Dissektion bäcken - strukturer (man) Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion bäcken - strukturer (man) > Flashcards

Flashcards in Dissektion bäcken - strukturer (man) Deck (51)
1

m. obturatorius internus

plexus sacralis

2

m. coccygeus

S4-S5

3

m. levator ani

Består av:
m. puborectalis
m. pubococcygeus
m. iliococcygeus

n. pudendus S3-S4

4

m. puborectalis

Del av m. levator ani
n. pudendus S3-S4

5

m. pubococcygeus

Del av m. levator ani
n. pudendus S3-S4

6

m. iliococcygeus

Del av m. levator ani
n. pudendus S3-S4

7

m. sphincter ani externus

n. pudendus

8

diafragma urogenitale

Består av:
m. sphincter urethrae
membrane perinei
m. bulbospongiosus
m. ischiocavernosus
m. transverses perinei superficialis

9

m. sphincter urethrae

Del av diafragma urogenitale
n. pudendus?

10

membrane perinei

Del av diafragma urogenitale
Fascia djupt om m. transversus perinei profundus.

11

m. bulbospongiousus

Del av diafragma urogenitale
n. pudendus

12

m. ischiocavernosus

Del av diafragma urogenitale
n. pudendus

13

m. transverses perinei superficialis

n. pudendus

14

a.v. testicularis

Testikelartär, avgår från aorta i höjd med andra ländkotan, överkorsar ureter, och förlöper ytligt om ductus deferens genom ljumskkanalen till testikeln.

15

a.v. iliaca externa

Yttre tarmbensartär. Andra avgående artär från a. iliaca communis, som övergår i a. femoralis.

16

a.v. epigastrica inferior

Artär som avgår dorsalt om ljumskbandet, och stiger uppåt till insidan av m. rectus abdominis. Ger upphov till plica umbilicalis lateralis. Anastomoserar med a. epigastrica superior.

17

a.v. iliaca interna

Inre tarmbensartär. Sträckning: Från delningspunkten vid a. iliaca communis, till lilla bäckenet och övre kanten av foramen ischiadicum majus. Kraftiga variationer på avgående grenar.

18

a.v. obturatoria

Gren som går längs laterala bäckenväggen, passerar foramen obturatum och försörjer adduktormuskler.

19

a.v. umbilicales

Navelartär, första, undre avgående gren från a. iliaca interna. Oblitererar postnatalt fr.o.m. avgången av aa. vesicales superiores.

20

aa. vesicales superiores

Grenar till urinblåsans övre och mellersta avsnitt. Från arteria umbilicalis.

21

a. ductus deferentis

Nedåtstigande artärgren som går in i bäckenet och fram till blåsans botten. Härifrån slår den följe med ductus deferens fram till a. testicularis.

22

a. vesicalis inferior

Artär som försörjer undre delen av urinblåsan. Hos mannen även prostata och vesicula seminalis.

23

a. rectalis media

Artär som förlöper ytligt om bäckenbotten fram till rectum, och försörjer dess muskulatur.

24

a.v. glutea superior

Artärgren som går genom foramen ischiadicum majus ytligt om m. piriformis (foramen suprapiriforme) till glutealregionen.

25

a.v. glutea inferior

Artärgren som går genom foramen ischiadicum majus djupt om m. piriformis (foramen infrapiriforme). Fördelar sina grenar djupt om m. gluteus maximus. Anastomoserar med a. glutea superior, a. obturatoria och aa. circumflexae femoris.

26

a.v. pudenda interna

Artär som går ut ur bäckenet genom foramen ischiadicum majus (infrapiriforme) och fortsätter genom foramen ischiadicum minus till laterala väggen i fossa ischiorectalis.

27

a.v. rectalis inferior

Artär som går tvärsigenom fossa ischiorectalis och försörjer båda slutmusklerna, liksom även huden under valvulae anales.

28

vesica urinaria

Urinblåsa. Belägen subperitonealt bakom symfysen i lilla bäckenet. Storleken växlar beroende på fyllnadsgrad. Trängningskänsla inställer sig när urinmängden uppgår till ca 350 ml. Även vid maximal utspänning förblir blåsans läge under navelnivå.

29

rectum

Ändtarm. Längd ca 150 mm. Tarmavsnitt från taeniae, belägen mellan colon sigmoideum och anus.

30

plica transversi

Mestadels tre tvärgående, laterala veck, 10-20 mm tjocka, bestående av mucosa, submucosa och stratum circulare tunicae muscularis. Det mellersta vecket (Kohlrauschs veck) är störst och mest konstant, palpabelt på höger sida 60-80 mm ovanför anus. Det cirkulära muskelskiktet är förtjockat i veckets basala del: (Sphincter ani tertius; Nélatons muskel). Övriga två veck utgår från vänster sida.

31

anus

Ändtarmsöppning. Analkanalens undre öppning, omsluten av yttre analsfinkterns pars subcutanea och superficialis.

32

linea pectinata

Undre begränsningslinje för valvulae anales. Övergång från cylinderepitel till fleskiktat oförhornat plattepitel.

33

columna analis

Morgagnis veck. 6-10 längsgående slemhinneveck, till övervägande del bestående av cylinderepitel, som innehåller artärer, venplexa och längsgående glatt muskulatur.

34

scrotum

Pung, innehållande de båda testiklarna och bitestiklarna.

35

m. tunica dartos

Tunica dartos är pungens läderhud, upplandad med glatt muskulatur. Muskelcellerna är förbundna med läderhuden via elastiska senor. Glatt muskulatur. Genom kontraktion minskar pungväggens yta, värmeavgivningen avtar.

36

testis

Orchis (gr.). Testikel, 50 mm lång.

37

m. cremaster

Testikelhöjare, huvudsakligen utgående från m. obliquus internus abdominis.

38

epididymis

Bitestikel. Belägen utmed del av testikeln, dorsomedialt om mediastinum testis. Fungerar som spermieförråd.

39

ductus epididymis

Bitestikelgång. Börjar i ändan av bitestikelhuvudet och övergår i ductus deferens. Utsträckt är den 5-6 m lång.

40

ductus deferens

Sädesledare, 0,5 m lång, till en början vindlad, därefter rakt förlopp. Utgör en fortsättning av bitestikelgången och mynnar i urinröret.

41

ductus ejaculatoris

Utsprutningskanalen, sista avsmalnande del av sädesledaren, belägen inom prostata.

42

urethra pars prostatica

Del av urinröret som leder genom prostata.

43

prostata

Blåshalskörteln; kastanjestor, tubuloalveolär körtel med slät yta, som omsluter urinrörets översta del.

44

lobus lateralis (prostata)

Prostatakörtelns höger- och vänsterlob. En längsgående fåra möjliggör enskild palpation bakifrån. Vardera loben är indelad i fyra lobuli.

45

isthmus (prostata)

Commisura prostatae. Främre förbindelse av båda lobuli anteromediales, som består av bindväv och muskulatur. Körtelsubstans förekommer bara i enstaka fall.

46

facies posterior (prostata)

Bakre yta mot rectum.

47

urethra pars spongiosum

Del av urinröret omslutet av corpus spongiosum.

48

corpus spongiosum

Svällkroppen som omsluter urinröret.

49

corpus cavernosum

Svällkropp, som genom septum penis, är delad i två halvor.

50

glans penis

Ollon, dden distalt utvidgade änden av corpus spongiosum.

51

excavatio rectovesicalis

Hos man. Peritonealrummets djupast belägna plats, mellan urinblåsa och ändtarm.