Dissektion thorax - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion thorax - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion thorax - strukturer Deck (40)
1

mm. intercostales

nn. intercostales

2

diaphragma

nn. phrenici

3

a. v. intercostalis posterior

Pariga artärer från bakre väggen av aorta som går till spatia intercostalia III-XI.

4

a. v. intercostalis anterior

Från a. thoracica interna. Främre grenar som försörjer interkostalrummen.

5

a. v. thoracica interna

Inre bröstartär. Avgår från a. subclavia och följer insidan av främre bröstkorgsväggen nedåt, fram till mellangärdet.

6

a. epigastrica superior

Direkt fortsättning av a. thoracica interna i bukhålan, omedelbart efter passagen mellan partes sternalis et costalis diaphragmatis (Larreys spalt = trigonum sternocostale).

7

v. cava superior

Övre hålven.

8

vv. brachiocephalicae

Höger och vänster armhuvudven. Slutgrenar till v. cava superior. Föregås av vv. jugulares et subclaviae.

9

v. cava inferior

Undre hålven. Börjar vid förgreningen av höger och vänster v. iliaca communis, ligger till höger om aorta och mynnar i hjärtats högra förmak.

10

aorta

Stora kroppspulsådern.

11

arcus aortae

Aortabågen, belägen mellan aorta ascendens och descendens. Bågens högsta punkt når upp till första revbenet vid vänstra sternalkanten.

12

truncus brachiocephalicus

Armhuvudstam, utgår från aortabågens början, och delar sig bakom höger sternoklavikularled i två grenar; a. subclavia dextra och a. carotis communis dextra.

13

a. carotis communis sin

Gemensamma halsartären, förlöper grenfritt utmed vardera sidan av luftstrupen och struphuvudet, djupt om m. sternocleidomastoideus. Utgångsplats; på höger sida från truncus brachiocephalicus, och på vänster sida från aortabågen (andra avgången).

14

a. subclavia sin

Tredje avgången på aortabågen.

15

v. azygos

Oparig ven belägen ytligt om ryggraden. Börjar med v. lumbalis ascendens och mynnar i v. cava superior, strax före dess inträde i hjärtsäcken, i höjd med fjärde-femte bröstkotan.

16

v. hemiazygos

Till hälften oparig ven, som ofta börjar vid vänster v. lumbalis ascendens, och som tillförs blod från vv. intercostales XI-IX. Mynnar i v. azygos, mestadels i höjd med nionde-tionde bröstkotan.

17

v. hemiazygos accessoria

Ven som tillförs blod från vv. intercostales IV-VIII och som mynnar tillsammans med v. hemiazygos eller självständigt i v. azygos. Den kan också ta upp blod från de tre första interkostalvenerna, och därmed anastomosera med v. brachiocephalica sinistra.

18

aa. pulmonales

Höger lungartär, belägen bakom aorta ascendens. Artärens grenar delar sig parallellt med bronkialträdets. Tillsammans bildar de bronkoarteriella segment.

Vänster lungartär, belägen framför aorta descendens. Vid röntgenfotografering syns "pulmonalbågen" nedanför "aortabågen".

19

vv. pulmonales

Vener som leder blodet från lungorna till hjärtat.

20

ductus thoracicus

Stora bröst- eller lymfgången. Utgår från cisterna chyli, strax nedanför mellangärdet, fortsätter uppåt bakom aorta, och mynnar i vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia sinistra (angulus venosus).

21

nll. parasternales

Lymfknutor belägna utmed vasa thoracica interna. Källområde: mamma, interkostalrummen, delar av levern samt mellangärdet. Avflöde: antingen direkt i v. subclavia respektive v. jugularis interna, eller i ductus thoracicus respektive truncus subclavius.

22

n. vagus dx. et sin.

CN X. Lung-hjärt-magnerv, "den kringströvande nerven" (fjärde och femte gälbågens nerv). Har vid utträdet sällskap med nionde kranialnerven i sulcus posteriolateralis medullae oblongatae, och fortsätter därefter genom foramen jugulare. Försörjningsområdet sträcker sig till inre organ i bröst- och bukhåla.

23

n. laryngeus recurrens

Högra sidans bakåtgående gren rundar a. subclavia. Vänstra sidans går omkring aortabågen. Fortsätter i en fåra mellan trachea och oesophagus, och når larynx. Dess slutgrenar perforerar m. constrictor pharyngis inferior. Försörjer larynxslemhinnan fram till rima glottidis och samtliga larynxmuskler med undantaget för m. cricothyroideus. Förbindande gren till ramus internus nervi laryngei superioris.

24

n. phrenicus dx. et sin.

Mellangärdesnerv. Kommer från C4 tillsammans med sidogrenar från C3 och C5. Förlöper ytligt om m. scalenus anterior, och går ventralt om hilum pulmonalis till mellangärdet, och delvis vidare till peritoneum.

25

nn. intercostales

;rami anteriores; rami ventrales. Främre grenar som förlöper i sällskap med blodkärl i interkostalrummen.

26

truncus sympathicus

Sympatiska gränssträngen. Kedja av ganglier, förbundna med varandra av nervtrådar. Sträckning: från skallbasen och utmed vardera sidan av ryggraden fram till os coccygis.

27

n. splanchnicus major

Nerv från femte-nionde gränssträngsganglierna som går till ganglia coeliaca. Innehåller framör allt preganglionära och sensoriska (smärta) nervfibrer från övre bukorganen.

28

n. splanchnicus minor

Nerv från nionde-elfte gränssträngsganglierna, med liknande förlopp och innehåll som n. splanchnicus major.

29

cor

Hjärta.

30

pericardium

Hjärtsäck, hölje med skydds- och glidfunktion. Sammansatt av en fibrös del och en tvåbladig seriös del.

31

pulmo: fissurae

Fissura obliqua: Snedgående springa mellan undre och övre lob i vänster lunga, och mellan undre och övre lob samt mellanlob i höger lunga. Den sträcker sig på motsvarande sätt i båda lungorna, paravertebralt från fjärde revbenet till sjätte revbenet i medioklavikularlinjen.

Fissura horizontalis pulmonis dextri: Fissur som skiljer av mellanlob från övre loben i höger lunga. Förlöper i huvudsak utmed fjärde revbenet.

32

pulmo: lobi

Lobus superior: Övre lob, som bakåt når fram till fjärde revbenet. I höger lunga går lobens undre gräns huvudsakligen utmed fjärde revbenet. I vänster lunga går den fram till sjätte revbenets brosk-bengräns.

Lobus medius pulmonis dextri: Höger lungas mellanlob, belägen ventralt om linea axillaris media, mellan fjärde och sjätte revbenen.

Lobus inferior: Undre lob. Störst utbredning dorsalt. Övre gränsen har ett snedgående, dorsokranialt-venterkaudalt förlopp. Börjar paravertebralt vid fjärde revbenet och slutar vid medioklavikularlinjens skärningspunkt med sjätte revbenet.

33

pulmo: hilum

Lungport, belägen i facies mediastinalis. In- och utträdesställe för bronker, kärl och nerver. I huvudsak ligger bronkerna bakerst, framför dem och kranialt, a. pulmonalis, och främst och kaudalt vv. pulmonales. I höger hilum pulmonalis överlappar bronchus lobaris superior, a. pulmonalis.

34

pleura parietalis

Yttre blad, seriös hinna som bekläder de utrymmen som härbergar lungorna.

35

pleura visceralis

;pleura pulmonalis. Inre blad som bekläder lungans yta, även inom de interlobära fissurerna.

36

recessus costodiaphragmaticus

Pleuraspalt mellan nedåtgående diafragmaflank och laterala thoraxväggen.

37

bronchi principales

Höger och vänster huvudbronk.

38

trachea

Luftstrupe, elastiskt rör mellan struphuvud och bronker.

39

esophagus

Matstrupe, 230-260 mm lång. Börjar under ringbrosket, i höjd med sjätte halskotan, och slutar vid magsäckens pars cardiaca.

40

thymus

Bräss, belägen i trigonum thymicum. Lymfatiskt organ som tillbakabildas i samband med puberteten.