Externredovisning begrepp Flashcards Preview

FEK 1 > Externredovisning begrepp > Flashcards

Flashcards in Externredovisning begrepp Deck (26)
Loading flashcards...
1

Vad är en anläggningstillgång?

En anläggningstillgång är avsedd att användas under en längre tid/stadigvarande bruk och finns med i ett företags balansräkning.
Kan delas in i tre delar:
Materiella - Ex byggnader, inventarier
Immateriella - Ex goodwill, patent
Finansiella - Ex långfristiga fordringar, värdepapper avsett för stadigvarande innehav

2

Hur värderas en anläggningstillgång vanligtvis?

Anskaffningsvärdet (utgifterna för förvärv/tillverkning) är utgångspunkten. Om nyttjandeperioden är begränsad ska anläggningstillgången skrivas av. (Avskrivning enl. plan)

Om värdet är lägre än anskaffningsvärdet minus avskrivningar på balansdagen kan anläggningstillgången skrivas ned till dess nya värde om värdeminskningen är bestående.

Om värdet överstiger anskaffningsvärdet med ett väsentligt belopp och är bestående kan anläggningstillgången skrivas upp.

3

Vad menas med att en tillgång är balansgill?

Handlar om att man prövar om en viss post (utgift eller inkomst) uppfyller kriterierna för att tas upp som tillgången eller skuld i balansräkningen. Annars ska dessa redovisas som en kostnad eller intäkt direkt

4

Ge exempel på olika typer av omsättningstillgångar?

Varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel. Står alltid i denna ordning med den tillgång som är minst likvid först.

5

Vilka värderingsregler är tillämpliga för omsättningstillgångar?

Värdering sker genom LVP – lägsta värdes principen. Innebär att en OT får som högst värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Detta är huvudregeln.

6

Vad menas med LVP?

Lagret värderas som högst till det lägsta av anskaffningsvärdet (förvärvade eller egentillverkade varor) och nettoförsäljningsvärdet (bedömt försäljningsvärdet minus försäljningskostnader).

7

Vad menas med FIFU?

Först in först ut. Handlar mer praktiskt om hur man värderar lagret. Denna metod fungerar bradå man har ett väldigt homogent varulager där priset inte är samma vid årets alla inköpstillfällen. För att då kunna beräkna värdet på lagret samt KSV så säger vi att varorna först in är de varor som också ”säljs” ut först.

8

Vilka olika delar består eget kapital av och vad innebär de olika posterna?

Eget kapital består av bundet eget kapital och fritt eget kapital.

9

Vad ingår i fritt eget kapital?

I fritt eget kapital (kapital som går att dela ut) ingår följande poster:
Balanserat resultat – föregående års vinster och förluster Årets resultat
Överkursfond – vid överteckning av en nyemission så hamnar det övertecknade kapitalet här

10

Vad ingår i bundet eget kapital?

Aktiekapital – det kapital som är insatt av ägarna från ”början”. 
Reservfond
Utvecklingsfond – fond som används då vi tar upp utvecklingsutgifter som en immateriell anläggningstillgång.

11

Vad ingår i Vad är en avsättning och när ska den redovisas?

En avsättning är en skuld som är oviss i sin karaktär vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

12

Vad är skillnad mellan skuld och avsättning?

För avsättning råder det osäkerhet kring det exakta beloppet eller tidpunkten för beräkning och det kan endast fastställas via uppskattningar.

13

Hur ska tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas?

Tillgångar och skulder i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. Detta kommer göra att differensen av anskaffningsvärdet ger oss en valutavinst eller valutaförlust som kommer påverka resultaträkningen.

14

Vilket syfte har kassaflödesanalysen och hur skiljer den sig från t ex resultaträkningen?

Syftet med kassaflödesanalysen är att belysa företagets in- och utbetalningar vilket vidare mynnar ut i periodens förändring av likvida medel. Syftet med kassaflödesanalysen är att motverka likviditetsbrist och på så sätt konkurs. Resultaträkningen visar endast hur bra företaget är på att generera större intäkter än kostnader under en period. Kostnaderna här är endast förbrukade resurser. I kassaflödesanalysen tas alla under året införskaffade resurser med som utbetalningar och harföretaget exempelvis stora investeringar så kommer detta påverka likviditeten mer än resultatet. Vidare är det viktigt i kassaflödesanalysen att se hur de olika verksamheterna förbrukar/genererar likvida medel: den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Tumregeln är att den löpande- och finanseringsverksamheten skall väga upp investeringsverksamheten.

15

Vad är syftet med olika nyckeltal och ge exempel på några väsentliga?

Syftet är att förstå och kunna jämföra företags finansiella ställning. Väsentliga räntabilitetsmått är Rt, Rsyss och Re. Väsentliga mått utifrån ett långivarperspektiv är soliditet, skuldsättningsgrad och kassalikviditet.

16

Vilka är de grundläggande reglerna för ett aktiebolag?

Grundläggande reglerna för ett aktiebolag utformas i aktiebolagslagen och behandlar bland annat storleken på startkapital i form av aktiekapital: publika bolag ska ha minst 500k och privata bolag minst 50k. I övrigt är måste bolaget hålla årsstämma, det ska finnas en styrelse, det ska finnas en ledning samt revisorer som kan oberoende granska årsredovisningen

17

Vilka lagar och regler styr löpande redovisning, bokslut och årsredovisningens utformning?

Detta styrs av BFL – Bokföringslagen och ÅRL – Årsredovisningslagen

18

ad heter regelverken för redovisningsregler som ska användas av noterade bolag, stora svenska bolag vilka inte är noterade respektive små svenska bolag som inte är noterade?

Noterade bolag följer regelverket IFRS, stora svenska icke noterade bolag (50/40/80) följer K3 och små svenska icke noterade bolag följer K2.

19

Ge exempel på några organ som ger ut rekommendationer för redovisning?

FAR, Rådet för finansiell rapportering (RFR), Bokföringsnämnden (BFN) samt internationella normgivare (IFRS) ger ut rekommendationer för redovisning

20

Vad menas med fortlevnadsprincipen?

Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet. 

21

Vad menas med Konsekvent tillämpning och jämförbarhet ?

samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna konsekvent mellan räkenskapsåren.

22

Redogör för vad som krävs för att en anläggningstillgång ska vara balansgill?

För att en utgift ska få tas upp som en tillgång krävs att den uppfyller kriterierna för vad en tillgång innebär: En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar. Alltså gäller följande för tillgång:1. De ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten sannolikt kommer att tillfalla eller lämna företaget i framtiden. 2. Postens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

23

Vad gör en revisor?

Kortfattat innebär det att en revisor granskar den finansiella information som en redovisare upprättar

24

Vilka bolag skall ha revisor?

Ett privat aktiebolag ska ha minst en revisor, om bolaget uppfyller minst två av följande tre villkor (gränsvärdet), för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
• Nettoomsättning: 3 mkr
• Balansomslutning: 1,5 mkr
• Antal anställda: 3 (i medeltal)

25

Vad är syftet med revision?

Vad är syftet med revision?
• Revisionen syftar till säkerställa att bolagets finansiella rapporter i all väsentlighet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och finansiella ställning
• Att skapa en tillförlitlighet i bolagets finansiella rapporter för bolagets olika intressente

26

Vem har nytta av revisionen?

Vem har nytta av revisionen?
• Samtliga parter som har något form av intresse i bolaget har nytta av revisonen.