Penzijka - Investicni Nastroje Flashcards Preview

Banking > Penzijka - Investicni Nastroje > Flashcards

Flashcards in Penzijka - Investicni Nastroje Deck (63):
0

Kupon

Nese právo na výnos z dluhopisu

1

Zaknihovany cenný papír je

Evidován pouze v elektronické podobě

2

Akcie

Jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na rizeni spolecnosti

3

Zatímni listy

Nahrazují akcie a vydávají se tehdy, kdyz akcie jeste nebyla zaplacená

4

Cenný papír na dorucitele

Je cenný papír, na kterém není uveden majitel a povazuje se jim ten, kdo cenný papír předloží

5

Podílový list

Představuje podil na majetku v podílovém fondu

6

Co je dividenda?

Výnos plynoucí z vlastnictví cenného papíru

7

Dividenda kromě akcie a EFT muže byt take vyplacena na:

Certifikát

8

Jaký je rozdil mezi kmenovou a prioritní akcii?

Prioritní akcie přináší majiteli nějakou výhodu

9

Třídou aktiv s nejkratším investičním horizontem je

Peněžní trh

10

Akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se výplaty dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku jsou:

Prioritní akcie

11

Akcie jsou

Majetkovým cenným papírem

12

Akcie

Dividendu vyplácí společnost, nikoliv akcie, nicméně ta je podmínkou k získání dividendy

13

Dividenda

Muže byt libovolně vysoká

14

Dividenda je

Obvykle nižší nez cena akcie

15

Prioritní akcie jsou cenné papíry:

S nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se výplaty dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku

16

Kmenové akcie jsou cenné papíry:

Bez zvláštních práv

17

Kupónový dluhopis:

Jedna se o obvyklý typ dluhopisu s fixním kupónem a pevnou dobou do splatnosti

18

Ktere tvrzeni platí pro hypoteční zástavní listy?

Prostředky, ktere získá banka prodejem hypotečních zástavních listu, používá jako zdroj pro poskytování hypotečních úvěru

19

Konvertabilni dluhopis dává svému držiteli právo:

Směnit dluhopis na akcie stejné firmy

20

Výnosova křivka:

Ukazuje časovou strukturu úrokových měr

21

Klesající výnosová křivka

Říká, ze s delší dobou splatnosti lze očekávat nižší výnos do splatnosti dluhopisu

22

Kolik procent vydělal klient, kdyz koupil podíly fondu za 52,84 a prodal je za 61,52?

17,23

23

Kolik korun klient vydělal, kdyz koupil 7 500 podílu fondu za 101,75 a prodal je za 105,52?

28 275

24

Jaký výnos nebo ztrátu obdržel klient, pokud zakoupil 5000 podílových listu za 1,6875 a pak je prodal za 105,52?

0,0089

25

Určete křížový kurz EUR při kurzech used/CZK 21,50 a EUR/usd 1,25

26,875

26

Spočítejte procentuální výnos do 100 akcii při nákupní ceně 25,58 usd a prodejni ceně 31,69 usd a dividendou 0,25 usd na akcii. Výnos po zdanění bude:

24,86%

27

Spočítejte procentuální výnos do 200 akcii při nákupní cene 25,58 usd, prodejni ceně 31,69 usd bez dividendy

23,89%

28

Spočítejte procentuální výnos do 100 akcii při nákupní ceně 25,58 usd, prodejni ceně 35,69 usd a nákladem na transakci 0 usd a dividendou 0,25 usd na akcii. Výnos pred zdaněním bude činit:

40,5%

29

Vy počítejte nákupní cenu zerobondu s nominální hodnotou 10000, výnosem 3% p.a. A dobou po splatnosti 1 rok.

9709

30

Vypočítejte nákupní cenu zerobondu s nominální hodnotou 20 000 CZK a výnosem 2,5% p.a. A dobou po splatnosti 1 rok.

19512

31

Vypočítejte nákupní cenu dluhopisu s nominální hodnotou 30 000 CZK a výnosem 3,5% a dobou po splatnosti 1 rok.

28986

32

Vypočítejte nákupní cenu zerobondu s nominální hodnotou 50 000 CZK a výnosem 1,5% p.a. a dobou po splatnosti 1 rok.

49261

33

Klient investoval 10 000 CZK do podílového fondu s kurzem 2,5. Kolik nakoupil listu?

4000 kusu podilovych listu

34

Klient investoval 20 000 do podiloveho fondu s kurzem 1,6. Kolik nakoupil podilovych listu?

12 500 kusu podilovych listu

35

Co znamena financni derivat?

Financni nástroj, jehož hodnota je vázána na hodnotu podkladového aktiva.

36

Pampový efekt:

Je založen na investování vlastních i půjčených prostredku

37

Arbitráž je:

Obchodník zná dopředu témeř presne výnos obchodu

38

O arbitráži můžeme říct:

Srovnává ceny stejných aktiv do na různých trzích

39

Komercni cenné papíry jsou.

Krátkodobé firemni dluhopisy

40

Podílový fond je fondem

Regulovaným ze strany státu

41

Poukázky na akcie jsou nejvíc podobné

Akciím

42

Pro investora je lepší prioritní nebo podřízeny dluhopis?

Prioritní

43

Co znamená hedging?

Ochrana, zajištění proti nepříznivé změně.

44

Na primárním trhu dochází:

K emisi urciteho instrumentu napr. akcií dluhopisu

45

Investice do otevřeného podílového fondu:

Není pojištěna

46

Muže investiční společnost volně nakládat s penězi podílníků?

Ne, účetnictví je oddělené.

47

Výnos z prodeje podílových listu fyzické osoby:

Podleha danovemu testu, tzn. je od daně osvobozen po uplynutí 6 měsíců od nákupu podílových listů

48

Mezi základní výhody investování prostřednictvím otevřených podílových fondu patři ze:

Majetek podílníků je Investován společně, získávají jednoduchý a levný nástroj investování na kapitálových a peněžních trzích.

49

Ucet podílníka podílového fondu je veden u:

Depozitarem, jako majetkový ucet investičních nástrojů

50

Která z níže uvedených odpovědi nejvíce vystihuje pojem aktuální hodnota podílového listu?

Jedna se o aktuální hodnotu vlastního kapitalu v podílovém fondu připadající na jeden podílový list, stanovena investiční spolecnosti pro tento den.

51

Investiční fond:

Emituje akcie, ktere mohou byt obchodovány na veřejném trhu a jejich cena je ovlivněna nabídkou a poptávkou

52

Depozitarem rozumíme:

Banku, která eviduje a kontroluje majetek fondu kolektivního investování a institucionálních investorů za účelem ochrany podílníků

53

Úschovu cenných papíru emitovaných na území CR zajištuje:

Příslušný Depozitář

54

Podle tříd aktiv, do kterých podílový fond investuje dělíme fondy na:

Fondy peněžního trhu, fondy dluhopisove a fondy akciové

55

Prodávají li se dluhopisy s diskontem, prodávají li se za cenu:

Nižší nez je jejich reálná hodnota

56

Nárok na dividendu vzniká akcionáři pokud vlastní akcii:

V tzv. Rozhodný den, který stanovuje valná hromada akciové spolecnosti

57

Dividendou výnos u fyzické nebo právnické osoby:

Je zdaněn srážkovou dani 15%, takže vyplacena dividenda je o tuto částku již snížena.

58

Muže investovala částka v hypotečních zástavních listech v době pred splatnosti kolísat?

Ano

59

ETF je:

Financni derivát, krery ma charakter podílového listu

60

Certifikát je:

Financni derivát, který ma podobu dluhopisu

61

Kterou z níže uvedených kategorií klientu lze povazovat za profesionálního zákazníka pro uzavření smlouvy o obstarání koupě a prodeje cenných papíru?

Prodesionalni klienty vymezuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu

62

Jake jsou základní typy dluhopisu?

S pevnou úrokovou sazbou, s pohyblivou úrokovou sazbou, s nulovým kupónem a konvertibilní dluhopisy