Ekonomistyrning, Budgetering Flashcards Preview

FEK 1 > Ekonomistyrning, Budgetering > Flashcards

Flashcards in Ekonomistyrning, Budgetering Deck (24)
Loading flashcards...
1

Vilka steg ingår i budgetprocessen?

Budgetuppställande--> Budgetanvändande-->Budgetuppföljning-->Budgetanalys

2

Vilka metoder kan användas för budgetuppställandet?

Uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden, den iterativa metoden.

3

Vad utmärker uppbyggnadsmetoden?

Utmärkande drag
• Företagsledningen anger förutsättningar för budgetarbetet
• Huvudbudgetar byggs upp underifrån av delbudgetar
• Ger utrymme för kreativitet
• Stärker motivation och åtagande
• Metoden kan medföra brist på precision

4

Vad utmärker nedbrytningsmetoden?

Utmärkande drag
• Företagsledningen ger förslag till huvudbudgetar
• Anvisningar och tidsplaner för budgetarbetet
• Delbudgetar upprättas utifrån anvisningar och ställs samman till huvudbudgetar
• Nedbrytningsmetoden tar utgångspunkt i helheten
• Metoden ställer stora krav på företagsledningen
• Metoden betraktas ibland som odemokratisk och auktoritär

5

Vad utmärker den iterativa metoden?

Utmärkande drag
• Budgeten omarbetas i flera steg (upprepande) i den
organisatoriska hierarkin
• Användbar metod i stora företag där företagsledningen har svårt att överblicka hela företaget företag med enheter där verksamheternas art skiljer sig åt väsentligt
• Överordnade mål möter lokala förutsättningar
• Metoden tar stora resurser i anspråk

6

Vad utmärker budgetuppföljningen?

Utmärkande drag
• Budgeterade värden ställs mot utfall
• Uppföljning bör ske i samma dimension som budgetarna
• Budgetuppföljningens frekvens beror på syftet
• Avvikelse
• Budgetrapporter används som underlag för uppföljning
• Budgetuppföljningen bör inriktas mot viktiga poster och avvikelserna
för dessa poster

7

Vilka syften har budgetuppföljningen?

Syften med budgetuppföljning
• Att ge underlag för nya budgetar
• Analysera avvikelser för åtgärder
• Att ställa medarbetare till ansvar för avvikelser
• Att ge information för diskussionsunderlag
• Att utgöra grund för belöningssystem

8

Hur beräknas avvikelsen i budgetuppföljningen?

Avvikelse = Budgeterat värde – Utfall

9

Vad kan företag använda istället för budgetering?

• Snabb uppföljning
• Benchmarking (riktmärkning)
• Planering på en övergripande nivå (verksamhetsplanering)
• Löpande planering
• Andra metoder istället för budgetering, t.ex. det
balanserade styrkortet

10

Det finns andra former av budgetar. Fyra alternativ till fast budget tas upp i boken. Vilka är dessa?

4 Huvudalternativ till fast budget
1. Rörlig budget
2. Flexibel budget
3. Reviderad budget
4. Rullande budget

11

Vad är en fast budget?

En fast budget är alltid fast oberoende av hur förutsättningarna har förändrats vid utvärderingstillfället.

12

Vad utmärker en rörlig budget?

Utmärkande drag
• Budgetar upprättas för olika verksamhetsvolymer.
• Intäkter och kostnader som är beroende av verksamhetsvolymen
• Uppföljning sker mot den budget som motsvarar den verkliga volymen

13

Hur beräknas intäkter och kostnader vid en rörlig budget?

Budgeterad intäkt = Verksamhetsvolym x Budgeterat styckpris
Budgeterad rörlig kostnad = Verksamhetsvolym x Budgeterad rörlig kostnad per enhet

14

Vad utmärker en flexibel budget?

Utmärkande drag
• Vidareutveckling av rörlig budget
• Utöver verksamhetsvolymen justeras budgeten även för andra faktorer som antalet
order, produktmix och antalet slag av kunder

15

Vad utmärker en reviderad budget?

Utmärkande drag
• Budgeten revideras (ändras) löpande under budgetperioden
• Sluttidpunkten är fast

16

Vad utmärker en rullande budget?

Utmärkande drag
• Sker exempelvis varje kvartal för 12 månader framåt
• Sluttidpunkten flyttas framåt
• Budgetering sker löpande under hela året

17

Vad utmärker de icke-finansiella budgetarna?

Icke finansiella budgetar
• Komplement till finansiella budgetar
• Används för att planera den löpande verksamheten på operativ nivå

18

Hur beräknas lämnade krediter?

Genomsnittliga kundfordringar= (Nettoomsättning x andel kreditförsäljning/360) x lämnad kredittid i dagar

19

Hur beräknas erhållna krediter?

Genomsnittliga leverantörsskulder= (Inköp/360 dagar)x Erhållen genomsnittlig kredittid i dagar

20

I likviditetsbudgeten, hur beräknas inbetalningar från försäljning?

Inbetalningar från försäljning
Nettoomsättning för perioden
+ IB Kundfordringar
- UB Kundfordringar
= Inbetalningar från försäljning

21

I likviditetsbudgeten, hur beräknas utbetalningar från inköp?

Utbetalningar för inköp
Inköp under perioden
+ IB Leverantörsskulder
- UB Leverantörsskulder
= Utbetalningar för inköp

22

Hur beräknas KSV om man inte har något varulager? (ex ett bolag som köper in tjänster och arvode motsvarar varukostnaden)

KSV= Utbetalning (arvode/varuinköp) +/- mellanskillnad på IB och UB leverantörskulder

23

Hur beräknas KSV?

IB lager + årets varuinköp - UB lager

24

Hur beräknas omsättningen?

Omsättning= Inbetalningar (omsättning) +/- mellanskillnad på IB och UB kundfordringar