Penzijko - Investicni Strategie Flashcards Preview

Banking > Penzijko - Investicni Strategie > Flashcards

Flashcards in Penzijko - Investicni Strategie Deck (31):
0

Celkový výnos je součtem.

Důchodu (napr. dividendy) a kapitálového výnosu

1

Hrubý výnos je:

Shodný s celkovým výnosem

2

Čistý výnos je:

Celkový výnos sníženy o daně z důchodu a kapitálového výnosu a transakční náklady

3

Výnosnost je:

Podil výnosu na investované částce

4

Co je kreditni Spread?

Rozdil mezi výnosnosti mezi státním a korporátních dluhopisem

5

Ask je:

Cena, za kterou vy nakupujete, otevíráte li dlouhou pozici za market cenu

6

Bid je:

Cena, za kterou vy přidáváte, ukončujete-li dlouhou pozici za market cenu

7

Který z uvedených produktu není možno přímo obchodovat?

Standard & Poor ´s 500 Stock market index index akciového trhu S&p 500

8

Inflační riziko představuje:

Nejistotu ohledně reálného výnosu

9

Makléřem se muže stát každy, kdo:

Složí zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích ve čtyřech různých kategoriich, ale titul se nejmenuje makléř

10

Jak se nejmenuje titul, krery opravňuje k vykonávání činnosti, kterou obecně známe jako makléřskou?

Kapitálový poradce

11

Mezi oblasti regulace a dohledu standardně nepatri:

Personální audit banky

12

Mezi oblasti regulace a standardu patři:

Regulace vstupu do bankovni sféry

13

Činnosti, kdy je dohlížela na plnění bankovni regulace se nazývá:

Bankovni dohled

14

Tzv. Factsheet je :

dokumentkterý obsahuje minulou výkonnost fondu, graf, strukturu portfolia a dalsi klíčové informace pro investora

15

Trend:

Je obtížné poznat

16

Buy and Hold (nakup a drz) strategie v dlouhém období:

Není reálně zisková nebo ztrátová dokud obchod není uzavřen

17

Vyšší úspěšnost strategie ve střednědobé horizontu:

Doprovodným ukazatelem i strategie s úspěšností 98% muže byt ztrátovou strategii

18

Investiční limity:

Zabraňují koncentraci portfolia do cenného papíru jednoho typu a koncentraci portfolia do jednoho emitenta

19

Do jakých aktiv investuji fondy s růstovým stylem rizeni?

Investuji do akcii zavedených spolecnosti a spekulují na pohyb tržních cen akcii, pričemž výše dividend není důležitým kritériem

20

Matematicko statickým měřítkem rizika je:

Rozptyl a směrodatná odchylka

21

Riziko vyjádřené rozptylem je:

Riziko ztráty a zisku

22

Součásti systémového rizika není:

Geografické rozložení aktiv

23

Tržní portfolio na akademické pude znamená:

Souhrn všech dostupných rizikových aktiv na trhu v příslušném poměru

24

Přímka tržního aktiva v modelu oceňování aktiv rozděluje aktiva na:

Nadhodnocená či podhodnocena

25

Časování trhu ( spekulativní nákup cenných papíru) je pro dlouhodobé portfolio:

Ma relativně malý vliv na celkový výnos

26

Které informace nezajímají investora při investování do akcii?

Tržní urokova míra

27

Benchmark je:

Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia

28

Akciový index je:

Založen na určitém portfoliu akcii na trhu

29

Dlouhá pozice je v investiční terminologii

Otevřena nákupem aktiva

30

Krátká pozice je v investiční terminologii

otevřena prodejem aktiva