Externredovisning, årsredovisning Flashcards Preview

FEK 1 > Externredovisning, årsredovisning > Flashcards

Flashcards in Externredovisning, årsredovisning Deck (4)
Loading flashcards...
1

Vilka delar innehåller en årsredovisning?

-Förvaltningsberättelse
-Resultaträkning
-Balansräkning
-Rapport över förändring i eget kapital (alternativt i förvaltningsberättelsen)
-Kassaflödesanalys (större företag)
-Noter

2

Hur tolkar olika användare olika delar i årsredovisningen?

För en finansiär kan delen kassaflödesanalys vara väldigt väsentlig medan för en investerare kanske resultaträkningen är mer av intresse.

3

Vad är revision och vad innebär den?

Syftet med revision är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara ingående och omfattande som god redovisningssed. Innebär att läsaren vet om att årsredovisningen är granskad och verifierad aven auktoriserad revisor som tillstryker att den är upprättad enligt de lagar och regler som gäller.

4

Vad är årsredovisningens syfte, vem läser den och varför?

Syftet med årsredovisning är att tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning, resultat och kassaflöden. Informationen ska vara användbar som underlag för användarens beslut i ekonomiska frågor. Minska informationsasymiatrin mellan intressenter och företag. Primära användare är aktieägare, kreditinstitut och skattemyndigheter.