Penzijko - Duchodova Reforma Flashcards Preview

Banking > Penzijko - Duchodova Reforma > Flashcards

Flashcards in Penzijko - Duchodova Reforma Deck (79):
1

Co je transformovany penzijní fond?

Jedna se o nástupníka penzijního fondu dle pravidel platných po 1.1.2013.

2

Jak je možné vstoupit do transformovaneho penzijního fondu?

Není to možné, transformovany penzijní fond je uzavřeným fondem.

3

Garantuje transformovany penzijní fond nejméně nulové meziroční zhodnoceni prostředí?

Ano, řídí se zákonem o penzijním pripojisteni.

4

Je možný prevod transformovaneho fondu k jiné penzijní spolecnosti?

Ne, zákon umožňuje pouze sloučení transformovanych fondu.

5

Kdo poskytuje statni příspěvek ke spoření v transformovanych fondech?

Ministerstvo financí

6

Co je doplňkové penzijní spoření?

Nový produkt, který nastoupil místo penzijního pripojisteni.

7

Jaká byla v roce 2012 minimální hranice měsíčního účastnického příspěvku pro uznáni státního příspěvku u penzijního pripojisteni?

100 CZK

8

Jaká je minimální hranice měsíčního účastnického příspěvku pro uznáni státního příspěvku pro spoření v transformovaném penzijním fondu?

300 CZK

9

Statni příspěvek pro třetí pilir je od 1.1.2013:

Je zachován, ale změnil se výpočet jeho výše, ale není shodný jak pro transformované penzijní fondy, tak i pro doplňkové penzijní spoření.

10

Pokud účastník DPS hradí příspěvky na čtvrtletní bázi, pak:

Statni příspěvek se stanoví dle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc, za který se poskytuje statni příspěvek.

11

Kdy nezanika DPS?

Dnem podpisu dodatku o výpovědi smlouvy o DPS

12

Jaký je minimální příspěvek účastníka DPS?

100 CZK

13

Co se stalo s příspěvky jiných osob u transformovanych penzijních fondu?

Jsou dále evidovány oddělené

14

Transformované penzijní fondy neumožňují:

Nárok na volitelný prevod prostredku k jiné penzijní spolecnosti

15

Do účastnického fondu nespadá následující:

Příspěvky vyvedené z prvního pilire opt-out

16

Co musi obsahovat statut účastnického fondu?

Informace o způsobu investování účastnického fondu

17

Kdo schvaluje statut účastnického fondu

ČNB

18

Co je povinny konzervativní fond?

Povinny fond, který musi založit každá penzijní společnost doplňující doplňkové penzijní pripojisteni

19

Počet penzijních jednotek se v účastnickém fondu:

Se plynule mění dle přílivu (vyplacení) příspěvku dávek do (z) účastnického fondu

20

Kdo poskytuje informační systém doplňkového penzijního spoření?

Ministerstvo financí

21

Jaký je minimální měsíční příspěvek účastníka DPS, aby mohl aplikovat snížení základu dane z přijmu?

1001 CZK

22

Jaká je maximální výše ročního příspěvku zaměstnavatele do DPS, která muže byt uznána jako náklad pro daňové účely?

30 000 CZK

23

Jaká je maximální výše měsíčního státního příspěvku v DPS?

230 CZK

24

Jaká je maximální výše měsíčního státního příspěvku uplatnitelna pro spoření v transformovanych penzijních fondech?

230 CZK

25

Statni příspěvek 90 CZK odpovídá jakému měsíčnímu účastnickému příspěvku do DPS?

300 CZK

26

Jaká výše státního příspěvku náležela v roce 2012 měsíčnímu účastnickému příspěvku ve výši 1000 CZK v penzijním pripojisteni?

150 CZK

27

Co se stalo po 1.1.2013, kdyz si účastník nezvýší vlastní měsíční uložku alespoň na 300 CZK?

Nic, smlouva je platná i nadále, ale účastníkovi již není přiznán statni příspěvek.

28

Jaká je nejvyšší možná úplata za obhospodarovani majetku transformovaneho fondu?

0,6% průměrné hodnoty fondoveho vlastního kapitalu

29

Jaká je nejvyšší možná úplata za zhodnoceni majetku transformovaneho fondu?

15% ze zisku výkazaneho v ucetni závorce transformovaneho fondu

30

Penzijní společnost muže požadovat poplatek za změnu strategie spoření v jake částce?

Až 500 CZK

31

Jake jsou nároky pro výplatu starobní penze na dobu určenou?

Dosazeni veku potřebného pro vznik nároku pro stavební důchod.

32

Jaká je podmínka pro výplatu odbytneho z doplňkového penzijního spoření?

Spořící doba trvala alespoň 24 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prostredku účastníka k jiné penzijní spolecnosti

33

Jak často může účastník změnit penzijní společnost poskytující DPS?

Počet změn není zákonem omezen

34

Jak často může účastník převést prostředky z transformovaneho fondu k jiné penzijní spolecnosti?

Tato změna není možná, zákon umožňuje pouze sloučení transformovaných fondů.

35

Kdo nemůže za účelem podnikání nabízet a zprostředkovávat DPS?

Investiční makléř

36

Všeobecné dovednosti vyžadováne zákonem pro nabízení a zprostředkování DPS se prokazují:

Vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosazeni vyššího vzdělaní

37

Odborné znalosti a dovednosti spojené s odbornou způsobilosti pro nabízení a zprostředkování DPS se prokazují.

Osvědčením o absolvování odborné zkoušky

38

V účastnickém fondu se ne shromažďují prostředky z:

Vyplácených dividend akciových investic

39

Účastník DPS se muže rozhodnout pri investování v:

V jakémkoliv účastnickém fondu spravovaném penzijní spolecnosti

40

Účastník transformovaneho fondu se muže rozhodnout pro investování v:

Účastník nemá tuto volbu a musi směrovat sve prostředky do konzervativního fondu.

41

Co je penzijní jednotka?

Nejmenší podil na majetku v účastnickém fondu

42

Počet penzijních jednotek v účastnickém fondu:

Se plynule mění dle přílivu příspěvku do (z) účastnického fondu

43

Jak často je povinna penzijní společnost zasílat výpis?

1x ročně

44

Jaký je účel ve vyžádání informaci od zákazníka?

Získání potřebných informaci pro vydáni kvalitního penzijního doporučeneni

45

Co je penzijní doporuceni?

Je to zveřejněna informace, která přímo či nepřímo doporučuje konkrétní strategii

46

Jaký je věkový limit pro vstup do doplňkového penzijního spoření?

Věkový limit nemá horní hranici

47

Mohu si zvolit výši spoření částky v DPS?

Ano, mohu si ji svobodně zvolit, ale minimální hranice je 100 CZK

48

DPS byste zařadili do kterého z pilířů strukturu důchodu?

Do třetího pilire

49

Co se stalo po 31.12. 2012 s produktem penzijního pripojisteni?

Shromážděné prostředky byly převedeny do transformovanych fondu

50

Jake povinnosti na me klade jako účastníka penzijního pripojisteni klade důchodová reforma?

V podstatě žádnou,proces transformace proběhne bez me aktivní účasti

51

Mohu souběžně spořit v transformovaném fondu a v účastnickém fondu DPS?

Ne, to nelze.

52

O kolik musi účastnické fondy ve zhodnoceni svěřených prostredku miru inflace zveřejněnou ČNB?

Žádný limit v závislosti na míře inflace neexistuje.

53

Vyberte podmínku podminujici nárok na úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi z DPS.

Dosazeni veku účastníka, který je o 5 let nižší nez vek potřebný pro vznik nároku na starobní důchod

54

Vyberte podmínku podminujici nárok na jednorázové vyrovnaní z doplňkového penzijního spoření.

Trvání spořící doby v délce alespoň 60 kalendářních měsíců

55

Je možné odložit placeni příspěvku účastníka v DPS?

Je to možné, ale účastník je povinen tuto změnu ohlásit penzijní spolecnosti.

56

Penzijní společnost musi zveřejňovat platné znění statutu účastnického fondu jakým způsobem?

Na svých internetových stránkach

57

Podle ktere investiční strategie se spravují prostředky transformovaneho účastnického fondu?

Podle strategie povinného konzervativního fondu

58

Která organizace muže spravovat transformovany penzijní fond?

Penzijní společnost

59

Pojmem DPS označujeme:

Produkt, který dříve nahradil sjednané penzijní pripojisteni

60

Jak byste popsali transformovany penzijní fond?

Jedna se o nástupníka penzijního fondu dle pravidel platných po 1.1.2013.

61

Garantuje transformovany fond nezáporné meziroční zhodnoceni prostredku?

Ano

62

Jaké garance nabízí transformovany penzijní penzijní fond?

Garance nezáporného meziročního zhodnoceni vložených prostředků.

63

Jakou částku doporučíte účastníkovi spořit v doplňkovém penzijním spoření, pokud by chtěl dosáhnout maximální výše státního příspěvku?

1000 CZK

64

Jak se změnila statni dotace pro třetí pilir od 1.1.2013?

Statni příspěvek je zachován, ale změnil se výpočet jeho výše, je shodný jak pro transformovane penzijní fondy, tak i pro DPS

65

Pokud účastník DPS hradí příspěvky na šestiměsíční bázi, pak:

Statni příspěvek odpovídá měsíčnímu podílu zaslané částky

66

Kdy zaniká DPS?

Dnem výplaty jednorázového vyrovnaní.

67

Minimální výše měsíčního příspěvku účastníka DPS je stanovena na:

100 CZK

68

Ktere složky ovlivňují výpočet výše státního příspěvku DPS?

Příspěvek účastníka

69

Mezi nárokoval dávky z DPS nepatří:

Konsolidace dluhu s účelem zajištění bytové potřeby

70

Který z uvedených nároku transformovane penzijní fondy neumožňují?

Nárok na volitelný prevod prostredku k jiné penzijní spolecnosti

71

Která instituce je pověřena kontrolou dodržování statutu účastnického fondu?

Depozitář penzijní spolecnosti

72

Který z fondu DPS musi penzijní společnost povinně založit?

Povinny konzervativní fond

73

Co patři mezi povinnosti penzijní spolecnosti?

Poskytování odborné pece účastníkům doplňkového penzijního spoření.

74

Jak je omezen počet penzijních jednotek účastnického fondu?

Nemá žádné horní limity, ale musi odpovídat majetku účastnického fondu.

75

V pripaďe, ze účastník zemře ve fázi čerpání doživotní starobní penze, co se stane s prostředky účastníka v transformovaném fondu?

Nevycerpane prostředky se stávají majetkem fondu a slouží k úhradě doživotních penzi účastníků, kteří ziji.

76

Poplatek za prevod prostredku účastníka do jiného účastnického fondu je bezplatny, pokud došlo ke změně po vice než kolika měsících trvá ni spořící doby u téze spolecnosti?

60 měsíců

77

Je možné souběžně spořit v transformovaném fondu a v účastnickém fondu doplňkového penzijního pripojisteni?

Ne, to nelze.

78

V jakem pripaďe smí penzijní společnost vypovědět účastníkovi smlouvu o DPS?

Pokud účastník pri uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající podstatný vliv na vznik nároku na poskytování státního příspěvku.

79

V pripaďe záporného hospodaření transformovaneho penzijního fondu:

Pokles se v majetku transformovaneho fondu neprojeví. Stát dorovnava rozdil z konsolidacniho fondu.