Dissektion ben 2 - strukturer Flashcards Preview

Anatomi > Dissektion ben 2 - strukturer > Flashcards

Flashcards in Dissektion ben 2 - strukturer Deck (44)
1

m. tensor fascia latae

n. gluteus superior

2

tractus iliotibialis

Vertikalt, lateralt, förstärkningsstråk i fascia lata, från främre delen av crista iliaca till condylus lateralis tibiae, i vilket m. tensor fascia latae och m. gluteus maximus strålar in.

3

m. piriformis

plexus sacralis

4

m. gluteus maximus

n. gluteus inferior

5

m. gluteus medius

n. gluteus superior

6

m. gluteus minimus

n. gluteus superior

7

m. gemellus superior

plexus sacralis

8

m. gemellus inferior

plexus sacralis

9

m. obturatorius internus

plexus sacralis

10

m. quadratus femoris

plexus sacralis

11

m. biceps femoris

n. ischiadicus

12

m. semitendinosus

n. ischiadicus

13

m. semimembranosus

n. ischiadicus

14

m. popliteus

n. tibialis

15

m. plantaris

n. tibialis

16

m. triceps surae

Trehövdade vadmuskeln, muskelgrupp bestående av m. gastrocnemius och m. soleus, vilka bildar akillessenan, som fäster vid tuber calcanei. N. tibialis.

17

m. gastrocnemius

n. tibialis

18

m. soleus

n. tibialis

19

tendo calcaneus

;tendo Achillis. Hälsenan, akillessenan, fäster vid tuber calcanei, tillhör m. triceps surae.

20

m. flexor digitorum longus

n. tibialis

21

m. flexor hallucis longus

n. tibialis

22

m. tibialis posterior

n. tibialis

23

a. v. glutea superior

Artärgren som går genom foramen ischiadicum majus ytligt om m. piriformis (foramen suprapiriforme) till glutealregionen.

24

a. v. glutea inferior

Artärgren som går genom foramen ischiadicum majus djupt om m. piriformis (foramen infrapiriforme). Fördelar sina grenar djupt om m. gluteus maximus. Anastomoserar med a. glutea superior, a. obturatoria och aa. circumflexae femoris.

25

a. v. pudenda interna

Artär som går ut ur bäckenet genom foramen ischiadicum majus (infrapiriforme), och fortsätter genom foramen ischiadicum minus till laterala väggen i fossa ischiorectalis,

26

a. v. circumflexa femoris med.

Från a. profunda femoris. Artär som sträcker sig medialt och bakåt, mellan m. iliopsoas och m. pectineus.

27

a. v. poplitea

Knävecksartär. Fortsättning på a. femoralis. Sträckning: Från slutet av adduktorkanalen fram till sin delning vid undre kanten av m. popliteus.

28

a. tibialis anterior

Främre skenbensartär. Sträckning: Från undre kanten av m. popliteus fram till undre randen av retinaculum mm. extensorum inferius. Efter att ha perforerat membrana interossea fortsätter den mellan m. tibialis anterior och m. extensor digitorum longus, därefter mellan m. tibialis anterior och m. extensor hallucis longus.

29

a. vv. tibialis posterior

Bakre skenbensartär. Sträcker sig djupt om arcus tendineus m. solei, djupt om ytliga böjargruppen, och kommer bakifrån fram till mediala fotknölen.

30

a. fibularis

;a. peronea. Vadbensartär. Förlöper till största delen av m. flexor hallucis longus, fram till calcaneus.

31

n. gluteus superior

Nervtrådar från L4-S1. Förlöper genom foramen ischiadicum majus, kranialt om m. piriformis (foramen suprapiriforme), och vidare mellan mm. gluteus medius et minimus fram till m. tensor fascia latae. Nerven innerverar nämnda muskler.

32

n. gluteus inferior

Nervtrådar från L5-S2. Förlöper genom foramen infrapiriforme och försörjer m. gluteus maximus.

33

n. ischiadicus

Ischiasnerv, kroppens kraftigaste nerv (L4-S3). Lämnar bäckenet via foramen ischiadicum majus, djupt om m. piriformis (foramen infrapiriforme), stiger nedåt, lateralt om tuber ischiadicum, och djupt om m. gluteus maximus och caput longum musculi bicipitis femoris.

34

n. cutaneus femoris posterior

Nervtrådar från L4-S1. Förlöper genom foramen ischiadicum majus kranialt om m. piriformis (foramen suprapiriforme), och vidare mellan mm. gluteus medius et minimus fram till m. tensor fasciae latae. Nerven innerverar nämnda muskler.

35

n. pudendus

Nervtrådar från S2-S4. Förlöper genom foramen ischiadicum majus, djupt om m. piriformis (foramen infrapiriforme), till fossa ischioanalis.

36

n. fibularis communis

;n. peroneus communis. Nervgren från n. ischiadicus (L4-S2). Följer fästsenan till m. biceps femoris fram till dorsalsidan av caput fibulae. Rundar fibulahuvudet i ventral riktning, och ligger vid passagen ytligt under huden.

37

n. tibialis

Andra slutgren till n. ischiadicus (L4-S3). Förlöper genom fossa poplitea, passerar djupt om soleusarkaden, följer a. tibialis posterior nedåt, och går dorsalt om mediala melleolen till fotsulan.

38

n. suralis

Fortsättning av n. cutaneus surae medialis efter samgående med ramus communicans fibularis. Mest från n. tibialis.

39

foramen ischiadicum majus

Den större öppningen, sammansatt av incisura ischiadica majus, lig. sacrospinale och lig. sacrotuberale. På sin väg från bäckenet passerar m. piriformis öppningen och ger upphov till följande två springor: Foramen suprapiriforme och foramen infrapiriforme.

40

foramen suprapiriforme

Genomgångsplats för a. och v. glutea superior samt n. gluteus superior.

41

foramen infrapiriforme

Genomgångsplats för a. och v. glutea inferior, n. gluteus inferior, a. och v. pudenda interna, n. pudendus, n. ischiadicus och n. cutaneus femoris posterior.

42

foramen ischiadicum minus

Den mindre öppningen, sammansatt av incisura ischiadica minor, lig. sacrospinale och lig. sacrotuberale. På sin väg från bäckenet passerar m. obturatorius internus öppningen, så även a. och v. pudena interna och n. pudendus som går inåt till fossa ischioanalis.

43

lig. sacrotuberale

Kraftigt band som sträcker sig från os sacrum och os ilium till tuber ischiadicum.

44

lig. sacrospinale

Ledband som går från os sacrum och os coccygis till spina ischiadica och skiljer foramen ischiadicum majus från foramen ischiadicum minus.