Dissektion ben 1 - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion ben 1 - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion ben 1 - strukturer Deck (32)
1

m. sartorius

n. femoralis

2

m. iliopsoas

Består av m. iliacus (n. femoralis) och m. psoas major (plexus lumbalis).

3

m. quadriceps femoris

n. femoralis
Består av m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis och m. vastus intermedius.

4

m. pectineus

n. femoralis, n. obturatorius

5

m. adductor longus

n. obturatorius

6

m. adductor brevis

n. obturatorius

7

m. adductor magnus

n. obturatorius, n. ischiadicus

8

m. gracilis

n. obturatorius

9

m. obturatorius externus

n. obturatorius

10

m. tibialis anterior

n. fibularis r. profundus

11

m. extensor digitorum longus et brevis

n. fibularis r. profundus

12

m. extensor hallucis longus et brevis

n. fibularis r. profundus

13

mm. fibularis (peroneus) longus et brevis

n. fibularis r. superficialis

14

v. saphena magna

Stora rosenvenen, som är försedd med klaffar, och som mottar merparten av alla mediala ytliga hudvener på sin väg, från mediala fotranden och uppåt, utefter medialsidan av benet. Mynnar i v. femoralis efter att ha passerat hiatus saphenus.

15

a.v. femoralis

Lårbensartär. Sträckning: från lig. inguinale fram till a. poplitea.

16

a.v. epigastrica superficialis

Artärgren från a. femoralis som avgår distalt om lig. inguinale och förlöper ytligt om bukmuskulaturen i riktning mot naveln.

17

aa. pudendae externa

Superficialis: Ytlig artärgren från a. femoralis som förlöper medialt genom fascia cribrosa.
Profunda: Djup artärgren från a. femoralis som förlöper medialt utmed kanten av m. adductor longus genom fascia lata.

18

a. profunda femoris

Djupa lårbensartären, kraftig, lateral artär som avgår från a. femoralis.

19

a. circumflexa femoris med./lat.

Medialis: Artär som sträcker sig medialt och bakåt, mellan m. iliopsoas och m. pectineus.
Lateralis: Artär som avgår i lateral riktning och djupt om m. rectus femoris.
Båda avgår från a. profunda femoris. Lateralis avgår först.

20

a. circumflexa ilium superficialis

Ytlig artärgren från a. femoralis som förlöper parallellt med lig. inguinale i riktning mot spina iliaca anterior superior.

21

arcus venosus doraslis pedis

Venös kärlbåge på fotryggen som tar upp blod från vv. metatarsales. Mottar även huvudsakligt avflöde från fotsulan.

22

a.v. tibialis anterior

Främre skenbensartär. Sträckning: Från undre kanten av m. popliteus fram till undre randen av retinaculum mm. extensorum inferius. Efter att ha perforerat membrana interossea fortsätter den mellan m. tibialis anterior och m. extensor digitorum longus, därefter mellan m. tibialis anterior och m. extensor hallucis longus.

23

a. dorsalis pedis

Fotryggsartär, fortsättning av a. tibialis anterior. Efter att ha korsat djupt om senan till m. extensor hallucis longus, och passerat retinaculum extensorum, återfinns artären lateralt om denna sena, och är här möjlig att palpera.

24

lnn. inguinales superficiales

Grupp av lymfknutor, belägna i den subkutana fettvävnaden, ytligt om fascia lata. Källområde: anus, bäckenbotten, yttre genitalia, bukvägg och ytlig del av benet. Avflöde: nodi iliaca externi.

25

n. femoralis

Lårbensnerv, kraftigast avgående gren från plexus lumbalis (L2-L4). Utgår från laterala kanten av m. psoas major, och förlöper mellan denna och m. iliacus genom lacuna musculorum. Delar sig nedanför lig. inguinale.

26

n. saphenus

Lårbensnervens längsta sensoriska gren. Börjar i trigonum femorale, förlöper djupt om membrana vastoadductoria, perforerar densamma och fortsätter mellan mm. sartorius et gracilis, där nerven kommer fram till huden och följer v. saphena magna till mediala fotranden.

27

n. cutaneus femoris lateralis

Nervgren från L2-L3. Avgår vid laterala kanten av m. psoas major, förlöper djupt om fascia iliaca, genom laterala delen av lacuna musculorum och djupt (eller ytligt) om m. sartorius, till hudområde på lårets lateralsida.

28

r. femoralis n. genitofemoralis

Gren som går genom lacuna vasorum, därefter genom hiatus saphenus, och försöjer huden i detta område.

29

n. obturatorius

Nerv från L2-L4. Förlöper djupt om m. psoas major, dorsalt om a. iliaca interna och lateralt om ureter. Därefter genom canalis obturatorius, till adduktorgruppen och till hudområde medialt på låret.

30

n. fibularis (peroneus) communis

Nervgren från n. ischiadicus (L4-S2). Följer fästsenan till m. biceps femoris fram till dorsalsidan av caput fibulae. Rundar fibulahuvudet i ventral riktning, och ligger vid passagen ytligt under huden.

31

n. fibularis (peroneus) profundus

Gren av n. fibularis communis som förlöper djupt om m. fibularis longus, därefter lateralt om m. tibialis anterior, fram till fotryggen.

32

n. fibularis (peroneus) superficialis

En av slutgrenarna till n. fibularis communis, med nedåtstigande förlopp mellan mm. fibularis och extensor digitorum longus.