Penzijko - Duchodove Sporeni Flashcards Preview

Banking > Penzijko - Duchodove Sporeni > Flashcards

Flashcards in Penzijko - Duchodove Sporeni Deck (85):
1

Mužu si zvolit výši částky v důchodovém spoření?

Nemohu, je pevně daná.

2

Co označujeme spojením prvni pilir?

Systém průběžného financování důchodového systému

3

Co označujeme spojením druhy pilir?

Systém důchodového spoření

4

Krery z následujících systému financování důchodu je povinny?

Systém průběžného financování důchodového systému

5

Konzervativní důchodový fond:

Muže investovat spravované prostředky take do zahraničních aktiv, avšak s celou radou o omezení.

6

Na majetkovém poductu penzijní společnost eviduje:

Pocet a hodnotu důchodových jednotek

7

Jaký je aktuální 2013 povinny odvod na socialni (důchodové) pojisteni?

28% z hrube mzdy

8

Jaká je aktuální výše odvodu, ktere je možné přesměrovat z povinné platby sociálního (důchodového) pojisteni do dobrovolného důchodového sporeni(druhy pilir)?

3%

9

Klient z hrubou mzdou 30 000 CZK měsíčně se zajímá, kolik peněz si bude měsíčně ukládat na svém individuálním uctu důchodového sporeni.

1500 CZK měsíčně, pričemž 600 CZK si klient bude přispívat ze sve čisté mzdy

10

Věkovou podmínkou pro vstup do důchodového sporeni je:

Vek alespoň 18 let a ne vice nez 35 let (počítáno ke konci kalendářního roku, ve kterém účastník dosáhne 35 let) upraveno výjimkou v prvním pololetí 2013

11

Rozhodnuti o vstupu do důchodového sporeni je:

Trvale, neboť z druhého pilire nelze za aktuálních podmínek vystoupit po zaregistrováni smlouvy Centrálním registrem

12

Muže se stát účastníkem důchodového sporeni fyzická osoba, která není zaměstnána?

Nezaměstnaný ve veku nad 35 let muže vstoupit do druhého pilire do 6 měsíců od vzniku výdělečné činnosti

13

Ktere 4 důchodové fondy se státem danou investiční strategii musi penzijní společnost nabízet?

Státních dluhopisu, konzervativní, vyvážený, dynamicky

14

Důchodový fond státních dluhopisu nesmí investovat do:

Dluhopisu vydaných firmami z prvních 50 míst indexu Dow Jones

15

Jaký je největší zákonem povoleny podil majetku vyváženého důchodového fondu, který je mozny investovat do akcii?

40%

16

U kterého z následujících důchodových fondu zákon definuje nejmenší podil majetku, který musi byt zajištěn proti menovemu riziku?

Vyvážený fond

17

Jak mohu navýšit účastnické příspěvek do důchodového sporeni?

V podstatě nemohu. Jediným způsobem je navýšení hrube mzdy, ze ktere se vyšel příspěvku vypočítává.

18

Kdo povoluje vytvoření penzijní spolecnosti?

ČNB

19

Jake nesou penzijní spolecnosti, ktere spravují druhy pilir, garance vůči vkladatelum?

Spolecnosti nejsou povinny garantovat kladné zhodnoceni vkladu, zhodnoceni odpovídá vývoji kapitálových trhu a hospodaření ko křestního fondu.

20

Jaká je nejdůležitější metoda zabraňující zpronevereni vkladu samotnou penzijní spolecnosti?

Oddělení majetku penzijní spolecnosti od majetku účastníků důchodových fondu.

21

V čem spočívá princip autopilot sporici strategie v důchodovém sporeni?

Jedna se o způsob postupného přesouvání investic do konzervativnejsichbstrategii tak, jak se blíží konec spořícího období.

22

Co se stane s prostředky v důchodovém sporeni v pripaďe, ze účastník zemře ve fázi sporeni?

Prostředky se stávají předmětem dědictví.

23

Kdy nejpozději musi penzijní společnost přistoupit k automatickému postupnému přesouvání investic do konzervativnejsichbstrategii?

10 let pred dosazením důchodového veku

24

Druhy pilir bude po skončení přechodného období otevřeny pro občany CR ve veku:

18-35 let

25

Kolik mohu mít uzavřených smluv o důchodovém sporeni s penzijnimi společnostmi?

Mohu mít vždy jen 1 platnou a registrovanou smlouvu

26

Důchodové spoření umožňuje:

Nárok na úhradu jednorázového pojistneho pro pojisteni důchodu

Nárok na volitelný prevod prostredku k jiné penzijní spolecnosti

27

Co nepatří mezi podmínky pro vstup do důchodového sporeni?

Trvale bydliště na území ČR

28

Rozhodnuti o vstupu do druhého pilire:

Je finální a není možné ho změnit, napr. Vracením se zcela do prvního pilire

29

Jak dlouhé je přechodné období pro vstup do důchodového sporeni?

Prvni pololetí 2013

30

Účastník s datem narozeni 9.4. 1978 muže vstoupit do důchodového sporeni od:

1.1.2013 do konce roku 2013

31

Co je důchodové doporučení?

Informace, která přímo či nepřímo doporučuje účast na systému důchodového sporeni

32

Dokument obsahující záznam o sdělení klíčových informaci nemusí obsahovat:

Informaci o partnerských pojistovnach

Informace od vlastnické struktuře

33

V pripaďe umrti účastníka se nasporené prostředky "druhy pilir" stávají předmětem dědictví?

Ano je to pravda, pokud dojde k umrti účastníka ve spořící době, tak jsou nashromážděné prostředky předmětem dědictví.

34

Co je důchodová jednotka?

Nejmenší podil na majetku v důchodovém fondu.

35

Doživotní starobní důchod je vyplývající z pojisteni důchodu je vyplacen:

Měsíčně, pokud součet pravidelných měsíčních splátek přesáhne 1000 CZK

36

Z pojisteni důchodu nelze nárokovat tento druh důchodu:

Vdovský důchod na dobu neurčitou

37

Je možné zajistit pojištěním důchodu sirotci důchod pro osobu nezletilou?

Ano, ale výplata důchodu je omezena na 5 let.

38

Jak se jmenuje dokument, krery definuje možnosti investování zvoleného důchodového fondu?

Statut důchodového fondu.

39

Co musi obsahovat statut důchodového fondu?

Informace o způsobu investování důchodového fondu

40

Kdo schvaluje podobu a případné změny statutu důchodového fondu?

ČNB

41

Co je součásti důchodového uctu?

Peněžní a majetkový poducet

42

Na peněžním poductu penzijní společnost neeviduje:

Pocet a hodnotu pripsanych důchodových jednotek

43

Na majetkovém poductu penzijní společnost neeviduje:

Výši platby pojistneho na důchodové pojisteni

44

Jaká je horní hranice pro výši úplaty za nabízení a zprostředkování důchodového sporeni?

3,5% průměrné mzdy v národním hospodářství

45

Pred uzavřením smlouvy o důchodovém sporeni je penzijní společnost povinna získat od účastníka nezbytné informace o jeho:

Znalostech a zkušenostech v oblasti financí

46

Je možné změnit penzijní společnost v průběhu spořící fáze důchodového spoření?

Ano

47

Co neobsahuje výpis důchodového sporeni?

Počet dni, kdy byl index důchodového fondu v propadu.

48

Jaká je nejvyšší možná úplata za zhodnocení majetku vyváženého důchodového fondu?

10,0% z ročního zhodnocení oproti nejlepšímu historickému výsledku

49

Jaká je nejvyšší možná úplata za obhospodarovani majetku konzervativního fondu?

0,4% z průměrné roční hodnoty fondoveho vlastního kapitalu

50

Kdo je správcem Centrálního registru?

Specializovaný financni úřad

51

Průběžný důchodový systém 1. Pilíř spočívá na principu:

Solidarity

52

Od zacatku roku 2013 je důchodový systém České republiky rozšířen o:

Důchodové sporeni a DPS

53

Jaká je výše OPT-OUT z povinné platby sociálního pojisteni do dobrovolného důchodového sporeni?

3 procentní body z odvodů na důchodové pojištění za dalsi podmínky 2% z hrube mzdy

54

Klient s hrubou mzdou 40 000 CZK měsíčně se zajímá, kolik peněz si bude měsíčně ukládat na svém individuálním uctu důchodového sporeni.

2000 CZK měsíčně, pričemž 800 CZK si klient bude přispívat ze sve čisté mzdy

55

Výše opt-out odpovídá 3% hrube mzdy účastníka. Dalsi částka, ve výši dvou procent hrube mzdy, která tam bude připisována, je:

Je to vklad účastníka (stržení z čisté mzdy)

56

V případě, ze žadatel splňuje podmínky pro vstup do systému důchodového sporeni, pak:

Penzijní společnost je povinna přijmout žadatele

57

Zastřešení evidenčních povinnosti v podobě informačního systému důchodového sporeni spadá pod:

Centrální registr smluv

58

Která instituce je pověřena provozováním Centrálního registru smluv?

Generální finanční ředitelství

59

Kterou z definic byste nepřiřadili k prvnímu pilíři?

Pravidelné spoření na individuální účet

60

Který z následujících systému financování důchodu není povinny ale rozhodnuti o vstupu do nej je nevratné?

Systém důchodového sporeni

61

Jak vysoký je maximální daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového sporeni?

0 CZK, příspěvek není možný

62

Co znamena opt- out?

Jedna se o částku, která se vyvede z povinného odvodu účastníka důchodového pojisteni na individualni důchodový ucet.

63

Měsíční opt out účastníka důchodového sporeni je 1200 CZK. Jaká je jeho Hrubá mzda?

38000

64

Pokud budu v zari slavit 36. Narozeniny, mohu v říjnu téhož roku vstoupit do důchodového sporeni?

Ne, ale mohl jsem vstoupit v přechodném období 2013.

65

Pokud budu v zari 2013 slavit 30.narozeniny, mohu v říjnu téhož roku vstoupit do důchodového sporeni?

Ne, ale mohl jsem vstoupit v přechodném období 2013.

66

Pokud budu v zari 2013 slavit třicátépáté narozeniny, mohu v říjnu téhož roku vstoupit do DPS?

Ano, je to možné.

67

Ktere z následujících důchodových fondu se státem danou investiční strategií nemusí penzijní společnost nabízet?

Nemovitostní fond

68

Který z následujících důchodových fondu disponuje nejširší možnosti investičních příležitosti?

Dynamicky fond

69

Který z následujících důchodových fondu je spojen s nejnižší úplatku za obhospidarovani?

Fond státních dluhopisu

70

Co nepatří mezi povinnosti penzijní spolecnosti?

Uveřejňování informaci o provedených akvizicích.

71

Povoleni k vytvoření penzijní spolecnosti spadá pod pravomoc:,

ČNB

72

Mezi úkoly depozitáře penzijní spolecnosti patři:

Kontrola dodržování statutu důchodového fondu

73

Je prevod prostredku mezi penzijními společnostmi ve druhem pilíři penalizovan?

Tento prevod je bezplatný, avšak za podmínky splnění časového limitu 5 let.

74

Je možné mít uzavřených vice smluv o důchodovém sporeni s penzijnimi společnostmi?

Mohu mít vždy jen jednu platnou a registrovanou smlouvu. V pripaďe přechodu k jiné spolecnosti bude jen jedna smlouva aktivní.

75

Jedním z nároku plynoucích z účasti v důchodovém sporeni je:

Nárok na úhradu jednorázového pojistneho pro pojisteni důchodu

76

Důchodové sporeni neumožňuje:

Nárok na odbytne

77

Osoba vstupující do důchodového sporeni musi splňovat určitá kritéria. Co mezi ne nutné nepatri?

Trvale bydliště na území Ceske republiky

78

Rozhodnuti účastníka o vstupu do druhého pilire lze:

Je finální a nelze ho vzít zpět

79

Dokument obsahující záznam o sdělení klíčových informaci nemusí obsahovat:

Informaci o dosaženém hodnocení penzijní spolecnosti, ktere je povinna vydávat ČNB

80

Výplata nasporenych prostredku v druhem pilíři je plánována napr.

Doživotní anuitou vyplacenou zivotni pojišťovnou

81

Hodnota majetku účastníka v důchodovém fondu je dána:

Součinem počtu důchodových jednotek a hodnotou důchodové jednotky

82

Mezi nároky plynoucí z pojisteni důchodu 2. Pilir nelze zařadit:

Vdovský důchod na dobu neurčitou

83

Jak se jmenuje dokument, který vysvětluje rizika spojena s důchodovým spořením?

Statut důchodového fondu

84

Součásti statutu důchodového fondu je:

Informace o způsobu investování důchodového fondu

85

Zivotni pojistovna vyplácí účastníkovi doživotní starobní důchod. Výplata konci:

Úmrtím účastníka