Externredovisning allmänt Flashcards Preview

FEK 1 > Externredovisning allmänt > Flashcards

Flashcards in Externredovisning allmänt Deck (1)
Loading flashcards...
1

I aktiebolag är det egna kapitalet uppdelat i två grupper: bundet respektive fritt eget kapital. Vad ingår i bundet eget kapital och fritt eget kapital?

Bundet eget kapital: (får inte delas ut till ägarna)
Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond
Fond för utveckling

FURA

Fritt eget kapital:
Överkursfond
Fria fonder
Balanserat resultat
Vinster/Förluster
Årets resultat

VÅFÖB