Ekomistyrning, Prestationsmått Flashcards Preview

FEK 1 > Ekomistyrning, Prestationsmått > Flashcards

Flashcards in Ekomistyrning, Prestationsmått Deck (21)
Loading flashcards...
1

Ett centralt styrmedel inom ekonomistyrningen är fördelning av ansvar. Två viktiga principer för ansvarsfördelning är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Det innebär att befattningshavare ska kunna påverka det som de ansvarar för och ha befogenheter att göra så. Det finns 4 huvudslag av ekonomiskt ansvar. Vilka är detta? Förklara kort.

Lönsamhetsansvar: Ansvaret är resultat/kapital.
Måtten som används är bl.a. Kvotmått, ex räntabilitetsmått. Räntabilitet på sysselsatt, totalt, eget kapital.

Resultatansvar: Huvudansvaret är resultatet. Måtten som används brukar användas är resultat i absoluta resultattermer, marginaler (resultat i förhållande till omsättning) och förädlingsgrad (resultat + personalkostnader i förhållande till omsättning).

Intäkts- eller bidragsansvar: Ansvaret är den externa försäljningen. Måtten som dessa enheter har är täckningsbidragsansvar (ex. intäkter minus försäljningskostnader) och bruttomarginal (ex intäkter minus varukostnader).

Kostnadsansvar: Ansvaret är med andra ord fullgörandet av sin "uppgift" och resursförbrukningen för detta. Måttet är kostnader, avvikelser till standardkostnader och produktivitetsmått.

2

Två typer av belöningsssystem, vilka är dessa?

Finansiella i form av t.ex. bonuslön, provision. Och ickefinansiella, t.ex. ledighet, befordran och utvidgning av ansvar.

3

Vad är det övergripande syftet med prestationsmätning?Beskriv kort

Syftet med prestationsmätning inom den operativa ekonomistyrningen är strategiimplementering. Man menar på att det finns ett samband mellan strategi, verksamhetsplanering och prestationsmätning.
Några operativa syften med prestationsmått är att ge vägledning vid fördelning av belöningar, att ge företagets intressenter info om företagets utveckling och planer inför framtiden, att skapa förutsättningar för att kunna följa den löpande verksamheten och säkerställa att uppställda mål uppnås, att ge underlag för beslutsfattande.

4

Nämn några riktlinjer vid prestationsmätning

Prestationsmål bör knytas till valda mått på prestationer samt att de prestationer som fokuseras och mäts bör vara möjliga att relatera till förtagets strategi.
Ex på prestationsmått kopplade till prestationsmål är:
Räntabilitet- Mål att räntabilitet på eget kapital ska uppgå till minst 10%.
Försäljning- Mål att försäljningen under varje kvartal ska uppgå till minst 1000 000 kr.
Kundtillfredställelse- Mål att ha minst en 4 i genomsnitt i kundtillfredställelse på en skala 1-5.

5

Ge ett exempel på ett finansiellt prestationsmått

Räntabilitet

6

Ett resultat utgör ett absolutmått, dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader för en viss tidsperiod. Men hur beräknas ett företags lönsamhet?

Lönsamhet aka räntabilitet utgör ett relationsmått (kvotmått). Det beräknas genom att ett resultat sätts i förhållande till något uttryck för det kapital som finns och används i företaget.
Resultat/ Kapital= Lönsamhet.

7

Hur beräknas räntabilitet på totalt kapital?

Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader/ Totalt kapital= Räntabilitet på totalt kapital (%)

8

Hur beräknas sysselsatt kapital och hur beräknas räntabilitet på sysselsatt kapital?

2 sätt att räkna ut sysselsatt kapital
Eget kapital + Räntebärande skulder (ex banklån)= Sysselsatt kapital
Totalt kapital - räntefria skulder (leverantörskulder)= Sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader/Sysselsatt kapital= Räntabilitet på sysselsatt kapital

9

Hur beräknas räntabilitet på eget kapital före skatt?

Resultat efter finansiella poster/ Eget kapital= Räntabilitet på eget kapital före skatt

10

Hur beräknas räntabilitet på eget kapital efter skatt?

Räntabilitet på eget kapital utgör ett räntabilitetsmått ur ett ägarperspektiv.
Resultat efter finansiella poster x (1- skattesats)/Eget kapital? Räntabilitet på eget kapital efter skatt

Obs! I de fall skatt redan finns beräknas så kan man dividera Resultat efter skatt/ Eget kapital

11

Man kan beräkna räntabilitet på totalt kapital genom DuPont-formeln. Den består av vinstmarginal x kapitalomsättningshastighet. Hur beräknas dessa?

Vinstmarginal= Resultat efter finansiella poster + räntekostnade / Omsättning (Rörelsens intäkter)

Kapitalomsättningshastighet= Omsättning(Rörelsens intäkter)/ Totalt kapital

12

Beskriv hävstångsformeln på eget kapital

Rt + (Rt-Rs) x S/E=Re

13

Beskriv hävstångsformeln på totalt kapital

Re x E/T+ Rs x S/T=Rt

14

Hur beräknas den genomsnittliga låneräntan?

Räntekostnader/Skulder= Rs

15

Vad ingår i förräntningsmarginalen?

Rt-Rs=Förräntningsmarginalen (dvs räntabilitet på totalt kapital-Genomsnittlig ränta)

16

Hur beräknas skuldsättningsgraden?

S/E= Skuldsättningsgraden (dvs Skulder/Eget kapital)

17

Vad anger vinstmarginalen?

Den anger hur stor andel av varje omsättningskrona som utgör vinst.

18

Vad anger kapitalomsättningshastigheten?

Den anger hur stor omsättning varje investerad krona resulterat i.

19

Räntabilitet på totalt kapital beror på två faktorer, vilka är dessa? (DuPont)

Vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten

20

Vad visar ett DuPont-schema?

Hur vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten och deras bestämningsfaktorer hänger samman.

21

Vad visar hävtångsformeln?

Den visar sambandet mellan räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital, skulder, eget kapital och företagets genomsnittliga låneränta.