Dissektion hals 2 - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion hals 2 - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion hals 2 - strukturer Deck (36)
1

mm. scaleni

Plexus brachialis och plexus cervicalis.

2

a. carotis communis

Gemensamma halsartären, förlöper grenfritt utmed vardera sidan av luftstrupen och struphuvudet, djupt om m. sternocleidomastoideus. Utgångsplats; på höger sida från truncus brachiocephalicus, och på vänster sida från aortabågen.

3

a. carotis interna

Inre halsartär. Går grenfri från bifurcatio carotidis till skallbasen, vidare genom canalis caroticus till sin slutliga förgrening i aa. cerebri media och anterior.

4

a. carotis externa

Yttre halsartären, från bifurkationen bakom collum mandibulae, där den delar upp sig i a. temporalis superficialis och a. maxillaris.

5

a. thyroidea superior

Som regel första gren från a. carotis externa. Delar sig i sju grenar.

6

a. lingualis

Tungartär, andra, främre avgående gren från a. carotis externa. Förlöper bakom cornu majus ossis hyoidei, djupt om m. hyoglossus, till tungan och utmed dess undersida fram till spetsen.

7

a. facialis

Ansiktsartär, tredje, främre avgående gren från a. carotis externa. Belägen bakom venter posterior m. digastricii, m. stylohyoideus och glandula submandibularis. Artären rundar underkäken vid främre kanten av m. masseter och försörjer den mimiska muskulaturen.

8

a. subclavia

Nyckelbensartär. Går tillsammans med nervrötter från plexus brachialis, mellan mm. scalenus anterior och medius, genom scalenusluckan, och ytligt om första revbenet i sulcus arteriae subclaviae. Vid laterala kanten av första revbenet övergår a. subclavia i a. axillaris.

9

a. vertebralis

Kotartär. Avgår från a. subclavia bakom m. scalenus anterior och fortsätter fr.o.m. sjätte halskotan sin uppåtstigning genom foramina transversaria fram till atlasbågen som den passerar ytligt om, strax bakom dess massa lateralis. Böjer av framåt och fortsätter upp genom membrana atlantooccipitalis posterior, foramen magnum och in i hjärnskålshålan.

10

a. thoracica interna (a. mammaria interna)

Inre bröstartär. Avgår från a. subclavia och följer insidan av främre bröstkorgsväggen nedåt, fram till mellangärdet.

11

truncus thyrocervicalis

Gemensam artärstam för a. thyroidea inferior, a. transversa cervicis (colli) och a. suprascapularis. Variationer förekommer.

12

a. thyroidea inferior

Från truncus thyrocervicalis. Undre sköldkörtelartär. Går utmed främre kanten av m. scalenus anterior i höjd med sjätte halskotan. Därefter bakom a. carotis communis och fram till sköldkörteln.

13

a. suprascapularis

Från truncus thyrocervicalis. Artärgren, oftast avgående från truncus thyrocervicalis, som korsar m. scalenus anterior och förlöper ytligt om lig. transversum scapulae superior i fossa supraspinata och infraspinata. Anastomoserar med a. circumflexa scapulae.

14

a. transversa colli (cervicis)

Från truncus thyrocervicalis. Kärlförlopp varierar kraftigt. Här beskrivs den näst vanligaste varianten (25 %). Artären avgår mestadels (ca 75 %) från a. subclavia och perforerar vanligen plexus brachialis. Försörjer övre partiet av m. trapezius och förgrenar sig med n. dorsalis scapulae.

15

a. cervikalis ascendens

Från truncus thyrocervicalis. Uppåtstigande halsartär, belägen medialt om n. phrenicus och ytligt om m. scalenus anterior. Kan sträcka sig fram till skallbasen.

16

truncus costocervicalis

Artärstam, avgående från nyckelbensartärens bakre vägg, dorsalt om m. scalenus anterior. Från denna stam avgår a. cervicalis profunda och a. intercostalis suprema.

17

a. intercostalis suprema

Från truncus costocervicalis. Gemensam stam för de båda första interkostalartärerna.

18

a. cervikalis profunda

Från truncus costocervicalis. Artär som förlöper bakåt mellan två tvärutskott tillhörande C VII och Th I, därefter ventrokranialt och ytligt om m. semispinalis. Försörjer nackmuskulaturen.

19

v. subclavia

Nyckelbensven, belägen mellan m. scalenus anterior och m. sternocleidomastoideus. Sträcker sig från v. jugularis interna fram till laterala kanten på första revbenet.

20

v. jugularis interna

Inre halsven, halsens huvudven som sträcker sig från foramen jugulare fram till venvinkeln (vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia).

21

ansa cervicalis

Nervslinga från C1-C3. Avger grenar till infrahyoidala muskler.

22

n. phrenicus

Mellangärdesnerv. Kommer från C4 tillsammans med sidogrenar från C3 och C5. Förlöper ytligt om m. scalenus anterior, och går ventralt om hilum pulmonalis till mellangärdet, och delvis vidare till peritoneum.

23

n. hypoglossus

CN XII. Tungans rörelsenerv. Träder ut ur hjärnstammen mellan pyramis och oliva, fortsätter genom canalis nervi hypoglossi, och går därefter i en ventral riktad båge mellan v. jugularis interna och a. carotis interna. Passerar ytligt om dorsala kanten av munbotten och når fram till tungan.

24

n. accessorius

CN XI. Extra nerv eller binerv. Har sitt ursprung i två rötter förenade till en stam, som i sällskap av nionde och tionde kranialnerverna går ut genom foramen jugulare, för att därefter dela upp sig i två grenar.

25

n. vagus

CN X. Lung-hjärt-magnerv, "den kringströvande nerven" (fjärde och femte gälbågens nerv). Har vid utträdet sällskap med nionde kranialnerven i sulcus posteriolateralis medullae oblongatae, och fortsätter därefter genom foramen jugulare. Försörjningsområdet sträcker sig till inre organ i bröst- och bukhåla.

26

n. laryngeus recurrens

Högra sidans bakåtgående gren rundar a. subclavia. Vänstra sidans går omkring aortabågen. Fortsätter i en fåra mellan trachea och oesophagus, och når larynx. Dess slutgrenar perforerar m. constrictor pharyngis inferior. Försörjer larynxslemhinnan fram till rima glottidis och samtliga larynxmuskler med undantaget för m. cricothyroideus. Förbindande gren till ramus internus nervi laryngei superioris.

27

n. laryngeus inferior

Slutgren till n. laryngeus recurrens.

28

plexus brachialis

Armfläta. Sammansatt av ventrala grenar från spinalnerver C5-Th1. Försörjer arm och del av skuldergördel. Förlöper mellan m. scalenus anterior och medius och fram till caput humeri. Indelas i en pars supraclavicularis och en pars infraclavicularis.

29

n. dorsalis scapulae

Nerv från C5. Perforerar m. scalenus medius, och går djupt om m. levator scapulae och båda mm. rhomboidei, som den också försörjer.

30

n. thoracicus longus

Nerv som uppstår ur C5-C7. Perforerar m. scalenus medius och går därefter ytligt om m. serratus anterior, som den försörjer.

31

truncus sympathicus

Sympatiska gränssträngen. Kedja av ganglier, förbundna med varandra av nervtrådar. Sträckning: från skallbasen och utmed vardera sidan av ryggraden fram till os coccygis.

32

ansa subclavia

Del av truncus sympathicus. Gränssträngstrådar som går i en slinga runt a. subclavia.

33

ganglion cervicale medium

Del av truncus sympathicus. Gränssträngens mellersta halsganglion, ofta litet, beläget i höjd med sjätte halskotan (CVI), ventralt eller dorsalt om a. thyroidea inferior.

34

ganglion cervicale inferius

Del av truncus sympathicus. Undre halsganglion. Ofta inte självständigt, utan förbundet med första thorakala gangliet.

35

ganglion stellatum

Del av truncus sympathicus. Undre halsgangliets sammansmältning med översta, ofta även näst översta thorakala gangliet (ca 75 %). Också kallat ganglion cervicothoracicum.

36

ductus thoracicus

Stora bröst- eller lymfgången. Utgår från cisterna chyli, strax nedanför mellangärdet, fortsätter uppåt bakom aorta, och mynnar i vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia sinistra (angulus venosus).