Deskriptiv anatomi ben - skelett Flashcards Preview

Anatomi > Deskriptiv anatomi ben - skelett > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv anatomi ben - skelett Deck (86)
1

Os coxae

Höftbenet. Består av tarm-, sitt- och blygdbenet.

2

Foramen obturatum (obturatorium)

Ett viktigt hål bildat av sitt- och blygdbenet. Till största del täckt av bindvävshinna.

3

Acetabulum

Ledbanna för höftbenscaput. Bildas av tarm-, sitt- och blygdbenet.

4

Os ischii

Sittbenet, bakre delen av det som skapar foramen obturatum.

5

Ramus ossis ischii

Undre delen av foramen obturatum, på os ischii. Sammanvuxen med inferior ossis pubis.

6

Corpus ossis ischii

Central del av os ischii, posteriort om foramen obturatum.

7

Tuber ischiadicum

Sittbensknölen, vid övergången mellan corpus och ramus på os ischii. Inferiort.

8

Spina ischiadica

Bentagg precis över tuber ischiadicum. Posteromedialt på os ischii.

9

Incisura ischiadica major

Inskärning mellan spina ischiadica och spina iliaca posterior.

10

Incisura ischiadica minor

Inskärning mellan spina ischiadica och tuber ischiadicum.

11

Os pubis

Blygdbenet, längst fram på os coxae.

12

Corpus ossis pubis

Central del av os pubis, närmast symfysen.

13

Ramus superior ossis pubis

Utskott på os pubis ovanför foramen obturatum.

14

Ramus inferior ossis pubis

Utskott på os pubis, nedanför foramen obturatum.

15

Symphysis pubica

Broskförbindelse mellan de två blygdbenen.

16

Pecten ossis pubis

Benås på ramus superior ossis pubis. Fäste för m. pectineus.

17

Tuberculum pubicum

Knöl lateralt om symfysen, slutet av ossis pubis.

18

Os ilium

Tarmbenet.

19

Corpus ossis ilii

Central del av os ilium, nära acetabulum. Under ala ossis ilii, där man kan hålla om med handen.

20

Ala ossis ilii

"Vingen" på os ilium.

21

Linea arcuata

Kraftig benbalk som bildar övergången mellan det stora och det lilla bäckenet.

22

Crista iliaca

Kanten på ala ossis ilii. "Vingens övre rand."

23

Spina iliaca anterior superior

Bentagg på ala ossis ilii. Främre, övre.

24

Spina iliaca anterior inferior

Bentagg på ala ossis ilii. Främre, nedre. Precis över corpus (ossis pubis?).

25

Spina iliaca posterior superior

Bentagg på ala ossis ilii. Bakre, övre. Det större utskottet på baksidan.

26

Spina iliaca posterior inferior

Bentagg på ala ossis ilii. Bakre, nedre. Minsta utskottet på baksidan.

27

Fossa iliaca

Grop på insidan av ala ossis ilii.

28

Pelvis

Bäckenet.

29

Pelvis major

Stora bäckenet (övre). Över linea terminalis.

30

Pelvis minor

Lilla bäckenet (undre). Under linea terminalis.

31

Linea terminalis

Tänkt linje från promontorium, längs med linea arcuata och översidan av ramus superior ossis pubis. Avskiljer pelvis minor från major.

32

Diameter transversa

Den tvära bäkendiametern. Tvärs över pelvis major.

33

Diameter conjugata (conjugata vera)

Avståndet mellan promontorium och os pubis.

34

Inclinatio pelvis

Bäckenlutningen

35

Arcus pubis

Bågen som bildas av blygdbenens ramus inferior.

36

Angulus subpubicus

Vinkeln som bildas mellan höger och vänster ramus inferior på blygdbenet. >90° hos kvinnan,

37

Femur

Lårbenet.

38

Caput femoris

Ledhuvudet på femur, går in medialt.

39

Collum femoris

Lårbenshalsen. Vanligt att den bryts. Vinklad 126° på skaftet.

40

Trochanter major

Stora vändknölen. Stor lateral knöl, strax under collum femoris.

41

Trochanter minor

Lilla vändknölen. Mindre medioposterior knöl, strax under collum femoris.

42

Fossa trochanterica

Grop medialt (posteriort) om trochanter major.

43

Crista intertrochanterica

Benås mellan trochanterna posteriort på femur.

44

Linea intertrochanterica

List mellan trochanterna anteriort på femur.

45

Corpus femoris

Lårbenets skaft.

46

Linea aspera

Lång, vertikalställd ås på femurs baksida. Fäste för bäcken- och benmuskler.

47

Condylus medialis (femur)

Femurs mediala ledrulle. Distalt.

48

Epicondylus medialis (femur)

Utskott på femurs mediala ledrulle.

49

Condylus lateralis (femur)

Femurs laterala ledrulle, distalt.

50

Epicondylus lateralis (femur)

Utskott på femurs laterala ledrulle.

51

Patella

Knäskålen, kroppens största sesamben.

52

Fibula

Vadbenet, det smala benet i underbenet.

53

Caput fibulae

Fibulas huvud. Är ledhuvud mot tibia.

54

Corpus fibulae

Fibulas skaft.

55

Malleolus lateralis

Fortsättning på corpus fibulae. Yttre fotknölen.

56

Tibia

Skenbenet. Stora benet i underbenet.

57

Condylus medialis (tibia)

Inre förtjockning proximalt på tibia. Ledar mot femurs motsvarighet.

58

Condylus lateralis (tibia)

Yttre förtjockning proximalt på tibia. Ledar mot femurs motsvarighet.

59

Corpus tibiae

Tibias skaft.

60

Tuberositas tibiae

Utskott på tibia där patella fäster. Den man vilar på när man står på knä.

61

Malleolus medialis

Corpus tibiae övergår i detta. Inre fotknölen.

62

Gerdys tuberculum

Knöl lateralt proximalt på tibia, nedanför condylus lateralis. Fäste för tractus iliotibialis.

63

Tarsus

De sju ben som bildar vristen.

64

Calcaneus

Hälbenet, del av tarsus.

65

Tuber calcanei

Knöl baktill å calcaneus, där achillessenan fäster.

66

Sustentaculum tali

Stöd för talus (där talus lägger an) på calcaneus.

67

Talus

Ben i tarsus ovanför/framför calcaneus.

68

Caput tali

Längst fram, huvudet på talus. Ledar mot os naviculare.

69

Trochlea tali

Ledrulle mot underbenet på talus, ledar mot tibia och fibula.

70

Os naviculare

Ben i tarsus precis framför talus.

71

Os cuneiforme mediale

Mediala benet framför os naviculare.

72

Os cuneiforme intermedium

Mittbenet framför os naviculare.

73

Os cuneiforme laterale

Laterala benet framför os naviculare

74

Os cuboideum

Stora, fyrkantiga benet längst lateralt i tarsus.

75

Metatarsus

Mellanfoten

76

Ossa metatarsalia I-V

Mellanfotsbenen. I: stortån.

77

Basis (ossa metatarsalia)

Proximala delen av mellanfotsbenen.

78

Corpus (ossa metatarsalia)

Mediala delen av mellanfotsbenen.

79

Caput (ossa metatarsalia)

Distala delen av mellanfotsbenen.

80

Ossa digitorum pedis

Tåbenen.

81

Phalanx proximalis

Proximala finger/tåbenet.

82

Phalanx media

Mediala finger/tåbenet. Tummen/stortån saknar detta.

83

Phalanx distalis

Distala finger/tåbenet.

84

Basis phalangis

Proximala delen av ett finger/tåben.

85

Corpus phalangis

Mediala delen av ett finger/tåben.

86

Caput phalangis

Distala delen av ett finger/tåben.