Investice 3 - Certifikat Flashcards Preview

Banking > Investice 3 - Certifikat > Flashcards

Flashcards in Investice 3 - Certifikat Deck (79):
1

Co se stane s cenou HZL s fixním kupónem, když úrokové sazby vzrostou?

Klesne

2

Jak dlouho trvá vypořádaní obchodu se standardními dluhopisy (např. HZL)?

Za 4 pracovní dny

3

Prémiovy vklad lze předčasně ukončit:

Kdykoliv na pobočkách ČS, klientovi bude vyplacena listina vkladu o poplatek předčasné ukončení, nárok na výplatu aktuálně známe premie nevzniká

4

Je prémiové vklad pojištěn?

Ano, jedna se o depozitní vklad a podleha pojištěni depozit do výše 100000 Eur

5

Růst úrokových sazeb se muže za standardních podmínek projevit v portfoliu dluhopisových fondu

Poklesem ceny PL

6

Klient přijde s požadavkem, ze slyšel o Sporobondu a rad by si tento fond jednorázově nakoupil. Jak budete správně postupovat?

Zjistím / aktualizuji znalostní profil klienta, nabídnu investiční poradenství, dále podle pravidel pro poskytování investičních služeb.

Zjistím/aktualizují znalostní profil klienta a vyřídím požadavek klienta a vyřídím požadavek klienta službou přijímáni a předávání pokynů

7

Klient ma volné prostředky a je to investor s dobrými znalostmi investic. Muže investovat na dobu 5 let, ale není si jistý, zda bude peníze po 3 letech potřebovat (uvazuje o nákupu nemovitosti). Co z uvedeného můžete nabídnout a zobchodovat službou Přijímáni a předávání pokynu?

Smíšené fondy, konzervativní, např. Konzervativní mix FF

Dluhopisy, které jsou přiměřené jeho ZPK a se splatnosti do 3 let

Prémiové vklady a HZL se splatnosti do 3 let

Fondy, které investuji na peněžním trhu nebo do krátkodobých dluhopisu

8

Sporoinvest je vhodny pro investora, který

Nechce riskovat a spokojí se s průměrnými výnosy nejméně na úrovni termínovaných vkladu

9

Dluhopis lze odprodat:

Kdykoliv za aktuální prodejní cenu dle kurzovní ho lístku, která muže byt vyšší než nominální hodnota

10

Co znamená HIGH YIELD?

V prekladu znamená vysoký výnos

11

ISIN predstavuje

Jedinečné mezinárodní označeni cenných papíru

12

Mám li vysoce rizikový otevřeny podílový fond, očekávám, ze s tím souvisí:

Vyšší pravděpodobnost ztráty

13

Dohled nad fondy kolektivního investování v ČR vykonává

ČNB

14

Přijímáni a předávání pokynu týkajících se investičních nástrojů můžeme definovat jako osobní doporučení, které je zákazníkovi prezentováno jako vhodné pro daného zákazníka.

Výrok je nepravdivý

15

Pokud klient odmítne vest s poradcem rozhovor na téma znalosti a zkušenosti klienta s investičními nástroji, poradce:

Klienta upozorní, ze nejsme schopni zjistit znalostní profil a posoudit tak přiměřenost investičního nástroje, který si klient koupi

V rámci služby přijímáni a předávání pokynu muže Zadat pokyn k nákupu/výměnu investičního nástroje

16

Hlavní výhodou smíšených fondu je:

Tyto fondy kombinují výhodu růstového potencionalu akciového trhu s výhodou stálosti vývoje dluhopisoveho a peněžního trhu

17

Výstupem zjišťování nezbytných informaci od klienta za účelem poskytnutí investiční služby Přijímáni a předávání pokynu je:

Znalostní profil klienta

18

Investice do ČS nemovitostniho fondu:

Je vhodná pro investory s investičním horizontem 5 let a více

19

Jaké smíšené fondy Mixy ČS nabízí svým klientům?

Konzervativní Mix, vyvážený Mix FF, Dynamicky Mix FF, Akciový mix FF

20

Definice peněz:

Je to všeobecně přijímány prostředek směny

21

Investice do akcii je v porovnání s investici do dluhopisu

Z dlouhodobého hlediska výnosnější

22

U dluhopisu s nulovým kupónem je emisní kurz vždy

Nižší než je jmenovitá hodnota

23

Likvidita ČS nemovitostniho fondu:

Je zajištěna min.20% podílem vysoce likvidnich titulu v portfoliu fondu

24

Cena podílového listu dluhopisoveho fondu ma vyšší výkyvy než cena podílu fondu peněžního trhu, protože dluhopisový fond:

Investuje převážně do dluhopisu s vyšším potencionalem výnosu se střední a delší splatnosti

25

Smíšené fondy (mixy) jsou:

Fondy fondu, do jejichž portfolií se mohou nakupovat i podílové listy jiných fondu

26

Muže investiční společnost volné nakládat s penězi podílníků?

Ne, účetnictví investiční společnosti a otevřeného podílového fondu je vedeno oddelene

27

Jaké hlavní třídy aktiv rozlišujeme?

Peněžní trh, dluhopisy, akcie, alternativní

28

Doba splatnosti disko továrního dluhopisu je 2 roky. Koupíme je za 900 CZK a dostaneme za nej 1000 CZK. Výnos činí:

5,41% p.a.

29

Poplatek zaobhospodarovani portfolia:

Je odměna pro správce portfolia za obhospodarovani majetku fondu

30

Investiční strategii dluhopisoveho fondu SPOROBOND je investovat zejména do:

Státních dluhopisu s fixním kupónem dominovanych v CZK, připadne státních a jiných zemi s rozvinutým dluhopisový trhem

31

Při změně úrokové míry se mění cena dluhopisu

Procentuálně více u dluhopisu s delší dobou splatnosti

32

Likvidita ČS nemovitostniho fondu:

Je zajištěna min. 20% podílem vysoce likvidnich titulů v portfoliu fondu

33

Smíšené fondy - Mixy jsou vhodné pro klienty

Kteří chtějí mít jednoduchou investici s výhodou rozložení rizika a optimalizace výnosu

34

Obhospodařovatelsky poplatek:

Hradí fond investiční společnosti za správu průběžně - během účetního období se projevuje vyhlašování kurzu PL

35

Podleha prémiové vklad zdanění?

Ano, jedna se o depozitní vklad, který je zdanění 15% z výnosu

36

Která z následujících investic podleha možné ztrátě hodnoty?

Obě výše uvedené možnosti podléhají možné ztrátě hodnoty (podílové fondy, státní dluhopisy)

37

Cena již emitovaných dluhopisu s pevným kupónem za jinak stejných podmínek roste, když:

Úrokové sazby klesají

38

Nemovitostni fondy stejně jako ostatní otevřené fondy

Podléhají dozoru ČNB

39

Který z uvedených nazvu nepatří mezi makroekonomické veličiny?

Nekala soutěž

40

Cenová citlivost dluhopisu

Značí míru změny ceny dluhopisu při určitě změně výnosu do splatnosti

41

Dluhopisový fond je vhodny pro investora, který

Je ochoten akceptovat mírně kolísání hodnoty investice, očekává vyšší výnosy než u vkladu

42

Dluhopis, který nevyplácí úroky a prodává se pod svoji nominální hodnotou se nazývá:

Disko továrny dluhopis s nulovým kupónem nebo zero bond

43

Na jakem principu je založeno rozložení rizika a optimalizace výnosu u smíšených fondů - mixů?

Aktivní sprava portfolia umožňuje pružné namíchání akcií a dluhopisů ve vhodném poměru

44

Co se stane s cenou HZL s fixním kupónem, když úrokové sazby vzrostou?

Zůstane beze změny

45

V případě, ze klient využívá investiční službu Investiční poradenství, máme dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinnost získat od klienta následující nezbytné informace:

Investiční cíle

Finanční zázemí

Odborné znalosti v oboru investic

Zkušenosti v oblasti investic

46

Klient ma volné prostředky a dobře znalosti investičních produktu, muže investovat po dobu 5 let, ale není si jistý, zda nebude peníze po 3 letech potřebovat (uvazuje o nákupu nemovitosti. Co z uvedeného mu můžete nabídnout?

Produkt, jehož riziková váha je přiměřená pro ZPK a jehož IH odpovídá požadovanému horizontu

47

Zero bond je dluhopis, který:

Během svého trvání nevyplácí žádný kupónové výnos

Zajímá investory v okamžiku poklesu úrokových sazeb

48

Na co se budeme klienta v rámci rozhovoru ptát, abychom zjistili Rizikovost řešení (tj. Které řešení bude pro klienta nejvhodnější?

Na jeho investiční cíle

Jaký ma vztah k riziku

Jakou ma představu o investičním horizontu

49

Klient ma jeden Znalostní profil, ale Rizikovosti řešení muže mít několik.

Výrok je pravdivý.

50

Lze na základě ratingových emitenta odhadovat kreditní riziko emitenta?

Ano, čím nižší rating emitenta ma, tím vyšší riziko nezaplacení dluhopisu existuje

51

U Akciového prémiového vkladu vyhodnucujeme a pripisujeme výnosy

Poslední obchodní den čtvrtletí

52

Máme dva dluhopisy splatné ode dneska za rok. Dluhopis A ma kupon 10% nominální hodnoty a prodává se 5% pod nominálem. Dluhopis B ma kupon 5% a prodává se 10% pod nominálem. Za jinak stejných podmínek:

Dluhopis B ma vyšší výnos do splatnosti než dluhopis A

53

Který z těchto výroku je nepravdivý

Kolektivní investování je bezrizikové

54

Na jakem principu je založeno rozložení rizika a optimalizace výnosu u smíšených fondu - Mixů?

Aktivní správa portfolia umožňuje pružné namíchání akcii a dluhopisu ve vhodném poměru

55

Předpokládejme, ze za 3 roky budu chtít míst na úctu 100 000 CZK. Jakou částku musím uložit, pokud bude účet úroveň sazbou 2%?

94 232 CZK

56

Pro určeni výnosu do splatnosti při koupi dluhopisu je vedle frekvence a výš nominální hodnoty dluhopisu a jeho splatnosti rozhodující:

Cena klient kupuje (ask)

57

Výnos z prodeje podílových listu u podílníků FO, ne podnikatele:

Je od daně osvobozen po uplynutí 3 let od nákupu podílových listu

58

Na jakem principu je založeno rozložení rizika a optimalizace výnosu u smíšených fondů - MIXů?

Aktivní správa portfolia umožňuje pružné namíchání akcií a dluhopisu ve vhodném poměru

59

V případě, ze klient využívá investiční službu Investiční poradenství, máme ze Zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinnost získat od klienta následující informace:

Finanční zázemí
Investiční cíle
Odborné znalosti v oblasti investic
Zkušenosti v oblasti investic

60

Růst úrokových sazeb se muže za standardních podmínek projevit v portfoliu dluhopisových fondů

Poklesem ceny PL

61

Doklady, podle kterých je možné ověřit totožnost klienta který chce investovat je:

Cestovní pas
Občanský průkaz
Povoleni k trvalému pobytu

62

Pokud poradce nezjistí nezbytné informace nutné k posouzení vhodné investice pro klienta:

Nesmí službu Investiční poradenství poskytnout

63

Při změně úrokové míry se mění cena dluhopisů

Procentuálně více u dluhopisu s delší dobou splatnosti

64

Co jsou pokladniční poukázky?

Dluhopisy se splatností standardně delší jednoho roku, jejichž emitentem je stát a orgány a instituce veřejné správy

65

U Akciového prémiového vkladu vyhodnucujeme a pripisujeme výnosy:

Dle konkrétní konstrukce vkladu

66

Na tržní cenu dluhopisu ma vliv:

Rating emitenta

Tržní úroková sazba

Kuponová sazba

Doba do splatnosti

67

Co je to investiční poradenství?

Individualizované poradenství směřující k nákupu, výměně či prodeji konkrétního investičního nástroje

68

Lze na základě ratingu emitenta odhadovat kreditní riziko emitenta (riziko dluhopisu)?

Ano, čím nižší rating emitent ma, tím vyšší riziko nesplacení dluhopisu existuje

69

Smíšené fondy - Mixy jsou:

Fondy fondů, do jejichž portfolií se mohou nakupovat i podílové listy jiných fondů

70

Úschovu listinných CP emitovaných na území ČR zajištuje:

Příslušný depozitář

71

Mezi základní výhody investování prostřednictvím otevřených podílových fondu je, že:

Majetek podílníků je investován společně, získávají jednoduchý a levný nástroj investování na kapitálových a peněžních trzích

72

Dluhopisove fondy krátkodobých investic:

Nabízejí nižší potenciální výnos než fondy akciové

Investují převážně do bankovních depozit, pokladničních poukázek a dluhopisů se splatností do 2 let

73

Mám-li aktuálně vysoce výnosný otevřený podílový fond, očekávám, ze s tím mám:

Vyšší riziko

74

Prémiové vklad lze předčasně ukončit:

Kdykoliv na pobočkách ČS, klientovi bude vyplacena jistina vkladu snížená o poplatky za předčasně ukončení, nárok na výplatu aktuálně známé prémie nevzniká

75

Konvertibilní dluhopis je cenný papír:

Umožňující získání akcií

76

Růstový fond:

Zisk reinvestuje, podílník realizuje výnos odkoupením podílových listů

77

ČS nemovitostní fond je distribuován:

Na všech pobočkách ČS

78

Přiřaďte fond dluhopisový - velmi krátkodobých investic (Sporoinvest) nejlépe odpovídajícímu příkladu z hlediska investičního horizontu:

Krátkodobá investice na dobu min. 6 měsíců až 1 rok

79

Mám-li otevřený podílový fond s dlouhodobým investičním horizontem, očekávám:

Vyšší výnos, větší votalitu, investiční horizont cca 5 let a déle