Section 3C b English to Greek Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 > Section 3C b English to Greek > Flashcards

Flashcards in Section 3C b English to Greek Deck (62):
1

each other, one another

ἀλλήλους

2

other, the rest of

ἄλλος, η, ο

3

near, nearby (+ gen.)

ἐγγύς (+ gen.)

4

speak! tell me!

εἰπέ

5

when, since, because

ἐπειδή

6

in, on, by, according to (+ acc.)

κατά (+ acc.)

7

Spartan

Λακεδαιμόνιος, ὁ

8

take, capture

λαμβάνω

9

word, speech; story, tale

λόγος, ὁ

10

learn, understand

μανθάνω

11

naval

ναυτικός, ή, όν

12

and not, not even

οὐδέ

13

skill, art, expertise

τέχνη, ἡ

14

(Meanwhile Dikaiopolis and the sailors are still talking to each other.)

(ἐν δὲ τούτῳ ὅ τε Δικαιόπολις καὶ οἱ ναῦται ἔτι πρὸς ἀλλήλους διαλέγονται.)

15

DIKAIOPOLIS O Zeus! Terrible is the danger in Salamis and great.

ΔΙΚ. ὦ Ζεῦ. δεινὸς γὰρ ὁ ἐν Σαλαμῖνι κίνδυνος ἡμῖν καὶ μέγας.

16

Look rhapsode: but where is the man?

ἰδού, ὦ ῥαψῳδέ· ἀλλὰ ποῦ ἐστιν ὁ ανήρ;

17

For I cannot see the man.

οὐ γὰρ ὁρῶ ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα.

18

SAILOR Look, this rhapsode “is cowering” in the ship “like an Achaean at Hector’s mercy.”

ΝΑΥ. ἰδού, “πτώσει” οὗτος ὁ ῥαψῳδὸς ἐν τῇ νηί, “ὥσπερ Ἀχαιὸς ὑφ’ Ἕκτορι.”

19

He’s afraid of the Spartans.

φοβεῖται γὰρ τοὺς Λακεδαιμονίους.

20

DIK. Tell me, rhapsode, what are you doing?

ΔΙΚ. εἰπέ μοι, ὦ ῥαψῳδέ, τί ποιεῖς;

21

What fear takes hold of you?

τίς φόβος λαμβάνει σε;

22

For you are the best general of the Greeks.

σὺ γὰρ στρατηγὸς εἶ τῶν Ἑλλήνων ἄριστος.

23

Don’t do this and don’t be afraid of these Spartans.

μὴ ποίει τοῦτο μηδὲ φοβοῦ τοὺς Λακεδαιμονίους τούτους.

24

Look, we are already near the harbor.

ἰδού, ἐγγὺς τοῦ λιμένος ἐσμὲν ἤδη.

25

So don’t be afraid.

μὴ οὖν φοβοῦ.

26

RHAPSODE What are you saying?

ΡΑΨ. (still shaking with fear) τί φής;

27

Are the Spartans arriving?

ἆρα ἀφικνοῦνται οἱ Λακεδαιμόνιοι;

28

I am afraid of the Spartans, I am.

φοβοῦμαι γὰρ τοὺς Λακεδαιμονίους ἔγωγε.

29

For those men take sailors and kill them.

τοὺς γὰρ ναύτας λαμβάνουσιν ἐκεῖνοι καὶ ἀποκτείνουσιν.

30

SAILOR But no ship is arriving, my friend,

ΝΑΥ. ἀλλὰ οὐδεμία ναῦς ἔρχεται, ὦ τᾶν, ...

31

and it is clear that not one of the Spartans is arriving, nor taking anybody, nor killing us or you (pl.)

... καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἀφικνεῖται Λακεδαιμόνιος οὐδείς, οὐδὲ λαμβάνει οὐδένα, οὐδὲ ἀποκτείνει οὔτε ἡμᾶς οὔτε ὑμᾶς.

32

Do you not remember the words of Pericles?

σὺ δὲ οὐ μιμνήσκῃ τοὺς τοῦ Περικλέους λογους;

33

RHAP. What are the words? Tell me: for I do not remember.

ΡΑΨ. τίνες οἱ λόγοι; λέγε μοι· οὐ γὰρ μιμνήσκομαι.

34

SAILOR Listen then to what Pericles says in the ecclesia (assembly) about war and about nautical matters:

ΝΑΥ. ἄκουε οὖν τί λέγει ὁ Περικλῆς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ναυτικῶν·

35

“Do not be afraid, Athenians, of the Spartans.

“μὴ φοβεῖσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς Λακεδαιμονίους.

36

For those men have supremacy on land, we [have supremacy] at sea.

ἐκεῖνοι μὲν γὰρ κρατοῦσι κατὰ γὴν, ἡμεῖς δὲ κατὰ θάλατταν.

37

But we too have some experience on land,

ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἔχομεν ἐμπειρίαν τινὰ κατὰ γῆν, ...

38

while they have no experience in nautical matters.

... ἐκεῖνοι δὲ οὐδεμίαν ἔχουσιν εἰς τὰ ναυτικὰ ἐμπειρίαν.

39

And moreover, the Spartans to not easily learn nautical matters, I know that well,

καὶ δὴ καὶ οὐ ῥᾳδίως μανθάνουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ναυτικά, εὖ οἶδα ὅτι, ...

40

since they are farmers and not seafarers.

ἐπειδὴ γεωργοί εἰσι καὶ οὐ θαλάττιοι.

41

Nautical [expertise] is a skill:

τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνη ἐστί·

42

and this ‘skill’ men learn through practice, as they do other skills, and no other way.

καὶ ταύτην μανθάνουσιν οἱ ἄνθρωποι διὰ τὴν μελετήν, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας τέχνας, ἄλλως δε οὐδαμῶς.

43

For you know well that not easily, but with difficulty and much practice, do you learn this skill.

ὑμεῖς γὰρ δὴ εὖ ἴστε ὅτι οὐ ῥᾳδίως, ἀλλὰ χαλεπῶς καὶ μετὰ πολλῆς μελετῆς, μανθάνετε ταύτην τὴν τέχνην.

44

‘But the Spartans,’ one of you says, ‘do they not practice?’

— ‘αλλὰ οἱ Λακεδαιμόνιοι’ — φησί τίς ὑμῶν — ‘ἆρα οὐ μελετῶσιν;’

45

I reply, ‘NO, but we, since we have supremacy at sea, are preventing them.’”

— ἐγὼ δε ἀποκρίνομαι ‘οὔκ, ἀλλὰ ἡμεῖς, ἐπειδὴ κρατοῦμεν κατὰ θάλατταν, κωλύομεν.’”

46

DIK. And now see the harbor!

ΔΙΚ. (comfortingly) καὶ μὴν ὁρᾶτε τὸν λιμένα.

47

How many torches [there are], how many warships, how much confusion, how many men!

ὅσαι αἱ λαμπάδες, ὅσαι αἱ νῆες, ὅσος ὁ θόρυβος, ὅσοι οἱ ἄνδρες.

48

Look! Like ants, those sailors are swarming into the harbor.

ἰδού· ὥσπερ γὰρ μύρμηκες, οὕτω συνέρχονται ἐκεῖνοι οἱ ναῦται εἰς τὸν λιμένα.

49

Great is the number both of men and of trierarchs.

μέγα γὰρ ἡμῖν τὸ πλῆθος τὸ τῶν τε νεῶν καὶ τῶν τριηράρχων.

50

each other, one another

ἀλλήλους

51

other, the rest of

ἄλλος, η, ο

52

near, nearby (+ gen.)

ἐγγύς (+ gen.)

53

speak! tell me!

εἰπέ

54

when, since, because

ἐπειδή

55

in, on, by, according to (+ acc.)

κατά (+ acc.)

56

Spartan

Λακεδαιμόνιος, ὁ

57

take, capture

λαμβάνω

58

word, speech; story, tale

λόγος, ὁ

59

learn, understand

μανθάνω

60

naval

ναυτικός, ή, όν

61

and not, not even

οὐδέ

62

skill, art, expertise

τέχνη, ἡ

Decks in Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 Class (62):