Penzijka-pravo Flashcards Preview

Banking > Penzijka-pravo > Flashcards

Flashcards in Penzijka-pravo Deck (50):
1

Jake jsou složky právního úkonu?

Vůle a její projev

2

Do soukromopravni oblasti nepatří odpovědnost:

Disciplinární

3

Projev vůle nemůže byt proveden:

Vnitřním přesvědčením

4

Kdo je považován za podnikatele jako smluvní strany spotřebitelské smlouvy dle občanského zákoníku?

Fyzická a právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedna v rámci sve podnikatelské činnosti

5

Co je spotřebitelská smlouva?

Napr. Smlouva kupní či smlouva o dílo, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé podnikatel

6

Kdo je spotřebitelem?

Fyzická osoba, která nejedna v rámci sve podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

7

Jake jsou lhůty pro vyřízení reklamace podle zákona o ochraně spotřebitele?

30 dnu

8

Muže prodejce prodloužit zákonnou lhůtu k vyřízení reklamace?

Lhůtu smí prodejce prodloužit po dohodě se zákazníkem

9

Jake jsou důsledky nedodržení lhůt k vyřízení reklamace?

Zákazník muže požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo odstoupit od smlouvy a to bez ohledu na případný dalsi výsledek reklamacniho rizeni

10

Platí pro spotřebitele při uzavírání smlouvy vždy pouze občanský zákoník?

Takový vztah se řídí občanským zákoníkem, pokus se strany nedohodnou jinak

11

Vyberte pravdivá tvrzeni o promlčení práva

Promlčení se všechna majetková práva s výjimkou vlastnického

12

Základním pramenem upravující veřejnoprávní ochranu spotřebitele je

Zákon o ochraně spotřebitele

13

Jake smlouvy lze povazovat za spotřebitelské?

Kupní smlouva

14

Jak musi informovat podnikatel spotřebitele?

Jakýmkoliv prostředkem komunikace

15

Ktere tvrzeni o spotřebitelských smlouvách je pravdive:

Ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele

16

Ktere tvrzeni je pravdive?

Odstoupením se smlouva od počátku ruší

17

Kdy nelze odstoupit od smlouvy sjednané na dálku?

Jde li smlouvu na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na vychylkachnfinancniho trhu nezávisle na vůli dodavatele.

18

Kdo jedna jménem právnické osoby jako její zákonný zástupce?

Statutární orgán

19

Který následující výrok je pravdivý?

V prvni dědické skupině dědí zůstavitelovy deti a manželka nebo partnerka každy rovným dílem.

20

Jake jsou základní zásady soukromého práva obsazeného v novém občanském zákoníku?

Ochrana dobre viry, nikomu bezdůvodně neškodit a dat každému, co mu patři.

21

Zásady soukromého práva navazují na:

Ústavní principy

22

Řídí se soukromé právo upravené v novém občanském zákoníku pouze psanými prameny práva?

Zákony musi byt pouze psané, některé obecně zásady jsou nepsané.

23

Co především zákon o obchodních korporacich upravuje?

Obchodni spolecnosti a družstva

24

Smlouva o důchodovém spoření zaniká:

Úmrtím účastníka

25

Vypořádaní závazku spolecnosti s jejími věřiteli a dlužníky je:

Likvidace

26

Členové orgánu při správě mají:

Povinnost jednat s peci řádného hospodáře a konat v dobre víře

27

Co znamená jednat s peci řádného hospodáře?

Jednat loajálně, pečlivě a informováne.

28

Kdy se mohou vyvinit členové orgánu obchodních spolecnosti:

Pokud sice svým jednáním způsobí spolecnosti újmu, ale prokáží, ze jednali řádně a nemohli újmu předpokládat

29

Ktere tvrzeni týkající se smlouvy o DPS je pravdive?

Penzijní společnost musi ve lhůtě 15 dni ode dne doručení výpovědi potvrdit její přijetí

30

Dluh nezanika

Převzetím dluhu

31

Který výrok o společných dluzích je pravdivý?

Kdo plnil za ostatní, muže po nich zadat náhradu

32

Podstatnou náležitosti kupní smlouvy není:

Písemná forma

33

Kdy je dlužník povinen splnit závazek?

Dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu, jakmile byl věřitelem o splnění požádán.

34

Zařízení obchodni věci za úplatu jménem a na ucet zastoupeného je upraveno ve:

Smlouvě prikazni

35

Mezi základní prameny finančního práva nepatří:

Zákoník prace

36

Pojem strategie spoření je obsazen:

V zákoně o důchodovém spoření i v zákoně o doplňkovém penzijním spoření

37

Mezi orgány financni správy nepatří

Ústavní soud

38

Kdo provádí dohled nad penzijní spolecnosti podle zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření?

ČNB

39

Kdy vzniká účastníkovi důchodového spoření nárok na převedení jeho prostredku jako úhrady jednorázového pojistného na pojisteni důchodu?

Dnem, od kterého je mu přiznán starobní důchod.

40

Je možný převod prostredku účastníka důchodového spoření k jiné penzijní spolecnosti?

Jen, pokud účastník uzavřel dalsi smlouvu o důchodovém spoření, kterou zaregistruje správce centrálního registru.

41

Jake důchodové fondy muže penzijní společnost o důchodovém spoření vytvářet?

Vždy důchodový fond státních dluhopisu, konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond a dynamicky důchodový fond

42

Ktere pojmy odpovídají zákonu o důchodovém spoření?

Penzijní společnost, důchodový fond, důchodová jednotka

43

Muže povinny konzervativní fond podle zákona o doplňkovém penzijním spoření investovat do akcii?

Nemůže

44

Který z následujících není dávkou podle zákona o doplňkovém penzijním spoření?

Úhrada prostredku účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv do důchodového systému Evropskych společenství

45

Která z následujících povinnosti není zákonem uloženou povinnosti penzijní spolecnosti při komunikaci se zákazníkem?

Penzijní společnost musi upozornit účastníka na existenci alternativních finančních produktu

46

Důchodové doporučení a penzijní doporučení není?

Doporučení pro sjednání důchodového penzijního pojisteni.

47

Kterou z následujících informaci není penzijní společnost povinna uveřejňovat?

Informaci o překročení investičního limitu stanoveného zákonem

48

Co neplatí ve vztahu k investičnímu zprostředkovateli podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu?

Investiční zprostředkovatel je vždy fyzická osoba

49

Co neplatí ve vztahu k váženému zástupci penzijní spolecnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření?

Vázány zástupce penzijní spolecnosti jedna vlastním jménem

50

Pro výpověd smlouvy platí:

Jde o jednostranný právní úkon