Ekonomistyrning, Icke-finansiella prestationsmått, balanserat styrkort, kunder med mera Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, Icke-finansiella prestationsmått, balanserat styrkort, kunder med mera > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, Icke-finansiella prestationsmått, balanserat styrkort, kunder med mera Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad innebär målkostnadskalkylering?

Ekonomistyrning av produktutveckling. Målkostnadskalkylering innebär att utveckla produkter mot givna kostnadsmål. Kostnadsmålen sätts med utgångspunkt i givna marknads- och/eller vinstmål.

2

När tillämpas målkostnadskalkylering?

Målkosnadskalkylering tillämpas vid produktutveckling, främst vid helt nya produkter.

3

Vad är målkostnaden?

Den kostnad till vilken produkten måste kunna utvecklas, tillverkas och distribueras etc för att nå vinstmål/marknadsmål.

4

Vilka för/nackdelar finns det med målkostnadskalkylering?

Fördelar:
-Stark koppling till marknaden
-Den framtida kostnaden är "fastlåst", studier har visat att en produkt framtida tillverkningskostnad bestämns i produktutvecklingsarbetet
Nackdelar:
-Pressen på chefet och leverantörer kan bli stora vid målkostnadsarbetet
-Det starka fokuset på utvecklingsstadiet riskerar att resultera i långa produktutvecklingsstadier

5

Vad står Kaizen för?

Ständig förbättring

6

Hur beräknas målkostnaden enligt vinstplaneringsmetoden?

Målpris-Målvinst=Målkostnad

7

Vilka är de centrala momenten i målkostnadskalkylering?

1. Fastställandet av marknadsmål, vinstkrav och/eller försäljningspris
2. Fastställande av målkostnaden (ex vinstplaneringsmetoden)
3. Nå målkostnaden genom värdeanalys (analysera tänkbara möjligheter till kostnadsreducering)

8

Vad är ett projekt?

En tillfällig organisation med ett bestämt mål, som har en bestämd starttid och sluttid och använder särskilt tilldelade resurser.

9

När förekommer ekonomistyrning av projekt? (2 avseenden)

1. Ekonomistyrningen av projekt, som fokuserar på projektet i sig
2. Ekonomistyrning av projektets resultat, som fokuserar på vad projektet ska åstadkomma

10

Beskriv överskådligt vad en intäktsdrivare är?

Det är en variabel som påverkar företaget intäkter. Kan vara både positiva och negativa, ex ökad kundtillfredsställelse kan öka intäkter och ökade felleveranser kan minska intäkterna.

11

Vad är benchmarking?

Att göra jämförelser, låta sig inspireras, lära av andra i syfte att förbättra den egna verksamheten. Anledningen till att företag jobbar med detta är bla för att det får folk att tänka i nya banor, ekonomistyrningen blir mer externt inriktad och det ger kunskap om redan konstaterade framgångsrecept.

12

Hur beräknar man kundvärdet?

Kundvärde = Kundförvärv - Kunduppoffring