Ekonomistyrning, självkostnadskalkylering Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, självkostnadskalkylering > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, självkostnadskalkylering Deck (19)
Loading flashcards...
1

Vilka huvudmetoder finns för självkostnadskalkylering?

Periodkalkylering (processkalkylering) och Orderkalkylering (kund- och påläggskalkylering)

2

Vad är självkostnad?

Definieras olika beroende på om det är en vara, order eller tjänst

Summan av samtliga kostnader för en vara till dess den är levererad och betald

Summan av samtliga kostnader för en order till dess den är fullgjord och betald

Summan av samtliga kostnader för en tjänst till dess den är utförd och betald

3

Vilka metoder ingår i periodkalkyleringen?

Divisionsmetoden, normalmetoden och (ekvivalentmetoden-behöver ej kunna)

4

Vilka metoder ingår i orderkalkylering?

Påläggsmetoden och aktivitetsbaserad självkostnad

5

Hur räknar man ut självkostnaden enligt divisionsmetoden?

Totalkostnad för en tidsperiod/verksamhetsvolym= Självkostnad per styck

6

Hur räknar man ut självkostnaden enligt normalmetoden?

Rörliga kostnader/verklig volym + Fasta kostnader/normal volym= Självkostnad per styck

7

Formel för övertäckning (om den verkliga volymen är högre)

Verklig volym - normal volym x Fasta kostnaden per enhet vid normal volym= Övertäckning

8

Formel för undertäckning (om den verkliga volymen är lägre)

Verklig volym- normal volym x Fasta kostnaden per enhet vid normal volym= Undertäckning

9

Vad är en direkt kostnad respektive en omkostnad?

En direkt kostnad påförs kalkylobjekt direkt.

En omkostnad påförs kalkylobjektet via fördelning.

10

Hur beräknas pålägg?

Omkostnader/fördelningsnyckel= Pålägg

11

Vilka fördelningsnycklar är vanliga i tillverkande företag vid materialomkostnader?

Direkt materialkostnad och kvantitet i direkt material

12

Fördelningsnycklarna vid pålägg beror på ifall företaget är ett tjänste, tillverknings eller handelsbolag. Ge exempel på olika typer av fördelningsnycklas för respektive företagsform.

Tillverkande företag: Materialomkostnader/Direkt materialkostnad eller kvantitet direkt material. Tillverkningsomkostnader/Direkt lönekostnad och direkt arbetstid.
Tjänsteföretag: Tjänsteomkostnader/Direkt lönekostnad eller direkt arbetstid

13

Vilka fyra verksamhetsvolymer ligger till grund för påläggsberäkningen?

BNPF
Budgeterad volym
Normal volym
Praktisk Volym
Faktisk volym

14

Hur beräknas pålägg vid budgeterad volym?

Budgeterade omkostnader/Budgeterad storlek på fördelningsnycklel

15

Hur beräknas pålägg vid normal volym?

Normala omkostnader/Normal storlek på fördelningsnyckel

16

Hur beräknas pålägg vid praktisk volym?

Omkosnader på praktisk volym/Storek på fördelningsnyckel vid praktisk volym

17

Hur beräknas pålägg vid faktisk volym?

Faktiska omkostnader/Faktisk storlek på fördelningsnyckel

18

När används orderkalkylering för att beräkna självkostnaden?

Orderkalkylering är lämplig då kalkylobjekten väsentlig skiljer sig åt.

19

När används periodkalkylering?

Periodkalkylering lämpar sig bäst när företag endast tillhandahåller en vara/tjänst eller flera varor/tjänster av lika slag. Vanligt vid massproduktion.