Allmänt Makroekonomi NEK1 Flashcards Preview

FEK 1 > Allmänt Makroekonomi NEK1 > Flashcards

Flashcards in Allmänt Makroekonomi NEK1 Deck (95)
Loading flashcards...
1

Finanspolitiken kan vara antingen kontraktiv eller expansiv. Vad innebär respektive?

Kontraktiv finanspolitik= När staten minskar sina utgifter och höjer skatterna för att "lugna" ekonomin, så att människor inte tar för stora lån och en högkonjunktur överhettas och spricker.

Expansiv finanspolitik= När staten ökar sina utgifter genom att investera i projekt och sänka skatter för att arbetslösheten ska minska och folk ska våga spendera mer pengar, vilket kan dämpa en lågkonjunktur.

2

Penningpolitiken kan vara antingen kontraktiv eller expansiv. Vad innebär respektive?

Kontraktiv penningpolitik= När Riksbanken höjer styrräntan för att dämpa konjunkturtrenderna och deras effekt på pengarnas värde.

Expansiv penningpolitik=När Riksbanken sänker styrräntan (monetär bas ökar) för att hålla en låg och stabil inflation.

Resultatet blir ett jämnare penningvärdet över tiden vilket skapar en stabilare ekonomi.

3

Vad innebär öppen marknadsoperation?

Öppen marknadsoperation är ett av centralbankernas penningpolitiska verktyg. Genom att köpa eller sälja statspapper förändrar banken den monetära basen och kan på så sätt justera räntan.
När Riksbanken köper värdepapper=penningmängden ökar=Räntan sjunker/minskar
När Riksbanken säljer värdepapper= penningmängden minskar=Räntan stiger/ökar

4

Vad är Mundell-Fleming-modellen?

Mundell-Fleming-modellen kallas också för IS-LM-FE-modellen efter det diagram som används för att beskriva modellen. En keynesiansk kortsiksmodell för en liten öppen ekonomi där fri kapitalrörlighet och internationell ränteparitet gäller.
Den visar hur penning- och finanspolitken verkar fast- respektive rörlig växelkurs.

5

Vad innebär puckelhypotesen?

Puckelformat långsiktigt samband mellan reallön alternativt arbetslöshet (jämviktsarbetslöshet %, vertikal axel) och grad av centralisering(horisontell axel) i förhandlingssystemet. Halvcentraliserade löneförhandlingar leder till högre lön och arbetslöshet än centraliserade.

6

Vilken är jämviktsinkomsten i den keynesianska
modellen?

Den inkomst när faktisk produktion=total efterfrågan
Y=AD

7

Vilka problem säger vi att finanssektorn ska lösa?

Informations- och kontrollproblemet
Löptidsproblemet
Riskproblemet
Kostnadsproblemet

IRLK

8

Med vilka tre metoder kan man räkna ut BNP på?

Produktionsmetoden, inkomstmetoden och utgiftsmetoden. (PIU)

9

Vad innebär automatiska stabilisatorer?

Inkomstberoende skatter och bidrag dämpar svängningar i disponibel inkomst när BNP varierar.

10

Hur beräknas bytesbalansen?

Bytesbalans: Produktion-Förbrukning.
=Handelsbalans + Tjänstebalans + Faktorinkomster + Transfereringar
Är bytesbalansen positiv har landets fordringar på utlandet ökat. Är bytesbalansen negativ har utlandets fordringar på det egna landet ökat.
Dvs: NX+F

11

Hur beräknas handelsbalansen?

Handelsbalans= Export av varor - Import av varor
Kan även definieras som skillnaden mellan ett lands totala export och import av både varor och tjänster. Om handelsbalansen är positiv har vi ett handelsöverskott (exportöverskott), om den är negativ har vi ett handelsunderskott (importöverskott).

12

Hur beräknas tjänstebalansen?

Tjänstebalansen=Export av tjänster - Import av tjänster

13

Vad består faktorinkomster av?

Löner + kapitalavkastning

14

Vad är en löpande transferering?

Exempelvis EU-bidrag och EU-avgifter

15

Hur beräknas kapitalbalansen?

Skillnaden mellan ett lands ränteinkomster och ränteutgifter. Ofta mycket liten andel. Består främst av inkomster från arv, gåvor och patent.

16

Förklara Beveridgekurvan

Beveridgekurvan beskriver sambandet mellan lediga jobb (vakanser, vertikal axel) och relativ arbetslöshet (horisontell axel).
T.ex. Få jobb=hög arbetslöshet. Många jobb=Låg arbetslöshet.
Beveridgekurvan kan också beskriva hur lätt/svårt det är att matcha de jobb som finns, ex en situation när antal jobb är samma men arbetslösheten har ökat.

17

Förklara Solowmodellen och vilka 3 element som ingår i den(Den neoklassiska tillväxtmodellen)

Solowmodellen beskriver hur kapitalbildningen kommer till stånd. Det centrala budskapet i modellen är att om den tekniska utvecklingen uteblir, så upphör till slut all tillväxt.

Modellen består av 3 element:
1. Produktionsfunktionen= Funktion som beskriver orsaksförhållandet mellan BNP/capita å ena sidan, och total faktorproduktivitet och kapitalintensitet å den andra.

2. Faktiska investeringar= Den del av BNP som utgörs av produktion av kapitalvaror.

3. Nödvändiga investeringar= Den del av BNP som behöver användas för produktion av kapitalvaror för att kapitalintensiteten ska vara konstant med hänsyn till depreciering och befolkningstillväxt.

18

Vad innebär steady state? (neoklassisk tillväxtteori)

Stabilt tillstånd som inträffar när faktiska investeringar=nödvändiga investeringar
så att kapitalintensiteten och BNP/capita är konstanta period efter period.

19

Försörjningsbalansen är en uppställning som visar...?
Den har två sidor, vad visar respektive sida.

Det visar ett lands tillgångar på varor och tjänster och hur dessa används under ett år. Det är finansministern som har högsta ansvaret för att försörjningsbalansen sammanställs varje år. (Försörjningsbalansen är dock skild från statsbudgeten som endast omfattar statens finanser.)

Den har två sidor: tillgång och användning.
*Tillgångssidan består av BNP (värdet av alla färdiga varor och tjänster som har producerats i ett land under ett år) och den totala importen.
*Användningssidan består av privat och offentlig konsumtion, bruttoinvesteringar samt export av varor och tjänster. Tillgångssidan och användningssidan skall, förutsatt att man har räknat rätt, vara lika stora.

20

Vad menas med kreditmultiplikatorn?

Det är kvoten mellan penningmängden och den monetära basen.

21

Vad är skillnaden på deflation och desinflation?

Deflation är en minskning av de allmänna prisnivåerna i hela ekonomin.
Desinflationen visar däremot inflationstakten över tiden.

22

Vad är skillnaden på deflation och desinflation?

Deflation är en minskning av de allmänna prisnivåerna i hela ekonomin.
Desinflationen visar däremot en sjunkande inflationstakt över tiden.

23

Vad innebär stagflation?

Det är en situation när både inflationen och arbetslösheten är hög.

24

Vad är en ekonomisk stagnation?

Ekonomisk stagnation är ett konjunkturläge med långvarigt tillstånd av recession, avsaknad av ekonomisk tillväxt.

25

Vad innebär strukturomvandling?

Strukturomvandling är förändring i samhällsekonomins sammansättning. Strukturomvandlingen beror oftast på ökad produktivitet vilket frigör arbetare som därför måste byta bransch. Industriländerna har under 1800- och 1900-talen upplevt omvälvande strukturomvandlingar i form av övergång från jordbruksekonomi till industriekonomi och därefter till tjänsteekonomi och datorisering. Strukturomvandling kan också ske genom utländsk konkurrens och globalisering.

26

Vad skiljer Human Development Index (HDI) från BNP?

HDI ger en mer komplett bild eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. (mäter ej annat, så som lycka, inkomstfördelning etc)
Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas

27

Vad är nominell BNP?

Nominellt värde innebär att något är värdesatt i det penningvärde som gäller idag. Nominell BNP innebär att värdet av produktionen av varor och tjänster är värdesatt med dagens penningvärde och inte rensat för till exempel påverkan av inflationen.

28

Vad är real BNP?

Real: En beteckning för mått där man har justerat bort effekter som tillkommit på grund av inflationen.
Real BNP är ett volymmått som tar hänsyn till prisutvecklingen av exporten och importen.

29

Vad är formeln för BNI (bruttonationalinkomst?

BNI=BNP + Primära inkomster från utlandet (- Primära inkomster till utlandet)

30

Vad är formeln för NNP (nettonationalprodukt)

NNP = BNP - Kapitalförslitning