Dissektion arm 1 - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion arm 1 - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion arm 1 - strukturer Deck (43)
1

m. pectoralis major

nn. pectorales med/lat

2

m. pectoralis minor

nn. pectorales med/lat

3

m. coracobrachialis

n. musculocutaneus

4

m. biceps brachii

n. musculocutaneus

5

m. deltoideus

n. axillaris

6

m. serratus anterior

n. thoracicus longus

7

m. latissimus dorsi

n. thoracodorsalis

8

m. teres major

n. subscapularis

9

m. subscapularis

n. subscapularis

10

a. v. axillaris

Armhåleartär, fortsättning av a. subclavia, som går fram till undre kanten av m. pectoralis major.

11

a. thoracica suprema

Artärgren med varierande förlopp till mm. subclavius, intercostales I-II et serratus anterior.

12

a. thoracoacromialis

Artär som avgår vid övre kanten av m. pectoralis minor och sänder grenar i alla riktningar.

13

a. thoracica lateralis

Nedåtstigande artär utmed laterala kanten av m. pectoralis minor, som försörjer mm. pectorales et serratus anterior.

14

a. subscapularis

Artär avgående från laterala kanten av m. subscapularis, som den också försörjer, liksom även mm. latissimus dorsi et teres major.

15

a. thoracodorsalis

Från a. subscapularis. Gren till mm. latissimus dorsi et teres major.

16

a. circumflexa scapulae

Från a. subscapularis. Bakåtgående artär via mediala axelluckan till fossa infraspinata. Anastomoserar med a. suprascapularis.

17

a. circumflexa humeri anterior

Artär som avgår djupt om m. latissimus dorsi, strax ovanför eller längre ned än a. circumflexa humeri posterior Förlöper framför collum chirurgicum humeri till mm. coracobrachialis et biceps brachii och anastomoserar med a. circumflexa humeri posterior.

18

a. circumflexa humeri posterior

Artär som följer n. axillaris genom laterala axelluckan till skulderleden och m. deltoideus. Anastomoser: A. circumflexa humeri anterior, a. suprascapularis, a. thoracoacromialis.

19

a. profunda brachii

Följeslagarartär till n. radialis, belägen i sulcus nervi radialis.

20

v. cephalica

Huvudven. Subkutan ven som börjar vid tummens fäste, förlöper i sulcus bicipitis lateralis, mellan mm. deltoideus et pectoralis major (trigonus deltopectorale) och fram till v. axillaris.

21

v. basilica

Kungsven. Subkutan ven som börjar distalt, vid ulna. Perforerar fascia brachii i mitten av sulcus bicipitis medialis, och mynnar i v. brachialis.

22

plexus brachialis

Armfläta. Sammansatt av ventrala grenar från spinalnerver C5-Th1. Försörjer arm och del av skuldergördel. Förlöper mellan m. scalenus anterior och medius och fram till caput humeri. Indelas i en pars supraclavicularis och en pars infraclavicularis.

23

n. thoracicus longus

Nerv som uppstår ur C5-C7. Perforerar m. scalenus medius och går därefter ytligt om m. serratus anterior, som den försörjer.

24

n. dorsalis scapulae

Nerv från C5. Perforerar m. scalenus medius, och går djupt om m. levator scapulae och båda mm. rhomboidei, som den också försörjer.

25

truncus superior

Armflätans övre primärsträng sammansatt av C5-C6. Uppstår mestadels laterals om skalenusluckan.

26

truncus medius

Armflätans mellersta primärsträng, bildad av C7.

27

truncus inferior

Armflätans undre primärsträng. Sammansatt av C8 och Th1. Belägen dorsalt om a. subclavia.

28

n. medianus

Nerv som är sammansatt av fasciculi medialis och lateralis.

29

n. suprascapularis

Nervgren med fibrer från C5-C6. Går via plexus brachialis mot incisura scapulae och därefter djupt om lig. transversum scapulae superius fram till mm. supra- et infraspinatus.

30

fasciculus lateralis

Lateral huvudsträng, sammansatt av främre grenar från trunci superior och medius, d.v.s. från C5-C7. Belägen lateralt om a. axillaris.

31

fasciculus medialis

Medial huvudsträng, bildad av främre rgen från truncus inferior, d.v.s. från C8-Th1. Belägen medialt om a. axillaris.

32

fasciculus posterior

Bakre huvudsträng, sammansatt av bakre grenar från samtliga trunci, d.v.s. från C5-Th1. Belägen dorsalt om a. axillaris.

33

n. musculocutaneus

Nerv från fasciculus lateralis. Perforerar m. coracobrachialis, som den även försörjer, tillika med mm. biceps brachii och brachialis. Slutgren. n. cutaneus antebrachii lateralis.

34

n. cutaneus antebrachii lateralis

Slutgren till n. musculocutaneus. Perforerar fascia brachii och försörjer huden på underarmens lateralsida.

35

n. pectoralis lateralis

Fibrer från C5-C7 som försörjer mm. pectorales. De kan även uppstå ur trunci superior och medius, eller fasciculus lateralis.

36

n. ulnaris

Armbågsnerv från fasciculus medialis. Förlöper först i sulcus bicipitis medialis, perforerar dels septum intermusculare mediale, och efter passage av sulcus nervi ulnaris, även m. flexor carpi ulnaris.

37

n. cutaneus brachii medialis

Nerv från fasciculus medialis. Försörjer huden på överarmens medialsida i samverkan med n. intercostobrachialis.

38

n. cutaneus antebrachii medialis

Nerv från fasciculus medialis. Perforerar fascia brachii vid överarmens mittparti och är komitant till v. basilica. Försörjer huden distalt på överarmens framsida, och på underarmen.

39

n. pectoralis medialis

Fibrer från C8-Th1 som försörjer mm. pectoralis major et minor. De kan även uppstå ur truncus inferior eller ur fasciculus medialis.

40

n. radialis

Strålbensnerv som kommer från fasciculus posterior (mestadels med fibrer från C5-Th1). Förlöper i sulcus nervi radialis, omkring överarmens dorsalsida, därefter lateralt mellan m. brachialis och m. brachioradialis och mellan mm. extensor radiales. Vid armbågen delar den upp sig i ramus profundus och ramus superficialis.

41

n. axillaris

Nerv från fasciculus posterior (C5-C6). Går som följeslagare till a. circumflexa humeri posterior, genom laterala axelluckan, till mm. teres minor och deltoideus.

42

n. subscapularis

Två till tre grenar från plexus brachialis (pars supraclavicularis eller fasciculus posterior) som går till mm. subscapularis och teres major.

43

n. thoracodorsalis

Den längsta subskapulära nerven med fibrer från C6-C8. Går utmed laterala skulderbladskanten och försörjer m. latissimus dorsi.