechny položky jsou transparentně zachyceny, vedeny a vykazovány v účetnictví, respektive na finančních výkazech. Příkladem můžou být práva plynoucí z opcí, tajných dohod, ale i dary, využití duševního vlastnictví nebo tržní výhody. Uvedené faktory ovlivňují zisk podniku, ale nemusí se promítat přímo do účetních hodnot podniku a naopak.

3. Nákladové metody. K promítání pořízených surovin a dalších vstupů do bežného hospodaření lze použít různé oceňovací metody, mezi nimi průměrné ceny, FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out). Zvolením oceňovací metody je možné zásadně ovlivnit výši vykazovaného účetního zisku.

4. Délka životnosti projektu nebo investice. Čím je délka životnosti pozorovaného projektu nebo investice delší, tím je pravděpodobnější odchýlení ekonomického zisku od účetního.

5. Nesoulad mezi financováním investic a příjmy z nich. Tvorba rezerv na investice se sice může účetně promítnout do hospodaření běžného roku, ale ekonomický zisk bude realizován až v budoucnosti.

6. Míra přírůstku kapitálu. Podniky v růstové fázi disponují obvykle vyššími přírůstky majetku než dospělé firmy, a tak je nutno očekávat jiné hodnoty ROI.

Výnosnost investice (aktiv) se často počítá dvěma odlišnými ale podobnými způsoby. Zatímco první metoda (ROI = čistý zisk / aktiva) bere v úvahu pouze účetní zisk, druhý přístup (ROI = {čistý zisk + úroky po zdanění} / aktiva) se snaží přiblížit výpočet reálným peněžním tokům (Free Cash Flow).

ROI patří do skupiny poměrových ukazatelů zabývajících se výnosností. Ve stejné skupině je i Return On Equity (ROE) a Return On Assets (ROA).

Return On Investment (ROI)
Výnosnost investice
Související pojmy
Související pojmy
Quick Ratio (QUR) ¦ Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ¦ Tržní přidaná hodnota ¦ Return on Capital Employed (ROCE)
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Přidat do diskuze nový komentář
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Steven M. Bragg:
Business Ratios and Formulas : A Comprehensive Guide
Ciaran Walsh:
Key Management Ratios: Master the Management Metrics that Drive and Control Your Business
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Právní formy podnikání ¦ Exponenciální prokládání ¦ Balanced ScoreCard ¦ Cost-Benefit Analysis (CBA) ¦ Customer Relationship Management (CRM) ¦ Opce - kupní (call) opce ¦ Opce - delta ¦ Opce - theta ¦ Treynor Ratio ¦ J-Port ¦ Warrant - skladištní list
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy
Nejsledovanější knihy
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 82)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 73)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 72)
The Art of Project Management
Scott Berkun
(Sledovanost: 71)
Financial Accounting : Introduction to Concepts, Methods and Uses
Clyde P. Stickney, Roman L. Weil
(Sledovanost: 71)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum: 9.12.2014
leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z
Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.

18

Náklady obětované příležitosti
Opportunity cost

v ekonomii odpovídají hodnotě nejhodnotnější činnosti (statku), které se musí ekonomický subjekt vzdát ve prospěch jiné činnosti (jiného statku).

Např. tím, že se člověk rozhodne jít večer do kina, se zbaví možnosti v ten samý čas pracovat přesčas a vydělávat peníze. Tato nezískaná mzda je nákladem obětovaným příležitosti jít do kina.

Náklady obětované příležitosti jsou základní ekonomický koncept. V ekonomii se vždy používají ekonomické náklady, které v sobě zahrnují jak explicitní náklady (tzn. skutečně vynaložené peníze, materiál, atd.), tak i implicitní náklady (tzn. náklady obětované příležitosti). Podle tohoto postupu pak definujeme ekonomický zisk, který je rozdílem mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady. Často se lze setkat s tvrzením, že firmy dosahují nulového ekonomického zisku. To neznamená, že by podnikatel strádal, neměl vůbec žádný zisk (účetní zisk), ale že dosahuje právě takového zisku, kterého by dosahoval, kdyby se věnoval své nejvýhodnější alternativě (např. podnikal v jiném oboru).

Při rozhodování je třeba vždy brát v úvahu i náklady obětované příležitosti, jen tak získáme skutečné náklady dané činnosti. Opomenutí těchto nákladů vede k domněnce, že některé činnosti nic nestojí. Je však třeba dát pozor na fakt, že náklady obětované příležitosti jsou hodnotou pouze jedné – nejhodnotnější alternativy. Nikoliv sumou ostatních alternativ. Podle uvedeného příkladu je výše nákladů obětovaných příležitosti jít do kina nezískaná mzda nebo užitek z návštěvy galerie nebo užitek ze spánku.

Původ pojmu[editovat | editovat zdroj]
Koncept poprvé popsal francouzský ekonom Frédéric Bastiat, ve 20. století jej potom podrobně popsal a rozvinul rakouský ekonom Friedrich von Wieser. Zapadá velmi elegantně do teorie rakouské školy, která pracuje s preferenčními škálami. Na nich jsou jednotlivé alternativy seřazeny sestupně podle preference. První položka je nejvíce žádoucí variantou, druhá méně žádoucí, třetí ještě méně... Přirozeně odsud plyne, že kdokoliv se rozhoduje, musí srovnávat užitek minimálně dvou variant. Z aparátu indiferenční analýzy preferenční škály nelze rozumně odvodit, protože ale jde o nepostradatelný koncept, zůstávají přesto přese všechno v učebnicích.

19

Historie Unicredit

Historie skupiny
Počátky skupiny sahají až do roku 1473, kdy byl založen bankovní dům Rolo Banca. Novodobá historie UniCredit Group je spojena se sloučením devíti velkých italských bank a s následnou integrací s německou skupinou HVB a italskou bankou Capitalia. Akvizicí polské Bank Pekao začala v roce 1999 expanze skupiny (tehdy pod jménem UniCredito Italiano) do regionu střední a východní Evropy. V následujících letech pak růst pokračoval, jednak prostřednictvím akvizice skupiny Pioneer Investment, z níž byl pak vytvořen Pioneer Global Asset Management, a také cestou dalších strategických akvizicí uskutečněných postupně v Bulharsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Rumunsku, České republice a Turecku.

V roce 2005 se UniCredit spojila s německou skupinou HVB. Ta sama vznikla v roce 1998 sloučením dvou bavorských bank, Bayerische Vereinsbank a Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank, což z HVB udělalo banku významnou v celoevropském měřítku. Integrace UniCreditu se skupinou HVB je pro skupinu motorem dalšího růstu: zvláště vzhledem k fúzi (r. 2000) HVB s rakouskou Bank Austria Creditanstalt, které byla silně zastoupena v mnoha regionech postkomunistické „nové“ Evropy. Skupina UniCredit tak může dál posílit své evropské zaměření.

Spojením se skupinou Capitalia (třetí největší italskou bankovní skupinou), uskutečněným v roce 2007, UniCredit ještě více konsolidovala a upevnila své postavení na jednom ze svých nejdůležitějších trhů – v Itálii.Capitalia byla založena v r. 2002 integrací dvou předtím samostatných subjektů, skupiny Bancaroma group, která zase byla výsledkem fúze několika nejstarších římských bank (Banco di Santo Spirito, Cassa di Risparmio di Roma a Banco di Roma), a skupiny Bipop-Carire.

Skupina UniCredit patří podle bilanční sumy ve výši 1,028 bilionu EUR k největším finančním skupinám v Evropě. Působí přímo ve 22 zemích a ve 27 zemích prostřednictvím svých obchodních zastoupení, má přes 40 mil. klientů, přibližně 10 000 poboček a 168 000 zaměstnanců. V regionu střední a východní Evropy disponuje tato skupina největší mezinárodní bankovní sítí, kterou představuje 4 000 poboček a prodejních míst, více než 83 000 zaměstnanců a 28 mil. klientů. Skupina působí v těchto zemích: Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina.

20

Akcionáři unicredit

Austria AG, 99,94 %
Schottengasse 6-8,
1010 Vídeň, Rakouská republika

21

Unicredit Bank byla od do

2007-2014

22

HVB Bank

2004-2007

23

Živnostenská banka

2007

24

Kolik má unicredit v ČR poboček a zaměstnanců

98
2004

25

Co je součásti účetní uzávěrky

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát
Vyhláška 500/2002 sb

26

1.
Majetek účetní jednotky - aktiva pod A B C

Zahrnuje: majetek za upsáný základní kapitál
Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný
Financni a oběžná aktiva zahrnující zásoby a

Majetek účetní jednotky - Aktiva uveden pod A B C

Majetek účetní jednotky (ÚJ) zahrnuje pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný, finanční a oběžná aktiva zahrnující zásoby, pohledávky dlouhodobé i krátkodobé a finanční majetek. Výše majetku brutto je upravena tzv. korekcí na majetek netto. Korekcí jsou označovány oprávky majetku a výše opravných položek u majetku a pohledávek.

27

Korekce

Známe z účetní uzávěrky, rozvaha
Brutto upraveni o oprávky ( snížení majetku o opotřebení)
o opravné položky ( snížení majetku na základě tržních cen)

28

Netto

Brutto minus korekce = netto (zůstatková cena dlouhodobého majetku po odečtení opravných polozek
I sloupec Netto je uveden ve výkazu Rozvaha

29

2.
Vlastní kapitál - pasiva pod písmenem A

tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku ÚJ a vykazuje se na straně pasiv
Je vyjádřen součtem hospodářského výsledku a základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku.
Jeho kladná hodnota vypovídá o vlastních zdrojích ÚJ, které si vytvořila k financování obchodního majetku.
Záporná hodnota vypovídá o výši vlastních zdrojů, které ÚJ nemá k dispozici, aby mohla své potřeby financovat a je nucena si tyto prostředky obstarat formou úvěru, půjčky nebo bankovní výpomocí a účetní jednotka se dostává do stavu předlužení.

Podíl vlastního kapitálu na majetku ÚJ udává, do jaké míry je majetek kryt vlastními zdroji. Čím je hodnota vyšší, tím je ÚJ stabilnější.

30

3.
Porovnání majetku a závazku

Porovnáme hodnotu majetku ÚJ a souhrn závazků, zahrnující závazky dlouhodobé, krátkodobé, bankovní úvěry a výpomoci. V případě, že souhrn závazků převyšuje hodnotu jeho majetku a má-li dlužník více věřitelů, lze snadno odpovědět na otázku, zda ÚJ je předlužena a splnila-li podmínky zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.

31

4.
Podíl majetku a závazku

Uvádí zdali je majetek ÚJ schopen pokrýt závazky ÚJ. K porovnání lze využít ukazatele likvidity pohotové, běžné a celkové.

Likvidita pohotová nejpřesněji charakterizuje platební pohotovost krýt svými peněžními prostředky své závazky.

Likvidita běžná porovnává výši pohledávek a peněžních prostředků s výši závazků.

Likvidita celková porovnává oběžný majetek, tj. zásoby, pohledávky a peněžní prostředky se svými závazky.

32

5.
Podíl vlastního kapitálu na majetku (míra zadluženosti)

Udává, do jaké míry je majetek ÚJ kryt vlastními zdroji. Čím je hodnota vyšší, tím je ÚJ stabilnější.
K podkapitalizaci ÚJ dochází v důsledku růstu aktiv, kdy ÚJ hledá dodatečné zdroje krytí, je příliš zadlužená, část svého neoběžného majetku nekryje vlastními nebo dlouhodobými zdroji, ale zdroji krátkodobými a existuje mnohdy reálné nebezpečí insolvence ÚJ.

33

Jak zjistit,zda- li je společnost uverovatelna
Likvidita pohotová - LP

Platební pohotovost kryt své závazky

LP = financni majetek/ krátkodobé zavazky
0.2 - 0.5 je O.K., muže kryt své závazky
Poměr 1:5

34

Společnost uverovatelna?
Likvidita běžná - LB

Schopnost kryt svými pohledávkami a peněžními prostředky své bežné potřeby a krátkodobé dluhy

LB = (financni majetek + krátkodobé pohledávky)/ krátkodobé zavazky

Poměr vyšší nez 1 znamená, ze společnost je schopna uhradit své dluhy, aniž by prodala své zásoby

35

Likvidita celková

LC = oběžná aktiva ( majetek celkem) / krátkodobé závazky

Hodnota menší nez 1 - společnost je nelikvidni, nemůžeme uverovatelna

36

Výkaz zisku a ztrát
Income profit and loss Statement
Vysledovka

Ukazuje hospodářsky výsledek podniku za sledované a minule období

Je povinnou součásti účetní uzávěrky ze zákona

Náklady a vynosy/ costs and profits

Uctuji se k okamziku vzniku, což nemusí odpovídat skutečnosti, k tomu se používá výkaz toku hotovosti

Vysledovka zahrnuje:

Provozni výsledek hospodaření
Financni výsledek hospodaření
Mimoradny výsledek hospodaření

37

Náklady

Costs
Peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosu, bez ohledu na to, zda- li byly v období skutečně zaplaceny

38

Výnosy

Profits
Tržby za prodej výrobku a služeb, u obchodních firem je to marže, tedy rozdíl mezi prodejni a nákupní cenou

39

Provozní výsledek hospodaření

Součást vysledovky
Výrobní podniky: tržby z prodeje vlastních výrobku a služeb, od kterých se odečtou náklady související s provozní činnosti
Obchodni firmy: od tržeb za prodej odečteme náklady na prodané zboží

40

Financni výsledek hospodaření

Součást vysledovky
Výnos z finančních činnosti odečteme náklady na financni činnost

41

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Provozní výsledek hospodaření + financni výsledek hospodaření - minus odečet daní

42

Mimořádný výsledek za hospodaření

(Vysledovka)
k výsledku hospodaření za běžnou činnost přičtete mimořádné výnosy a odečtete mimořádné náklady a také druhé daň z přijmu za mimořádné činnosti

43

Výsledek hospodaření za ucetni období

(Vysledovka)
Je pak součtem výsledku z běžné činnosti a mimořádného výsledku.

44

Cash flow


rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu peněžních prostředků v podniku za konkrétní období.

Cash flow se sestavuje nejčastěji v rámci účetní závěrky. Jeho podoba a struktura je dána Zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy.

Jak vypočítat tok hotovosti

Tok hotovosti sleduje příjmy a výdaje tak, jak skutečně do firmy přicházejí a zase odcházejí. Pří sestavování cash flow je třeba sečíst stav penež na bankovním účtu či v pokladně s příjmy a odečíst výdaje – tak získáte přehled o finančním toku za dané období.

PŘÍJMY

Na straně příjmů se zaznamenává skutečný příjem, a to nikoli v den, kdy byl vyfakturován, ale v den, kdy skutečně přišel na bankovní účet a jedná se tedy o volné a použitelné prostředky.

Příklad příjmových položek:

příjmy z prodeje zboží a služeb,
prodej (starého) zařízení podniku,
nově poskytnutý úvěr,
připsané úroky,
vrácené daně,
vložený kapitál aj.VÝDAJE

Na stranu výdajů se píší veškeré náklady, které jsou zaplaceny, a to v momentu, kdy opouštějí váš bankovní účet či pokladnu. Zapisuje se zde tedy ne to, co dlužíte, ale to, co se skutečně zaplatilo.

Příklad příjmových položek:

výdaje za materiál na výrobu,
nákup zařízení podniku,
výdaje za nakupované služby (internet, telefon, právní služby apod.),
splátky poskytnutého úvěru,
osobní náklady (mzdy a pojištění),
režijní náklady (spotřební kancelářský materiál aj.),
výdaje za propagaci,
daně,
výdaje za provedené opravy aj.

45

Grace period
Pari passu
Negative pledge

Syndikovane finance anti

46

Business uvery pro small business - provozni

BUSINESS provozní úvěry jsou určeny pro podnikatele a menší firmy s ročním obratem do 50 mil. Kč,
s minimální délkou podnikání 1 rok
a se sídlem místem podnikání v České republice

Neúčelový kontokorentní úvěr na financování krátkodobých provozních potřeb Vaší firmy souvisejících s předmětem Vašeho podnikání (např. časový nesoulad mezi splatností pohledávek a závazků apod.).

výše úvěru max. 15 % z obratu za poslední ukončené účetní období
min. 30 tis. Kč, max. 12,5 mil. Kč
měna úvěru Kč, EUR, USD
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce
zajištění individuálních možností v závislosti na výši úvěru a Vaší bonitě

podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma
v rámci BUSINESS Konta možnost poskytnutí a obnova úvěru zdarma
max. výše úvěru až 12,5 mil. Kč
individuální přístup k hodnocení rizika včetně zajištění
variabilní individuálně stanovená úroková sazba
možnost poskytnutí v Kč, EUR a USD
osobní bankéř samozřejmostí
Neúčelový kontokorentní úvěr na financování krátkodobých provozních potřeb Vaší firmy souvisejících s předmětem Vašeho podnikání (např. časový nesoulad mezi splatností pohledávek a závazků apod.).

průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
daňová přiznání včetně příloh za poslední 2 účetní období

47

Business investiční pro podnikatele

BUSINESS investiční úvěr pro podnikatele je určen k financování drobných investiční výdajů, pro subjekty s minimální délkou podnikání 1 rok a trvalým bydlištěm a místem podnikání v České republice.

podání a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma
max. výše úvěru až 1 mil. Kč
splatnost úvěru až 5 let
účel úvěru se nedokladá
úvěr je čerpán jednorázově na váš běžný účet
možnost pojištění schopnosti splácet
osobní bankéř samozřejmostí

výše úvěru min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč
měna úvěru Kč
splatnost úvěru max. 5 let
fixní individuálně stanovená úroková sazba
splácení měsíční anuitní
zajištění blankosměnkou

podnikáte alespoň jedno celé účetní období
nemáte závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení
nejste v konkurzu či v likvidaci

průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
daňová přiznání včetně příloh za poslední 1-2 účetní období (dle délky Vašeho podnikání)

48

Investiční úvěry business standard- nákup strojů atd.

výše úvěru min. 250 tis. Kč, max. 10 mil. Kč
měna úvěru Kč, EUR, USD
splatnost úvěru max. 5 let
jednorázové nebo postupné čerpání, max. délka čerpání 6 měsíců
splácení měsíční anuitní / rovnoměrné
objem vlastních zdrojů min. 20 % z celkové hodnoty investice
zajištění individuálních možností v závislosti na výši úvěru a Vaší bonitě

průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
daňová přiznání včetně příloh za poslední 2 účetní období
doklady potvrzující účelovost úvěru, tj. kupní smlouva, faktura apod.

roční obrat Vaší firmy je do 50 mil. Kč.
nemáte závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení
Vaše firma není v konkurzu či v likvidaci
právní forma Vaší firmy je f. o., s. r. o., a. s., v. o. s., k. s. nebo svobodné povolání

49

Business hypoteční úvěry

výše úvěru: individuální v závislosti na účelu a typu zajištění, min. 250 tis. Kč
měna úvěru Kč, EUR, USD
splatnost úvěru max. 15 let
jednorázové nebo postupné čerpání, max. délka čerpání 18 měsíců
splácení měsíční anuitní / rovnoměrné
objem vlastních zdrojů min. 20 % z celkové hodnoty investice
zajištění nemovitostí (objekt pro podnikání nebo bydlení, stavební pozemek)

průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
daňová přiznání včetně příloh za poslední 2 účetní období
doklady potvrzující účelovost úvěru, tj. kupní smlouva, faktura apod.
doklady k nemovitosti, tj. výpis z Listu vlastnictví, kopie katastrální mapy, nabývací tituly atd.

50

Bankovni záruka

Účelová záruka k zajištění platebních nebo neplatebních závazků Vaší firmy souvisejících s předmětem Vašeho podnikání. Na základě Vašeho příkazu vystavíme písemné prohlášení ve prospěch Vašeho obchodního partnera, že uspokojíme jeho nároky podle obsahu záruční listiny.

výše záruky: max. 25 % z obratu za poslední ukončené účetní období, min. 100 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
měna záruky Kč, EUR, USD
splatnost záruky max. 5 let
zajištění individuální v závislosti na výši úvěru a Vaší bonitě

průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
daňová přiznání včetně příloh za poslední 2 účetní období
doklady vztahující se k předmětu záruky, tj. obchodní smlouva apod.

51

Business karty

umožňuje:
bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí
otevření / zavření platební karty pro platby na internetu
výběry hotovosti z bankomatů
vklady hotovosti přes bankomat UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank
v ceně karty:
cestovní pojištění TRAVEL Basic pro držitele karty
globální asistenční služba
denní limit:
výběr hotovosti 80 000 Kč
celkový limit 160 000 Kč
platnost karty: 3 roky
volitelné doplňkové služby: rozšířené cestovní pojištění TRAVEL Plus pro rodinné příslušníky, pojištění SAFE pro případ zneužití karty, členství v mezinárodním programu Priority Pass opravňujícíc vstup do více než 600 letištních salónků.

52

VISA gold a master

bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí
otevření / zavření platební karty pro platby na internetu
výběry hotovosti z bankomatů
vklady hotovosti přes bankomat UniCredit Bank na účty vedené UniCredit Bank
V ceně karty:
cestovní pojištění TRAVEL Basic pro držitele karty
globální asistenční služba
Denní limit:
výběr hotovosti 100 000 Kč
celkový limit 200 000 Kč
platnost karty: 3 roky
volitelné doplňkové služby: rozšířené cestovní pojištění TRAVEL Plus pro rodinné příslušníky, pojištění SAFE pro případ zneužití karty, členství v mezinárodním programu Priority Pass opravňující vstup do více než 600 letištních salónků.

53

Konto korent profesional

Úvěr, který je specificky určen pro vybrané profese svobodných povolání - fyzickým osobám podnikatelům, kteří podnikají na území ČR min. 1 rok na základě jiného oprávnění než živnostenského listu. Tento úvěr je určen pro následující profese svobodných povolání: notáři, advokáti, stomatologové, lékaři, exekutoři, insolvenční správci, lékárníci, veterináři, daňoví poradci, auditoři, zubní technici, dražebníci, architekti, soudní tlumočníci, soudní znalci, patentoví zástupci, psychoterapeuti a psychologové.

neúčelový úvěr na financování krátkodobých provozních potřeb klienta souvisejících s jeho hlavním předmětem podnikání (např. časový nesoulad mezi splatností pohledávek a závazků, apod.)
výše úvěru: min. 30 tis. Kč, max. 800 000 Kč
měna úvěru Kč, EUR, USD
zajištění: individuální
úvěr na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce

54

Odkup lékařské praxe


podání a vyhodnocení žádosti o úvěr ZDARMA
max. výše úvěru až 5 mil. Kč
až 2 mil. Kč pro praktické lékaře bez dokládání příjmů (na základě počtu pacientů v kartotéce)
splatnost úvěru až 10let
mimořádná splátka 4x ročně ZDARMA
předčasné splacení úvěru ZDARMA
individuální přístup k hodnocení rizika vč. zajištění
fixně stanovená úroková sazba
osobní bankéř samozřejmostí

Úvěr je určen k odkoupení lékařských a stomatologických praxí. Tímto úvěrem lze financovat odkup celé praxe, tj. včetně vybavení nebo jen k převzetí kartotéky pacientů lékaře prodávajícího svou praxi.

výše úvěru min. 250 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
měna úvěru Kč
splatnost úvěru max. 10 let
jednorázové nebo postupné čerpání, max. délka čerpání 6 měsíců
splácení – anuitní
objem vlastních prostředků min. 20 % z celkové hodnoty investice
individuální posouzení v závislosti na výši požadovaného úvěru a vaší bonitě

průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
osvědčení ČLK nebo ČSK
doklad o přidělení IČ
doklady potvrzující účelovost úvěru, tj. např: kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní apod.
daňové přiznání vč. všech příloh za poslední 2 ukončená účetní období

55

Provozní financování u firem nad 50 milionu

UniCredit Bank vám navrhne praktické řešení financování provozu vaší firmy – jednu úvěrovou linku, díky níž můžete snadno a opakovaně čerpat kontokorenty, akreditivy, záruky, úvěrové tranše i uzavírat operace pro zajištění vašeho měnového a úrokového rizika.

Rychlost, univerzálnost a variabilita

Zajistíme refinancování a konsolidaci stávajících provozních úvěrů.
Finanční prostředky lze čerpat v různých měnách.
Jsme schopni poskytnout provozní financování s rychlým schvalovacím procesem až do výše 10 milionů Kč, kde již do 3 dnů víte, zda byl úvěr schválen.
Nabízíme provozní financování s více účely použití současně – kontokorent, tranše, zajištění úrokového a měnového rizika, akreditivy nebo bankovní záruky dle potřeb klienta.
Váš úvěr lze zajistit různými druhy zajištění – vedle standardních způsobů (osobní ručení, nemovitost, aj.) i např. bankovní zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Nízké náklady

Vedení úvěrového účtu je u UniCredit Bank zdarma.
Nabízíme možnost volby mezi stabilní úrokovou sazbou vyhlašovanou UniCredit Bank – BLR (bankou stanovená základní úroková sazba, která vychází ze sazeb ČNB a Evropské bankovní federace (1M PRIBOR, 1M EURIBOR), ale na rozdíl od těchto sazeb se mění jen na měsíční bázi.) a plovoucí úrokovou sazbou s periodou dle vašich potřeb.

Rychlý provozní úvěr

Novinkou pro malé a střední firmy (s tržbami nad 50 milionů Kč) je rychlý provozní úvěr. Tyto úvěry poskytujeme až do výše 10 milionů Kč v závislosti na velikosti tržeb, bonitě firmy a zajištění (vždy bez zajištění nemovitostí) s možností víceúčelového čerpání dle vašich individuálních potřeb.

Pošlete nám finanční výkazy společně s kontaktními údaji na adresu rychlyuver@unicreditgroup.cz a obratem vás budeme informovat o výši a ceně úvěru pro vaši firmu.

Do 3 dnů od schůzky s naším poradcem vám dáme finální rozhodnutí o schválení úvěru a připravíme smluvní dokumentaci.
Pro zpracování žádosti potřebujete tyto dokumenty:

Finanční výkazy za dvě uzavřená účetní období a průběžné výkazy.
U nových klientů výpisy z běžných účtů za poslední 3 měsíce.
Informace o časové struktuře obchodních závazků, pohledávek a bankovních dluhů.

Řízení provozního cash-flow posílí vaše možnosti i konkurenceschopnost

Můžete se pustit do zakázek, které byste z vlastních zdrojů nezafinancovali.
Dodavatelům můžete rychleji uhradit zboží, a získat tak slevu.
Odběratelům můžete nabídnout prodlouženou splatnost faktur, a získat tak konkurenční výhodu.
Pokryjete sezonní výkyvy v zásobách či pohledávkách.
Vytvoříte si dostatečnou finanční rezervu pro mimořádné obchodní situace a příležitosti.
Po půl roce, kdy budete naším klientem, pro vás máme připravený obratový kontokorent, abyste mohli bez problémů financovat běžný provoz vaší společnosti.

Kvalita a kompetence

Poradíme vám při rozhodování o nových investicích a pomůžeme vám vybrat takový mix úvěrových a leasingových nástrojů, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.
Proces schvalování vaší žádosti zahájíme ihned po jejím podání - úvěroví analytici jsou součástí našeho obchodního týmu.
Zaručujeme velmi rychlou přípravu smluv.

56

Investiční úvěr pro velke firmy

hystáte se obnovit či rozšířit zařízení své firmy? Potřebujete uvolnit finanční prostředky investované v posledních 12 měsících? Ve všech případech vám UniCredit Bank vyjde vstříc.

Pomůžeme vám s…

…financováním investic do technologií, ale i do hmotného majetku, jako jsou např. nemovitosti a stroje.
…refinancováním investičních úvěrů, které čerpáte u jiných bank.
…refinancováním vlastních zdrojů investovaných v posledních 12 měsících.
…přípravou smlouvy s dodavatelem investičního majetku tak, aby pro vás byla bezpečná.

Jednoduchost a flexibilita

Můžete využít financování i na jiný účel související např. s reprezentací vaší firmy.
Umožníme vám odklad splátek.
Náš střednědobý či dlouhodobý investiční úvěr můžete čerpat jednorázově nebo postupně.
Úvěr poskytujeme v českých korunách i v zahraničních měnách.
Úvěr můžete kombinovat s leasingem.
Při celkové výši poskytnutých prostředků do 10 milionů Kč lze kombinovat s rychlým provozním úvěrem.
Periodu plovoucí úrokové sazby si volíte dle svých potřeb.
Úrokovou sazbu a frekvenci splácení lze nastavit jinak pro období, kdy úvěr čerpáte, a jinak pro období, kdy úvěr splácíte (frekvenci splátek přizpůsobíme vašim peněžním tokům).
Pomůžeme vám zajistit se proti nepříznivému vývoji úrokových sazeb.
Vedení úvěrového účtu bez poplatků.
Váš úvěr lze zajistit různými druhy zajištění – vedle standardních způsobů (osobní ručení, nemovitost, aj.) i např. bankovní zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Řízení provozního cash-flow posílí vaše možnosti i konkurenceschopnost

Díky bankovní záruce za zaplacení budete moci u dodavatelů požadovat prodlouženou splatnost faktur.
Díky investičnímu úvěru s delší splatností budete lépe řídit svou likviditu.

Kvalita a kompetence

Poradíme vám při rozhodování o nových investicích a pomůžeme vám vybrat takový mix úvěrových a leasingových nástrojů, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.
Proces schvalování vaší žádosti zahájíme ihned po jejím podání - úvěroví analytici jsou součástí našeho obchodního týmu.
Zaručujeme velmi rychlou přípravu smluv.

Investiční úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky

Podnikům s méně než 3 000 zaměstnanci nabízíme úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky (EIB), který má oproti standardním úvěrům sníženou úrokovou sazbu o 0,25 % p.a. Toto zvýhodnění platí pro úvěry až do výše 300 mil. Kč a zároveň může pokrývat až 100% nákladů projektu. Zdroje EIB však nesmí spolu s dalšími jinými zdroji EU (např. dotace ze strukturálních fondů) přesáhnout 100% uznatelných nákladů projektu.

57

Financování pohledávek

Rádi byste zvýšili likviditu své společnosti jinak než čerpáním úvěru? Chcete svým odběratelům nabídnout delší dobu splatnosti? Nebo jen snížit objem pohledávek ve vaší účetní bilanci? UniCredit Bank má bohaté zkušenosti s odkupem českých i zahraničních pohledávek.

Odkupem vašich pohledávek vám pomůžeme…

…zvýšit vaši konkurenceschopnost při získávání zakázek – s námi můžete odběrateli nabídnout odloženou splatnost faktury.
…prodloužit dobu splatnosti odběratelům, aniž by to ohrozilo vaše cash-flow.
…získat finanční prostředky ihned po dodání vašeho zboží a služeb, tj. ještě před splatností vašich faktur.
…zbavit se rizika, že odběratel pohledávku nezaplatí (tzv. pohledávka bez postihu).
…snížit objem pohledávek ve vaší účetní rozvaze, a zvýšit tak bonitu vaší společnosti.
…získat finanční prostředky v situaci, kdy nesplňujete podmínky pro získání úvěru.

Co přesně pro vás při odkupu zajistíme?

Odkoupíme tuzemské i zahraniční pohledávky ve formě faktur, směnek, dokumentárních akreditivů atd.
Vyplatíme vám až 100 % hodnoty vaší pohledávky.
U pohledávek u zahraničních odběratelů ošetříme měnová rizika.
Sjednáme pojištění pohledávky proti riziku nesplacení odběratelem.
Po celou dobu financování garantujeme pevnou, předem stanovenou úrokovou sazbu.

Snížíme vaše rizika a zvýšíme důvěryhodnost

UniCredit Bank vám prostřednictvím odkoupení pohledávek přináší alternativní možnost přístupu k finančním prostředkům. Získáte tak nejen hotovost, aniž byste museli žádat o úvěr, ale zároveň posílíte kredibilitu a respekt vašich obchodních partnerů.

Odkoupit vaše pohledávky můžeme dvěma způsoby

Bez postihu, kdy neručíte za splacení pohledávky. Riziko neuhrazení pohledávky odběratelem přebírá UniCredit Bank.

S postihem, kdy naopak za splacení pohledávky ručíte a banka má právo po vás požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v případě, že odběratel pohledávku neuhradil.

Proces odkupu pohledávek v UniCredit Bank

58

Pred exportní financování

financovat výrobu, když vaši odběratelé hradí faktury až po převzetí zboží? Anebo potřebujete investovat do výroby určené pro následný vývoz? Účelový předexportní úvěr UniCredit Bank můžete využít na nákup surovin, materiálu, ale i na samotnou výrobu konkrétní exportní zakázky.

Předexportní úvěr je atraktivní pro exportéry, kteří...

…pronikají na zahraniční trhy a získávají nové zakázky.
…nemají dostatek prostředků na financování plánované výroby a situaci nechtějí řešit vstupem externího investora do společnosti.
…již vyčerpali limity standardních úvěrů v bance.

Proč zvolit úvěr UniCredit Bank?

UniCredit Bank patří v oblasti financování vývozu českých firem k nejzkušenějším finančním institucím v České republice.
Prostřednictvím úvěru můžete financovat až 85 % nákladů konkrétní zakázky.
U větších zakázek se opíráme o pojištění EGAP, které nahrazuje nedostatečné možnosti zajištění úvěru.
Jsme jediná banka na českém trhu, která vám dokáže nabídnout kvalifikované služby předexportního financování v oblasti vědy a výzkumu.

Na naši podporu se můžete spolehnout

Účelový úvěr na financování výroby exportní zakázky ocení jak klienti, jimž se právě daří a v zahraničí expandují, tak podnikatelé, kteří procházejí méně příznivým obdobím a např. z důvodu nedostatečného cash-flow postrádají potřebné finanční prostředky na výrobu. UniCredit Bank totiž stojí za svými klienty v časech dobrých i zlých.

Co pro vás uděláme?

Umožníme vám financovat objemnější zakázky.
Společnostem, které se nacházejí ve složitém období, pomůžeme realizovat důležité zakázky, prorazit na nové trhy nebo se dokonce zachránit před úpadkem.
Vyjdeme vstříc vývozcům, kteří potřebují překonat období hospodářských propadů domácí ekonomiky.
Podpoříme rozvoj firem, jejichž tržby z obchodu se zahraničím rychle rostou.

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), je úvěrová pojišťovna, kterou zřídil stát za účelem podpory exportu českého zboží. Zaměřuje se na pojišťování exportních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům. V oblasti podpory získané pro české vývozce a jejich zahraniční odběratele patří UniCredit Bank k nejaktivnějším bankám v ČR.

59

Odběratelsky úvěr

financovat výrobu, když vaši odběratelé hradí faktury až po převzetí zboží? Anebo potřebujete investovat do výroby určené pro následný vývoz? Účelový předexportní úvěr UniCredit Bank můžete využít na nákup surovin, materiálu, ale i na samotnou výrobu konkrétní exportní zakázky.

Předexportní úvěr je atraktivní pro exportéry, kteří...

…pronikají na zahraniční trhy a získávají nové zakázky.
…nemají dostatek prostředků na financování plánované výroby a situaci nechtějí řešit vstupem externího investora do společnosti.
…již vyčerpali limity standardních úvěrů v bance.

Proč zvolit úvěr UniCredit Bank?

UniCredit Bank patří v oblasti financování vývozu českých firem k nejzkušenějším finančním institucím v České republice.
Prostřednictvím úvěru můžete financovat až 85 % nákladů konkrétní zakázky.
U větších zakázek se opíráme o pojištění EGAP, které nahrazuje nedostatečné možnosti zajištění úvěru.
Jsme jediná banka na českém trhu, která vám dokáže nabídnout kvalifikované služby předexportního financování v oblasti vědy a výzkumu.

Na naši podporu se můžete spolehnout

Účelový úvěr na financování výroby exportní zakázky ocení jak klienti, jimž se právě daří a v zahraničí expandují, tak podnikatelé, kteří procházejí méně příznivým obdobím a např. z důvodu nedostatečného cash-flow postrádají potřebné finanční prostředky na výrobu. UniCredit Bank totiž stojí za svými klienty v časech dobrých i zlých.

Co pro vás uděláme?

Umožníme vám financovat objemnější zakázky.
Společnostem, které se nacházejí ve složitém období, pomůžeme realizovat důležité zakázky, prorazit na nové trhy nebo se dokonce zachránit před úpadkem.
Vyjdeme vstříc vývozcům, kteří potřebují překonat období hospodářských propadů domácí ekonomiky.
Podpoříme rozvoj firem, jejichž tržby z obchodu se zahraničím rychle rostou.

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), je úvěrová pojišťovna, kterou zřídil stát za účelem podpory exportu českého zboží. Zaměřuje se na pojišťování exportních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům. V oblasti podpory získané pro české vývozce a jejich zahraniční odběratele patří UniCredit Bank k nejaktivnějším bankám v ČR.

60

Financování zahraničních investic

Financováni zahraničních investic

Klientům, kteří by rádi prorazili na mezinárodní trh, nabízíme mnoho typů úvěrů. Pomůžeme vám zafinancovat založení nového podniku v zahraničí, nákup již existující společnosti či části jejích aktiv i provoz a rozvoj firmy vlastněné českým investorem.

Úvěr využijte na nákup...

…movitého i nemovitého majetku v zahraničí.
…akcií, obligací či peněžních pohledávek souvisejících se smlouvou o zahraniční investici.
...provoz a rozvoj již zaběhnuté zahraniční dceřiné společnosti.
…práv duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how a goodwillu spojených s konkrétní zahraniční investicí.
…práv, která vyplývají ze zákona cílové země nebo z uzavřené smlouvy, z licence či z povolení vydaných dle zákona (včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů apod.).

Budeme vám oporou

Zkušení poradci UniCredit Bank vám navrhnou optimální strukturu úvěru i případnou kombinaci s dalšími instrumenty, jako je bankovní záruka či předexportní úvěr.
Čerpání úvěru a frekvenci splátek vám nastavíme podle vašich potřeb.
Navrhneme vám způsob, jak se efektivně zajistit proti kurzovému riziku.
Pomůžeme vám i s pojištěním zahraničních investic, které je relativně levné a kryje širokou škálu teritoriálních rizik.

Financování zahraničních investic s pojištěním EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. je státní úvěrovou pojišťovnou zaměřenou na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a tržně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky. UniCredit Bank patří k nejaktivnějším bankám v ČR v oblasti nabídky zvýhodněného financování českých vývozců a jejich zahraničních odběratelů.

S pojištěním EGAP vám k získání půjčky stačí jen 30 procent vlastních prostředků. Pojistka EGAP kryje podstatnou část rizik banky spojených s nesplácením úvěru včetně politických a komerčních.

Typy pojistných smluv

Pojištění „If“ kryje politická a komerční rizika banky, která poskytla úvěr investorovi nebo jeho zahraniční dceřiné společnosti na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného i finančního majetku nebo na provozní financování zahraničního podniku vlastněného českým investorem. Pojištění se vztahuje na úvěry, u kterých je doba od prvního čerpání do konečné splatnosti delší než 3 roky.

Pojištění „I“ kryje politická rizika českého investora, jako je riziko omezení nebo ztrát výnosů z investice v důsledku znemožnění jejich transferu do ČR, vyvlastnění investice bez odpovídající náhrady, politicky motivovaných násilných činů a porušení smluvních závazků hostitelským státem. Investice musí představovat dlouhodobý závazek investora na dobu nejméně 3 let.

Schéma financování zahraničních investic