VisTab Flashcards Preview

Anatomi > VisTab > Flashcards

Flashcards in VisTab Deck (39)
1

A. facialis

Vilken körtel löper denna igenom?

Glandula submandibularis.

2

A. profunda femoris

Vad kallas de artärer som avgår från slutet av denna gren och vad har de för funktion?

A. profunda femoris perforantes. De försörjer muskulaturen i posteriora och mediala logerna av benet.

3

A. circumflexa femoris medialis et lateralis

Vilken försörjning har dessa (i huvudsak medialis)?

Höftleden.

4

A. poplitea

Vilka två artärer grenar den upp sig i?

A. tibialis posterior et anterior.

5

A. fibularis

Från vilken artär är denna en gren?

A. tibialis posterior.

6

A. dorsalis pedis

Detta är slutgrenen av vilken artär?

A. tibialis anterior.

7

A. tibialis posterior

Denna artär grenar upp sig i två grenar som försörjer fotsulan. Vilka är dessa? Kan ni hitta dem i bordet?

A. plantaris lateralis et medialis.

8

A. vertebralis

Genom vilket hålrum i ryggkotorna löper denna?

Foramen transversarium.

9

Truncus thyrocervicalis

Vilka grenar från denna tror ni vi kan identifiera i detta preparat?

A. thyroidea inferior
A. suprascapularis
A. transversa colli
A. cervikalis ascendens

10

A. carotis externa

Vad heter dess tre anteriora grenar?

A. thyroidea superior
A. lingualis
A. facialis

11

A. brachialis bifurkation

?

12

A. radialis et ulnaris

A. radialis ses avge en gren posteriort precis innan den träder in i handleden. Vad heter den?

Rete carpale dorsale eller rete carpi dorsale?

13

A. interossea anterior et posterior

Vilken artär är dessa en gren av?

A. interossea communis

14

Truncus coeliacus

Identifiera dess tre huvudgrenar!

A. gastrica sin
A. lienalis
A. hepatica communis

15

Aa. gastroomentales

Längs vilken del av magsäcken löper dessa?

Längs curvatura major.

Sin från a. lienalis
Dx från a. gastroduodenalis

16

A. mesenterica superior et inferior

Vilka delar av tarmen försörjs av respektive artär?

Superior: nedre delen av duodenum till två tredjedelar av colon transversum.

Inferior: två tredjedelar in på colon transversum till en bit in på rektum.

17

Aa. renales

?

18

A. iliaca externa

Vad kallas fortsättningen av denna artär i låret?

A. femoralis

19

A. iliaca interna

Delar upp sig i en anterior och posterior trunk. Försök hitta dessa!

...

20

A. obturatoria

Genom vilken kanal passerar denna ut ur bäckenet och vad försörjer den?

Canalis obturatorius.

Adduktormuskler.

21

Truncus costocervicalis

Namnge dess tre grenar!

A. cervikalis profunda
A. intercostalis suprema
?

22

Truncus thyrocervicalis

Kan vi se några av dess grenar här?

A. thyroidea inferior
A. suprascapularis
A. transversa colli
A. cervikalis ascendens

23

A. thoracica interna

Vad heter fortsättningen av denna artär i buken?

A. epigastrica superior

24

Försök att identifiera a. dorsalis scapulae och a. suprascapularis topografiskt (efter vilka muskler de försörjer). I detta fall avgår dessa två artärer enligt en ganska ovanlig anatomisk avvikelse.

A. dorsalis scapulae: Försörjer margo medialis scapulae och angränsande muskler.

A. suprascapularis: Löper över scapula; m. supraspinatus och m. infraspinatus?

25

A. axillaris

När byter denna artär namn till a. brachialis?

Nedre randen av m. teres major.

26

A. circumflexa humerii posterior

Varför tror ni anterior ej syns?

?

27

A. thoracica lateralis

Vilken muskel försörjer denna artär och vad heter nerven som innerverar densamma?

Försörjer mm. pectorales och serratus anterior.

Nn. pectorales med/lat.

28

A. subscapularis

Identifiera och namnge dess två grenar!

A. thoracodorsalis och a. circumflexa scapulae.

29

A. profunda brachii

Vilken nerv åtföljer denna?

N. radialis.

30

Arcus palmaris superficialis et profundus

?

31

Varför tror ni handens artärer syns sämre på vänster sida??

?

32

Arcus aortae

Identifiera dess tre grenar!

Truncus brachiocephalicus
A. carotis communis sin.
A. subclavia sin.

33

Titta på hjärtat. Vilka av dess rum tror ni avtecknar sig? Kom ihåg att kontrastmedlet infunderades i början av aorta ascendens.

Vänster kammare och förmak? Om det gick bakåt (post mortem).

34

A. coronaria sin et dx

?

35

A. mesenterica inferior

Vad heter slutgrenen av detta kärl? Kan ni identifiera den?

A. colica sinistra
Aa. sigmoideae
A. rectalis superior

36

A. glutea superior

Vilka muskler försörjs av denna? Genom vilket hålrum passerar den ut genom bäckenet?

M. gluteus maximus, medius et minimus, samt tensor fasciae latae.

Foramen ischiadicum majus (foramen suprapiriforme).

37

A. glutea inferior

Vilka muskler försörjs av denna? Genom vilket hålrum passerar den ut genom bäckenet?

M. gluteus maximus, m. piriformis och m. quadratus femoris.

Foramen ischiadicum majus (foramen infrapiriforme).

38

Försök identifiera a. pudenda interna. Hur löper denna struktur genom bäckenet och vad ska den försörja?

Ut genom foramen ischiadicum majus (infrapiriforme), sen in genom foramen ischiadicum minus.

Försörjer yttre genitalia och perineum.

39

A. epigastrica inferior

Löper på insidan av vilken muskel?

M. transversus abdominis