Opatreni Predchazejici Zneuzivani Vnitrnich Informaci A Manipulace S Trhem Flashcards Preview

Banking > Opatreni Predchazejici Zneuzivani Vnitrnich Informaci A Manipulace S Trhem > Flashcards

Flashcards in Opatreni Predchazejici Zneuzivani Vnitrnich Informaci A Manipulace S Trhem Deck (16):
0

Co je to vnitřní informace?

Týká se finančního nástroje k obchodování na regulovaném trhu členského státu EU a takového, který byl přijat a jehož hodnota se odvozuje od Fin. Nástroje, emitenta či jiných skutečnosti ovlivňujících vývoj kurzu, výnos a cenu

Je přesná


Není veřejně známá

Mohla by poté, co by se stala veřejné známou výrazně ovlivnit kurz nebo výnos

1

Kdo nebo co je emitenta?

Společnost nebo jiný subjekt, který vydává financni instrument (peníze, cenné papíry, cenný)

2

Co muže byt vnitřní informací?

Hospodářské výsledky
Uvažování změn kapitálu
Změna auditora
Uvažování vstup na burzu

3

Co je to compliance relevantní informaci?

Neveřejna informace, která kdyby se stala veřejnou, tak muže ovlivnit kurz nebo výnos investičního nástroje

4

Jak je definována zasvěcena osoba?´

Získá vnitřní informace v souvislosti s výkonem svého povoláni, nebo funkce
V souvislosti se svým podílem na základním kapitálu emitenta nebo hlasovacím právem emitenta
S plněním svých povinnosti
Trestním činem

5

Co je manipulace trhu?

Jednání osoby, které muže zkreslit představu účastníků o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje

Nebo jiným způsobem zkreslit kurz

6

Co se myslí zkreslováním?

Uvedeni nepravdivých údajů v obchodni dokumentaci člena burzy
Zahrnováni provizi a odměn do investičního nástroje, provádění neoduvodnenych obchodu s nimi
Provádění obchodu za ceny,,jejichž účelem je odstranění předchozích chyb a omylu

7

Čím se zabývá vyhláška 234/2009 sb.

Uveřejňování vnitřních informaci týkajících se ČS

8

Jake je číslo compliance?

6010_03

9

Jak dlouho se uchovává seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím?

5 let

10

Co je to Watch list a kdo ho vede?

Seznam tzv. Sledovaných finančních nástrojů
6010_03
Zaměstnanci píši financni nástroje přijaté k obchodování nebo jejich emitenty
Není jasne, zdali by došlo po zveřejněni zneužití kurzu nebo výnosu

11

Co je to Restricted list a kdo ho vede?

Seznam zakázaných finančních nástrojů
6010_03
Je přístupný všem zaměstnancům na EMUS

12

Kdy muže provést zaměstnanec obchod zapsány v Restricted listu?

Po předchozím souhlasu 6010_03

13

Jake mají zasvěcené osoby povinnosti?

Zákaz využit vnitřní informaci pro svůj prospěch
Zákaz učinit přímo nebo nepřímo jiné osobě doporučení
Zachovávat mlčenlivost
Oznámit útvaru 6010_03 každou vnitřní informaci nebo compliance relevantní informaci

14

Jaký trest hrozí při zneužití informace a postavení v obchodním styku a na kolik let se trestá?

Odnětí svobody na tři léta a zákaz činnosti
40/2009 sb.

15

Jaký je trest za manipulaci s kurzem investičních nástrojů?

10 let vezeni
Peněžité trest
Zákaz činnosti