Ekonomistyrning, Rörliga och fasta kostnader, Resultatplanering Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, Rörliga och fasta kostnader, Resultatplanering > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, Rörliga och fasta kostnader, Resultatplanering Deck (14)
Loading flashcards...
1

Rörliga kostnader kan delas in i tre kategorier. Vilka är dessa? Förklara kortfattat

Proportionellt rörliga kostnader- Kostnader vars totalsumma förändras linjärt med verksamhetsvolymen.
Progressivt rörliga kostnader- Kostnader vars totalsumma förändras snabbare i takt än förändringar i verksamhetsvolymen. Styckkostnad/Genomsnittskostnad ökar när volymen stiger och minskar när den sjunker. Ex, provision.
Degressivt rörliga kostnader- Kostnader vars totalsumma förändras i långsammare takt än förändringar i verksamhetsvolymen. Styckkostnaden/Genomsnittskostnaden minskar när volymen stiger och ökar när den sjunker.

2

Vilka är företagets totala kostnader?

Rörliga+fasta kostnader. Totalsumman är inte 0 bara för att verksamhetsvolymen är 0. Utan minimibeloppet är den fasta kostnaden.

3

Ge exempel på verksamhetsvolymer i olika företag

Försäkringsbolag- antalet försäkringstagare
Livsmedelsbutik -antalet sålda artiklar
Transportföretag- antalet körda mil
Restaurang- antalet serverade gäster

4

Vad är helt fasta respektive halvt fasta kostnader?

Helt fasta kostnader= Kostnader vars totalsumma är oförändrad vid förändringar i verksamhetsvolymen.
Styckkostnaden sjunker dock vid stigande volym och stiger vid minskande volym.
Ex helt fasta kostnader på 10 000 kr. Om volymen är 100 är styckkostnaden 100kr medan om volymen är 10kr är styckkostnaden 1000kr.

Halvfasta kostnader= Kostnader vars totalsumma förändras med vissa av verksamheten beroende intervall. De är helt fasta i intervall men "hoppar" till en ny nivå när verksamhetsvolymen överstiger eller understiger en kritisk gräns.

5

Vad anger säkerhetsmarginalen i absoluttal?

Avvikelsen mellan den faktiska volymen och den kritiska intäkten eller avvikelsen mellan den faktiska intäkten och den kritiska intäkten.

6

Hur uttrycks säkerhetsmarginalen i procenttal?

Faktisk volym-Kritisk volym/Faktisk volym= Hur många procent volymen kan minska innan förlust uppstår

Faktisk total intäkt-Kritisk volym/Faktisk total intäkt= Hur många procent den totala intäktn kan minska innan förlust uppstår

7

Hur kan resultatanalysplanering med totalanalysmodellen utföras?

Antingen matematiskt, ex Pris per styck x volym -rörlig kostnad per styck x volym- fasta kostnader= Resultat
Eller med diagram (kritisk punkt och säkerhetsmarginal)

8

Hur kan resultatanalysplanering med bidragsanalysmodellen utföras?

Antingen matematiskt Pris per styck x Volym - Rörlig kostnad per styck x Volym= Totalt täckningsbidrag
Eller med diagram (kritisk punkt, säkerhets marginal SAMT täckningsgrad)

9

Hur beräknas täckningsgraden?(intäkt/volym)

Totalt täckningsbidrag/Totala intäkter= Täckningsgrad

Alternativt
Täckningsbidrag per styck/ Pris per styck= Täckningsgrad

10

Hur beräknas täckningsbidrag per styck?

Pris per styck - Rörlig kostnad per styck= Täckningsbidrag

11

Vad anger den kritiska punkten?

Den kritiska punkten anger vid vilken volym och vilket totalt täckningsbidrag/ total intäkt som resultatet är noll kronor, dvs den volym svid vilken det totala täckningsbidraget är lika stort som den fasta kostnaden.

12

Hur beräknas den kritiska volymen?(täckningsbidrag)

Fasta kostnader/ Täckningsbidrag per styck= Kritisk volym

13

Hur beräknas den kritiska intäkten? (täckningsbidrag)

Fasta kostnader/Täckningsbidrag per styck x (Pris per styck)= Kritisk total intäkt

ALternativt

Fasta kostnader/Täckningsgrad= Kritisk total intäkt

14

Vad anger säkerhetsmarginalen i procent?

Avvikelsen mellan den faktiska volymen och den kritiska intäkten eller avvikelsen mellan den faktiska intäkten och den kritiska intäkten i förhållande till den faktiska volymen/ faktiska totala intäkten.