Dissektion hals 1 - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion hals 1 - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion hals 1 - strukturer Deck (33)
1

platysma

n. facialis

2

m. sternocleidomastoideus

n. accessorius

3

m. digastricus

Venter anterior: n. mylohyoideus
Venter posterior: n. facialis

4

m. stylohyoideus

n. facialis

5

Infrahyoidala muskler

m. sternohyoideus
m. sternothyroideus
m. omohyoideus
m. thyrohyoideus

Ansa cervicalis (C1-C3)

6

a. carotis communis

Gemensamma halsartären, förlöper grenfritt utmed vardera sidan av luftstrupen och struphuvudet, djupt om m. sternocleidomastoideus. Utgångsplats; på höger sida från truncus brachiocephalicus, och på vänster sida från aortabågen.

7

a. carotis interna

Inre halsartär. Går grenfri från bifurcatio carotidis till skallbasen, vidare genom canalis caroticus till sin slutliga förgrening i aa. cerebri media och anterior.

8

a. carotis externa

Yttre halsartären, från bifurkationen bakom collum mandibulae, där den delar upp sig i a. temporalis superficialis och a. maxillaris.

9

a. thyroidea superior

Som regel första gren från a. carotis externa. Delar sig i sju grenar.

10

a. lingualis

Tungartär, andra, främre avgående gren från a. carotis externa. Förlöper bakom cornu majus ossis hyoidei, djupt om m. hyoglossus, till tungan och utmed dess undersida fram till spetsen.

11

a. facialis

Ansiktsartär, tredje, främre avgående gren från a. carotis externa. Belägen bakom venter posterior m. digastricii, m. stylohyoideus och glandula submandibularis. Artären rundar underkäken vid främre kanten av m. masseter och försörjer den mimiska muskulaturen.

12

v. subclavia

Nyckelbensven, belägen mellan m. scalenus anterior och m. sternocleidomastoideus. Sträcker sig från v. jugularis interna fram till laterala kanten på första revbenet.

13

v. jugularis interna

Inre halsven, halsens huvudven som sträcker sig från foramen jugulare fram till venvinkeln (vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia).

14

v. jugularis externa

Yttre halsven, belägen mellan platysma och lamina superficialis fasciae cervicalis, mynnar mestadels i v. subclavia.

15

v. jugularis anterior

Ven som börjar i höjd med tungbenet, och som, efter korsning djupt om m. sternocleidomastoideus, ofta mynnar i v. jugularis externa.

16

plexus cervicalis cutana grenar

Halsfläta. Sammansatt av de fyra första cervikalnervernas främre grenar. Försörjer halsens hud och muskulatur. Ytliga grenar av denna.

17

n. occipitalis minor

Cutan gren av plexus cervicalis? Översta hudgren från plexus cervicalis. Går utmed dorsala randen av m. sternocleidomastoideus i kranial riktning, och förgrenar sig i huden över bakhuvudet, lateralt om förgreningar från n. occipitalis major.

18

n. auricularis magnus

Cutan gren av plexus cervicalis? Nerv som går i kranial riktning, ytligt om mittpartiet av m. sternocleidomastoideus, och fram till örat.

19

n. transversus colli

Cutan gren av plexus cervicalis? Tredje nerv i "punctum nervosum", belägen dorsalt om mittpartiet av m. sternocleidomastoideus. Kommer från C3 och förlöper anteriort om djupt om platysma fram till huden som den försörjer. Mottar motoriska fibrer från ramus colli nervi facialis som går till platysma.

20

nn. supraclaviculares

Cutan gren av plexus cervicalis? Hudgrenar från C3 och C4. Sprider sig radiärt över skulder- och nyckelbensregionen.

21

punctum nervosum

Sex nerver korsar här. Övre trunken av plexus brachialis, 2-3 cm över clavikeln.

22

ansa cervicalis

Nervslinga från C1-C3. Avger grenar till infrahyoidala muskler.

23

ramus inferior

Hör till ansa cervicalis. Undre rot som går djupt om m. sternocleidomastoideus, fortsätter snett nedåt, passerar ytligt om v. jugularis interna och förenar sig med radix superior.

24

ramus superior (-n. hypoglossus)

Hör till ansa cervicalis. Övre rot som en kort sträcka är nära ansluten till n. hypoglossus, och som därefter stiger nedåt vid mediala sidan av v. jugularis interna, och övergår i radix inferior.

25

n. phrenicus

Mellangärdesnerv. Kommer från C4 tillsammans med sidogrenar från C3 och C5. Förlöper ytligt om m. scalenus anterior, och går ventralt om hilum pulmonalis till mellangärdet, och delvis vidare till peritoneum.

26

n. hypoglossus

CN XII. Tungans rörelsenerv. Träder ut ur hjärnstammen mellan pyramis och oliva, fortsätter genom canalis nervi hypoglossi, och går därefter i en ventral riktad båge mellan v. jugularis interna och a. carotis interna. Passerar ytligt om dorsala kanten av munbotten och når fram till tungan.

27

n. accessorius

CN XI. Extra nerv eller binerv. Har sitt ursprung i två rötter förenade till en stam, som i sällskap av nionde och tionde kranialnerverna går ut genom foramen jugulare, för att därefter dela upp sig i två grenar.

28

n. vagus

CN X. Lung-hjärt-magnerv, "den kringströvande nerven" (fjärde och femte gälbågens nerv). Har vid utträdet sällskap med nionde kranialnerven i sulcus posteriolateralis medullae oblongatae, och fortsätter därefter genom foramen jugulare. Försörjningsområdet sträcker sig till inre organ i bröst- och bukhåla.

29

n. laryngeus superior

Nedåtstigande gren från ganglion inferius (vagus). Belägen medialt om a. carotis interna och försörjer struphuvudet.

30

glandula submandibularis

Underkäksspottkörtel, övervägande serös, merparten belägen djupt om m. mylohyoideus.

31

glandula thyroidea

Sköldkörtel, producerar ämnesomsättningshöjande hormoner; thyroxin och trijodthyronin. Kan förstoras patologiskt (struma).

32

ductus thoracicus

Stora bröst- eller lymfgången. Utgår från cisterna chyli, strax nedanför mellangärdet, fortsätter uppåt bakom aorta, och mynnar i vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia sinistra (angulus venosus).

33

fascia colli (lamina superficialis, lamina pretrachealis, vagina carotica, lamina prevertebralis)

Halsens bindvävshinnor.

Lamina superficialis: Halsfascians ytliga blad. Omfattar halsens ytliga del och övergår i fascia nuchae. Bladet omsluter mm. sternocleidomestoideus och trapezius. Fäster på manubrium sterni, clavicula, os hyoideum och undre kanten på mandibula.

Lamina pretrachealis: Halsfascians mellersta blad, utspänt mellan båda mm. omohyoidei, omsluter mm. infrahyoidei. Bladet är fäst vid bakre randen av manubrium sterni och vardera clavicula, sammansmälter lateralt med lamina prevertebralis, och kranialt om os hyoideum med lamina superficialis. En avspaltad del av det mellersta bladet omsluter glandula thyroidea, genom att ingå som yttre hinna i körtelns capsula fibrosa.

Vagina carotica: Bindvävsskida som omsluter kärl-nervsträng (a. carotis, v. jugularis, n. vagus). Genom bindvävsstråk förbunden med lamina pretrachealis.

Lamina prevertebralis: Halsfascians djupa blad, sträcker sig från skallbasen över den prevertebrala muskulaturen och mm. scaleni. Täcker ledningsbanor i armen och övergår i fascia endothoracica.