Marknadsföring kap 1 Flashcards Preview

FEK 1 > Marknadsföring kap 1 > Flashcards

Flashcards in Marknadsföring kap 1 Deck (25)
Loading flashcards...
1

Vad består marknadsföringsprocessen av?

Behov, önskemål och efterfrågan. Erbjudanden. Värde och tillfredställelse. Utbyten och relationer. Marknader.

2

Vad innebär marknadserbjudande?

En kombination av varor, tjänster, information och upplevelser som erbjuds på en marknad för att tillfredsställa kundbehov eller önskemål.

3

Vad innebär marknadsnärsynthet?

Misstaget att ägna för mycket uppmärksamhet åt produkten och för lite åt de fördelar och upplevelser som produkten skapar.

4

Vad är ett utbyte?

Ett objekt byter ägare, mot en motprestation. Förvärv av ett önskat objekt i utbyte mot en motprestation, ofta i form av pengar. Handlar om att skapa och utveckla relationer med olika målgrupper.

5

Vad utgörs en marknad av?

Nuvarande och potentiella kunder som delar behovet av en viss produkt.

6

Vad står "marketing management" för?

Att identifiera, attrahera, behålla och utveckla de kunder som företaget önskar genom att skapa, utveckla och kommunicera kundvärde baserat på marknadskänsla och systematiska undersökningsmetoder.

7

Varför är det viktigt med marknadskänsla?

Vid beslut om marknader och kundbehov, krävs en känsla för hur konsumenter tänker och hur olika delar i marknadsföringssystemet hänger ihop, såväl erfarenhet som talang behövs.
Vad händer sen? Hur kmr konsumenter reagera?

8

Vad betonar systematiska metoder?

Det betonar behovet av vetenskapligt baserade metoder som grund för kunskap om vad som händer på en marknad.

9

Vad definierar värdeerbjudande?

De värden som företaget utfäster/ lovar att leverera till kunder för att tillfredsställa deras behov. Ex NOKIA, ”Connecting people-anyone, anywhere”
Värderbjudandet differentierar varumärken från varandra och speglar företags konkurrensfördelar. Svårt för företag att formulera.

10

Beskriv produktionskonceptet

Kunder antas vilja ha lättillgängliga produkter som erbjuds till attraktiva priser. Följaktligen bör säljande företag fokusera på att effektivisera tillverkningen och distributionssystem??

11

Beskriv produktkonceptet

Bygger på antagandet att konsumenter attraheras av produkter som erbjuder bättre livskvalitet, hög prestanda eller sticker ut gällande någon annan egenskap/innovation. Marknadsföringen och organisationen bör följaktligen ägna sin energi åt kontinuerlig produktutveckling.

12

Vad innebär försäljningskonceptet?

Föreställningen om att konsumenter köper en produkt först efter omfattande försäljningsaktiviteter och marknadskommunikation genom vilka konsumenten låter sig övertygas.
Ex osökta varor som gravsten, vaccin, livförsäkring. Riskfyllt att ha aggressiva försäljningsmetoder

13

Vad innebär marknadsföringskonceptet?

En filosofi som innebär att organisationen når sina mål genom att lära känna kunders behov och önskemål för att sedan leverera attraktiva produkter och en högre tillfredsställelse än konkurrenterna.

14

Beskriv samhällsorienterade marknadsföringskonceptet

Föreställningen om att ett företags marknadsföringsbeslut förutom kundtillfredsställelse ska ta hänsyn till kunders, företagets och samhällets långsiktiga intressen.
Ex plastflaskor, ej i linje med samhällets långsiktiga miljöintressen

15

Vad står "customer relationship management(CRM)" för?

Att skapa och utveckla lönsamma kundrelationer genom att leverera bättre kundvärde och tillfredställelse än konkurrenter.I bästa fall skapar det kunder som både är nöjda och glada. Ex hotell vet om att en kund vill ha espresso, te kaffe eller macchiato.

16

Beskriv vad kundvärde är och ge exempel

Kundens uppskattning av skillnaden mellan de fördelar och kostnader som ett erbjudande ger, jämfört med konkurrenters erbjudanden.
Ex en lunch på för 130 kr på lyxrestaurang kan upplevas som mer prisvärd än en 60 kr lunch på McDonald, beroende på vilken kund man frågar.

17

Vad innebär kundtillfredsställelse?

I vilken utsträckning upplevelsen av en produkt matchar köparens förväntningar. Ex även göra kunder glada, inte bara nöjda. Service på mkt hög nivå, ex Ritz hotell imponerar , överraskar och tillgodoser behov som inte ens har uttryckts.

18

Hur ser företags kundrelationer ut idag?

Idag fokus på kunder som företaget vill ha, fokusera på särskilda kunder som är viktiga för företagets profilering och lönsamhet.

19

Vad bygger partner relationschip management på?

Att bygga relationer med andra företag som bidrar till värderbjudande och kundtillfredsställelse.

20

Hur kan företag idag bygga djupare och mer interaktiva relationer?

Ex Facebook, e-post, bloggar, kommunikation enklare idag. Konsumentgenererad marknadsföring- (ex nya kommunikationsmetoder, konsumenter kan vilka vilka konversationer de är med i, kunder kommunicerar idag via sociala medier.

21

Vad är skillnaden mellan kundandel och kundkapital?Kundandel:Den andel av kundens köpkraft inom en viss produktkategori som spenderas hos ett företag. Ex amazon ökade köpkraft genom att först vara en nätbokhandel till att öka marknaden med musik, film, leksaker presenter osv.

Kundkapital:Den sammanlagda livsinkomsten från företagets samtliga kunder. Ju mer lojala de lönsamma kunderna är, desto större kundkapital. Som mått på ett företags lönsamhet kan kundkapital vara bättre än en marknadsandel eller försäljningsvolym under innevarande år. Försäljningsstatistik och marknadsandelar speglar historien. Ex finanskris, genomsnittsålder på kund, ex pensioner=mindre livskapital.

22

Vad är marknadsföring?

Att tillfredsställa kundbehov

23

Vad är syftet med marknadsföring?

Att utveckla lönsamma kundrelationer

24

Vilka fem marknadsföringskoncept finns?

Produktionskonceptet, produktkonceptet, försäljningskonceptet, marknadsföringskonceptet och samhällsorienterade marknadsföringskonceptetet

25

Hur har internet påverkat och förändrat konsumenter och marknaden?

Nya kommunikationsmöjligheter, bättre IT och datorer. Enklare dag att få feedback och kartlägga kunder, o därmed kunna ta fram rätt produkter som passar kunders behov. Konsumenters beteende och makt har ökat. Konsumentmakt, medarbetarmakt, transparens.