Ekonomistyrning, Styrmedel, grundbegrepp, utgångspunkter Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, Styrmedel, grundbegrepp, utgångspunkter > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, Styrmedel, grundbegrepp, utgångspunkter Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hur definieras effektivitet?

Grad av måluppfyllelse. Hur bra/dåligt ett företag bedriver sin verksamhet. Värdet.

2

Hur mäts effektivitet?

Värdet av utflöde/Värdet av inflöde= Effektivitet

Utflöde= Vad som åstadkommits
Inflöde= Värdet av de resurser som satts in/ De prestationer som gjorts för att åstadkomma resultatet.

3

Vad är skillnaden mellan inre effektivitet och yttre effektivitet?

Inre-Att göra saker rätt
Yttre-Att göra rätt saker

4

Hur mäts produktivitet?

Kvantitet av utflöde/Kvantitet av inflöde= Produktivitet

5

Vilka är de tre styrmedlena? Ge exempel

Formella styrmedel-Styrmedel av metodkaraktär. Utgör ekonomistyrningens tekniker och förknippas vanligtvis med ekonomistyrning.

Organsiationsstruktur- Innefattar aspekter på bl a verksamhetens utformning, utförande, ansvar, befogenheter, belöningar, personalstruktur. Dessa är inte endast knutna till ekonomistyrningen utan även andra områden inom företagsekonomi.

Mindre formaliserad styrning- Innefattar vad som karaktäriseras mjuka styrmedel. Dessa har blivit allt mer uppmärksammade på de två senare årtionden. Anledningen till detta är bl a pga debatten om demokratisering och inflytande i arbetslivet, och kund- och marknadsorientering.

6

Vad kännetecknar det vertikala perspektivet?

Företaget ses som en hierarki. Överordnade och underordnade enheter på olika organisatoriska nivåer. Överordnade styr underordnade. Högst upp är ägare och längst ner är enskilda anställda.

Extra info: Ekonomistyrningen är med det vertikala perspektivet ett medel för överordnade enheter att kontrollera dom underordnade enheterna. Detta genom de formella befogenheter som följer med en hierarisk organisering.

7

Vad kännetecknar det horisontiella perspektivet?

Företaget ses som en värdekedja. Det sker förändringar hela tiden och detta måste företaget anpassa sig till. Ett viktigt inslag i värdekedjemodellen är att företaget ska fokusera på de aktiviteter som skapar kundvärde och kundnytta. "Kunden är kung".

8

Vilka tre slag av styrmedel av slaget organisationsstruktur finns?

Organisationsform, ansvarsfördelning och belöningssystem

9

Vilka typer av belöningssystem finns det?

Finansiella (bonuslön, provision) och icke-finansiella(ledighet, befordran, befogenheter)

10

Ge 3 exempel på styrmedel inom mindre formaliserad styrning och beskriv dessa kortfattat

Företagskultur= Organisationens inre liv. Detta påverkar beslutsfattande, kommunikation och handlingar. Ex historier, traditioner, beteende, jargong.
Lärande= Inom detta styrmedel eftersträvas är ett företag med ett klimat eller en kultur där medarbetarna ex försöker ändra existerande arbetssätt, metoder och rutiner. Ständigt pågående förbättringsprocess. Ex utbildning, företagsbesök, mentorskap
Medarbetarskap/Bemyndigande=Demokratisering av arbetslivet.

11

Vilka är ekonomistyrningens utgångspunkter och vad utgör ekonomistyrningen?

Vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplaner. Ekonomistyrningen utgör ett medel för implementering av företagets strategi