Flexi-junior Flashcards Preview

Banking > Flexi-junior > Flashcards

Flashcards in Flexi-junior Deck (19):
0

Co umí flexi junior?

Zabezpečí dítě pro nečekaně události - nemoc, zraněni, životní události (umrti, invalidita rodiče, který pojisteni sjednal) a financni rezerva pro snadnější vstup do života dospělých.

1

Jake je zhodnocení u dětského flexi?

1,8%

2

Co se děje v případe umrti rodiče dítěte?

Pojistné plnění se vyplatí dítěti, to zůstavá pojištěno a pojisteni dále platí pojišťovna.

3

Odkdy je dítě chráněné na úrazové rizika?

Od třetího dne po podpisu.

4

Jake jsou možnosti pojisteni?

Jednorázové nebo bežné

5

Odkdy muže dítě vybírat?

Od 19-ti let

6

Co zahrnuje pojisteni u ditete u běžného pojistného?

Trvale následky úrazu
Denní odškodné
Velmi vážná onemocnění
Hospitalizace

7

Co zahrnuje bežně pojistné u dospělého pojistnika?

Zproštěni od placeni v případe umrti
Umrti
Invalidita nebo dlouhodobá pece

8

Co zahrnuje jednorázové pojistné u pojištěného ditete?

Trvale následky úrazu
Denní odškodné (úraz)
Velmi vážná onemocnění
Hospitalizace

9

Co zahrnuje jednorázové pojistné u dospělého pojištěného (pojistnika)?

X
Není pro tuto kategorii

10

Co je cílem úrazového pojisteni ditete?

Pokryti nákladu spojené s úrazem ditete, náklady na ušlý příjem rodičů, náklady na změnu životního stylu - úprava bytu na bezbariérový paid.

11

Jake jsou výhody u úrazového pojisteni ditete?

Nerozlisujeme rizikové skupiny

Sazby zůstávají stejné, i kdyz dítě již pracuje se zvýšeným rizikem úrazu

Pojisteni se vztahuje na všechny sportovní aktivity ditete včetně rizikových rekreačních sportu, výlukA u fotbalu a hokeje

Plníme take za úrazy vzniklé v zahraničí, ale nekryje léčebné výlohy, na ty je třeba uzavřít cestovní pojisteni

12

Jake jsou parametry pojisteni trvalých následku úrazu s progresi od 0,5%?

Jeli úraz jehož trvale následky dosáhnou alespoň 0,5% trvalého poškozeni, vyplácíme příslušné procento ze sjednané pojistné částky
Doporučuje se nastavit trojnásobek ročního čistého přijmu pojistnika.

13

Jake jsou parametry u pojisteni denního odškodného u úrazu ditete?

Dosáhla-li doba léčeni alespoň 8 dnu, vyplácíme stanovené denní odškodné za každy den doloženého léčeni úrazu do maxima oceňování h tabulek
Doporučena pojistná částka je 300 CZK

14

Na co je pojisteni velmi vážných onemocnění ditete?

V případe takového onemocnění vyplácíme sjednanou částku a toto pojisteni zaniká

15

Na co je pojisteni hospitalizace ditete při úrazu nebo nemoci?

Na pokryti nákladu, lepší pece

Při hospitalizaci trvající minimálně 24 hodin vyplácíme sjednané pojistné od prvního dne hospitalizace a za každy započatý den hospitalizace Max za 365 dnu

Doporučena pojistná částka je 300-400 CZK

16

Co se děje v případe smrti dospělého pojištěného?

Zproštěni povinnosti platit bežné pojistné, tato povinnost přechází na pojišťovnu

Smlouva se v tomto případe zařizuje, nelze ji ukončit ani provádět technické změny

30% se dítěti vyplatí ihned po umrti dospělého pojištěného a 70% včetně zhodnocení na konci smlouvy

Doporučuje se nastavit 1-3nasobek čistého přijmu pojistnika


Dítě zůstavá pojištěno až do sjednané ho výstupního veku ditete

Po ukončení pojisteni vyplatí pojišťovna dítěti kapitálovou hodnotu smlouvy

17

Na co je pojisteni invalidity nebo dlouhodobé pece s jednorázovou výplatou pojistné částky?

V případe uznáni 3. stupně invalidity dospělého pojištěného mladšího 65 let vyplatime pojistnikovi pojistnou částku ihned po prvotním přiznání invalidity

Riziko invalidity lze pojistit jen do 65 let

18

Jak nastavit pojistnou částku u pojisteni invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky?

Pojistná částka musí byt stejně vysoká jako u rizika úmrtí dospělého pojištěného, s maximálně výši 4 000 000