Dissektion bäcken - strukturer (kvinna) Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion bäcken - strukturer (kvinna) > Flashcards

Flashcards in Dissektion bäcken - strukturer (kvinna) Deck (27)
1

a. ovarica

Äggstocksartär, avgår från aorta i höjd med andra ländkotan, och förlöper i lig. suspensorium ovarii, till äggstocken. Anastomoserar med a. uterina.

2

a. uterina

Livmoderartär, motsvarighet till a. ductus deferentis. Förlöper först i botten av lig. latum fram till cervix uteri, därefter uppåtstigande, vindlande del längs lateralsidan av uterus.

3

a. vaginalis

Vaginal gren som kommer direkt från a. iliaca interna. Motsvarighet till a. vesicalis inferior?

4

ovarium

Äggstock, intraperitonealt belägen i fossa ovarica, vid lilla bäckenets vägg, 25-45 mm lång och 5-10 mm tjock. I stående är längsaxeln vertikalställd.

5

mesovarium

Äggstockens tarmkäxliknande upphängningsband. Bakåtriktat veck från lig. latum uteri.

6

lig. ovarii proprium

;lig. uteroovaricum, (chorda uteroovarica). Bindvävsband som förbinder extremitas uterina ovarii med uterus, bakom tubavinkeln. Bandet innehåller glatt muskulatur och möjliggör en viss rörlighet av ovariet. Den används vid follikelbristningen.

7

lig. suspensorium ovarii

Band som uppstått ur gonadvecket, beläget mellan extremitas tubaria ovarii och laterala bukväggen.

8

tuba uterina

;salpinx. Äggledare, förbindelserör mellan ovariets omgivning och uterus. Den är ca 100 mm lång.

9

mesosalpinx

Kranial del av lig. latum uteri, med klent utvecklad bindväv; peritonealdiplikatur.

10

uterus

(Metra). Livmoder, päronformat organ, ca 75 mm långt.

11

corpus (uterus)

Uteruskropp, belägen mellan isthmus och fundus.

12

fundus (uterus)

Livmoderns övre välvda del ovanför tubamynningarna.

13

isthmus (uterus)

Övergång mellan corpus och cervix uteri. Vidgar sig under graviditeten till "undre uterint segment".

14

cervix (uterus)

Livmoderhals. Livmoderns undre rundade tredjedel.

15

mesometrium

Basal del av lig. latum uteri, vars fundament är utvecklat av parametriets bindväv.

16

lig. latum uteri

Breda livmoderbandet, frontalställd bindvävsplatta, beklädd med bukhinna, mellan livmoderns sidoyta och laterala bäckenväggen. Delar det kvinnliga bäckenet i två djupa fickor, excavatio vesicouterina och excavatio rectouterina.

17

lig. teres uteri

(Lig. rotundum). Embryonalt derivat av kaudala gonadvecket. Sträcker sig från tubavinkeln genom parametriet och ljumskkanalen till labia majora.

18

ligg. sacrouterina

Ligament mellan sacrum och uterus?

19

lig. transversum cervicis (cardinale)

Samtliga kollagenfibriga bindvägsförstärkningar i paracervix.

20

vagina

Slida. Ett över 100 mm långt fibromuskulärt rör, frontalt tillplattat och i tvärsnitt H-format.

21

fornix (vagina)

Slidvalv. Blint avslutande, valvformad del av vagina, i vilken portio vaginalis cervicis skjuter fram.

22

rugae (vagina)

Tvärgående veck i vaginalslemhinnan.

23

vestibulum

Slidans förgård, huvudsakligen omsluten av de mindre blygdläpparna. Här mynnar urethra, vagina och glandula vestibularis major samt glandulae vestibularis minores.

24

labia majoris

Större blygdläpp, längsställd hudvalk med inlagrat fett och hårbeklädd utsida. Sträcker sig från mons pubis fram till perineum, och begränsar rima pudendi.

25

labia minoris

Mindre blygdläpp, hudveck som är fettfritt, saknar hår och är försett med lagkörtlar. Begränsar vestibulum vaginae.

26

excavatio vesicouterina

Insänkt, peritoneal ficka mellan urinblåsan och uterus.

27

excavatio rectouterina

Hos kvinna. Peritonealrummets djupast belägna plats, mellan uterus och rectum. Den peritoneala fickan är lätt tillgänglig utifrån, via punktion i bakre delen av fornix vaginae.