Kap 1-3 Makroekonomi Flashcards Preview

FEK 1 > Kap 1-3 Makroekonomi > Flashcards

Flashcards in Kap 1-3 Makroekonomi Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad är makropolitikens 3 viktigaste mål?

Det främsta målet för makropolitiken är hög BNP!
Övriga mål är låg inflation och låg arbetslöshet.

2

Vad bestämmer BNP?

Bruttonationalprodukten bestämmer den materiella levnadsstandarden, dvs hur mkt vi kan konsumera.

3

Den ekonomiska politiken kan delas upp i 4 rubriker, vilka?

Allokeringspolitik
Fördelningspolitik
Stabiliseringspolitik
Tillväxtpolitik

4

Vad innebär de fyra ekonomiska politikerna? Beskriv kortfattat om dom och respektives mål.

Allokeringspolitik= Inriktad på effektiviteten av resursanvändningen inom samhällsekonomin. Målet för denna politik är att öka BNP:s trendlutning (påverkar dock ej den långsiktiga tillväxttakten)

Fördelningspolitik= Tillhör traditionellt mikroekonomi, styr fördelningen mellan inkomster och förmögenheter inom den offentliga sektorn.

Stabiliseringspolitik= Målet för stabiliseringspolitiken är att dämpa omfattningen av konjunktursvängningarna. Dvs
sikta mot att utjämna användningen av produktionsfaktorerna över tiden genom att styra den totala efterfrågan i samhällsekonomin. Stabiliseringspolitik är alltså liktydigt med efterfrågepolitik som kan delas upp i finanspolitik och penningpolitik.

Tillväxtpolitik= Målet för tillväxtpolitiken är att hålla hög ekonomisk tillväxt samt öka tillväxttakten, dvs öka trendlutningen genom att hela tiden öka utbytet av de tillgängliga produktionsfaktorerna m.h.a. bättre produktionsmetoder.

5

Vad är en produktionsfaktor?

Produktionsfaktorer är de krafter som medverkar i produktionen, vanligen arbete, kapital och jord samt företagarverksamhet.

6

Vad händer under hög- och lågkonjunktur?

Under högkonjunktur tenderar produktionsfaktorerna (arbetskraft och kapitalstock) att överutnyttjas, under lågkonjunktur tenderar produktionsfaktorerna att underutnyttjas.

7

Vad är OECD och vad är dess syfte?

OECD= Organisation for Economic
Co-operation and Development.
OECD är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 35 medlemsländerna. Sverige låg 12:a i OECD:s rankning i välståndsligan.

8

Inom modeller beskrivs hur skärningspunkten bestäms i en modell. Vad menas med exogen variabel respektive endogen variabel?

En exogen variabel= Variabel som bestäms utanför modellen, skiftfaktor. Förändringar i exogena variabler utgör orsaker.
En endogen variabel= Variabel som bestäms inom modellen. Förändringar i endogena variabler är effekter av förändringar i exogena variabler, ex pris och kvantitet är s.k. endogena variabler.

9

Vilka är de två makroekonomiska variablerna?

En beståndsvariabel mäts i ett visst ögonblick och i ett visst antal av någon enhet, ex kronor eller personer.

En flödesvariabel mäts över en viss tidsperiod och i antal enheter per tidsenhet, ex kronor/år.

10

Vilka två observationer använder makroekonomer för en viss variabel? (variabel= växlande)

Tidsseriedata=Observationer för ett visst land över en viss tidsperiod, vilka presenteras i ett kronologiskt linjediagram.

Tvärtsnittsdata= Observationer för olika länder vid en viss tidpunkt, vilka presenteras i stapeldiagram.

11

Vad är en paneldata?

Data som kombinerar tidsserie- och tvärssnittsdata för ett antal länder över en viss period. Paneldata är ofta svårare att presentera grafiskt.