Externredovisning, uträkningar Flashcards Preview

FEK 1 > Externredovisning, uträkningar > Flashcards

Flashcards in Externredovisning, uträkningar Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hur räknar man ut KSV?

Ingående balans (varulager) + årets inköpta varor - utgående balans(varulager) KSV

2

1.Om tillgångarna är 500 och skulderna 250, vad blir då det egna kapitalet?

2.Alternativt om föregående års egna kapital var 250 och intäkterna är 100 och kostnaderna är 50 (med förutsättning att det ej var någon utdelning)

1.Svar: 500-250= 250. Skulder + Eget kapital är alltid lika mycket som tillgångarna. Balansräkning!

2. Det egna kapitalet blir då 300. Eftersom ingående eget kapital 250 + årets resultat 50= 300 i totalt eget kapital

3

Från vilket år räknas avskrivningarna?

Avskrivningar görs under hela nyttjandeperioden med start inköpsåret.

4

Vad ska tas med i en resursfördelning/vinstdelning i handelsbolag? Samt vilken lag.

Delägare 1 Delägare 2 Summa
Ränta
Arvode
Resultat att dela lika
Summa kronor

Associationsrätt, enligt HB 2:6-8

5

Hur beräknas räntan som ska tilldelas till delägarna vid en vinstdelning i handelsbolag?

När räntan till delägarna ska delas ut vid en vinstdelning utgår man från referensräntan vid årets början + 2% samt respektive delägares egna kapital vid årets början!

6

Hur räknar man ut resultat att dela lika vid en vinstdelning i handelsbolag?

Årets resultat-arvode-ränta= Resultat att dela lika, kan bli både + och - beroende på hur stor del räntan och arvodet var

7

Hur räknar man ut en akties kvotvärde?

Aktiekapital/antal aktier= Kvotvärde

8

Hur påverkar en uppskrivning på anläggningstillgångar respektive räkning?

Tillgång ökar och det bundna egna kapitalet ökar genom att t.ex. uppskrivningsfonden ökar. Resultaträkningen påverkas inte.

9

Hur påverkar en aktivering av egen utveckling respektive räkning?

Om detta skett ska en avsättning till en utvecklingsfond göras (en typ av immateriell tillgång) ökar. I resultaträkningen intäktsförs avsättningen/aktiveringen under rubriken "aktiverat arbete för egen räkning".

Utöver detta måste aktiebolaget göra en överföring från fritt eget kapital till bundet kapital.