Section 4B English to Greek Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 > Section 4B English to Greek > Flashcards

Flashcards in Section 4B English to Greek Deck (75):
1

dishonor; hold in dishonor

ἀτιμάζω

2

master

δεσπότης, ὁ

3

destroy, kill

διαφθείρω

4

god (goddess)

θεός, ὁ, ἡ

5

mortal

θνητός, ή, όν

6

prevent, stop

κωλύω

7

especially; particularly; yes

μάλιστα

8

corpse

νεκρός, ὁ

9

law; convention

νόμος, ὁ

10

plague, disease

νόσος, ὁ

11

funeral pyre

πυρά, ἡ

12

honor (noun)

τῑμάω

13

strike, hit

τύπτω

14

carry, bear

φέρω

15

fear (noun)

φόβος, ὁ

16

YOUNG MAN Look, a pyre. Come here, boy, quickly!

ΝΕΑΝΙΑΣ ἰδιου, πυρά. δεὖρ’ ἐλθέ, ὦ παῖ, ταχέως.

17

SLAVE Wait, master, wait and don’t hurry.

ΔΟΥΛΟΣ μένε, ὦ δέσποτα, μένε καὶ μὴ σπεῦδε.

18

For this corpse is heavy, and as it’s heavy, I’m carrying it slowly.

βαρὺς γάρ ἐστιν ὁ νεκρὸς οὗτος, βαρὺν δ’ ὄντα βραδέως δὴ φέρω ἔγωγε.

19

DIKAIOPOLIS What are you saying? Are you carrying a corpse?

ΔΙΚ. (overhearing) τί φῇς; νεκρόν τινα φέρεις;

20

Y.M. Come on, boy, throw the corpse onto the pyre.

ΝΕΑΝ. (ignoring Dikaiopolis) ἄγε νυν, ὦ παῖ, ἐπίβαλλε τὸν νεκρὸν ἐπὶ τὴν πυρὰν ταύτην.

21

DIK. But what are you doing?

ΔΙΚ. (shocked, comes forward) ἀλλὰ τί ποιεῖτε;

22

Don’t do this, by the gods. Stop!

μὴ ποιεῖτε τοῦτο, πρὸς θεῶν. παύεσθε.

23

Y.M. Don’t get in my way, fellow.

ΝΕΑΝ. (turns angrily on Dikaiopolis and hits him) μὴ κώλυε, ὦ ’νθρωπε.

24

DIK. Foul [man]! Are you hitting me, a citizen?

ΔΙΚ. ὦ μίαρε, τύπτεις ἐμὲ πολίτην ὄντα;

25

What aggressive behavior! Don’t hit [me].

ὢ τῆς ὕβρεως. μὴ τύπτε.

26

OLD MAN What’s this?

ΓΕΡΩΝ (comes out of his shack) τί τὸ πρᾶγμα;

27

What are these shouts?

τίνες αἱ βοαί;

28

You there, what are you doing?

οὗτος, τί ποιεῖς;

29

Are you hitting a citizen?

τύπτεις πολίτην;

30

What lawlessness! stop!

ὢ τῆς ἀνομίας. παῦε.

31

Alas, what’s this?

οἴμοι, τί τοῦτο;

32

Are you throwing a corpse onto the pyre?

νεκρὸν ἐπιβάλλεις ἐπ’ ἐκείνην τὴν πυράν;

33

What irreverence! stop!

ὢ τῆς ἀσεβείας. παῦε —

34

Y.M. Don’t get in my way, old man.

ΝΕΑΝ. (threateningly) μὴ κώλυε, ὦ γέρον.

35

O.M. But today I am burying my son, and it is my pyre.

ΓΕΡ. ἀλλὰ θάπτω τήμερον τὸν ἐμὸν υἱόν, καὶ ἐμὴ ἡ πυρά.

36

Y. M. I myself don’t care.

ΝΕΑΝ. οὐ φροντίζω ἔγωγε.

37

O. M. Do you not reverence the gods?

ΓΕΡ. ἆρ’ οὐ σέβῃ τοὺς θεούς;

38

Do you not honor the laws of man?

ἆρ’ οὐ τιμᾷς τοὺς τῶν ἀνθρώπων νόμους;

39

Does nothing stop you, neither fear of the gods nor the laws of men?

ἀλλ’ οὐδὲν κωλύει σε, οὔτε θεῶν φ́οβος οὔτε ἀνθρώπων νόμος;

40

Y. M. What are you saying?

ΝΕΑΝ. τί φής;

41

Corpses are falling upon corpses, men are dying like flies in their homes and in the temples.

νεκροὶ ἐπὶ νεκροῖς πίπτουσιν, ἀποθνῄσκουσι τ’ οἱ ἄνθρωποι ὥσπερ πρόβατα ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς.

42

Do you speak to me of gods and laws?

σὺ δὲ μοι θεοὺς λέγεις καὶ νόμους;

43

You fool—

ὦ μῶρε σύ —

44

the gods either don’t exist or don’t care about us, ...

— οἱ γὰρ θεοὶ ἢ οὐκ εἰσὶν ἢ οὐ φροντίζουσιν ἡμῶν, ...

45

since the plague is destroying both the pious and the impious alike.

... ἐπειδὴ ἡ νόσος διαφθείρει τούς τε εὐσεβεῖς ἅμα καὶ τοὺς ἀσεβεῖς.

46

Where are my mother and father, who were always pious?

ποῦ γὰρ ἡ ἐμὴ μήτηρ καὶ ὁ πατήρ, εὐσεβοῦντες ἀεί;

47

Now where is my brother, the most pious of men? Look.

νῦν δὲ ποῦ ἐστιν ὁ ἀδελφός, εὐσεβέστατος ἀνθρώπων ὤν; ἰδού.

48

And don’t talk to me about laws and aggressive behavior.

(points to the corpse) καὶ μή μοι λέγε περὶ νόμων καὶ ὕβρεως.

49

For I’m not afraid of punishment.

οὐ γὰρ φοβοῦμαι τὴν κόλασιν.

50

Don’t you know that men are short-lived?

ἢ οὐκ οἶσθα ὅτι ἐφήμεροι οἱ ἄνθρωποι;

51

What are we? What are we not?

τί δ’ ἐσμέν; τί δ’ οὐκ ἐσμέν;

52

“Man is the dream of a shadow.”

“σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος.”

53

O.M. Stop, stop! You are dishonoring the gods, though you are a mortal.

(The young man sets light to the pyre) ΓΕΡ. παῦ, παῦε. ἀτιμάζεις γὰρ τοὺς θεούς, θνητὸς ὤν.

54

Y. M. But I don’t dishonor the gods.

ΝΕΑΝ. ἀλλ’ οὐκ ἀτιμάζω τοὺ θεοὺς ἔγωγε.

55

I honor Aphrodite particularly.

τιμῶ γὰρ μάλιστα τὴν Ἀφροδίτην.

56

She is a beautiful and kindly goddess.

καλὴ γὰρ καὶ εὔφρων ἡ θεός.

57

Since the goddess is beautiful and kindly, she makes life happy.

καλὴ γὰρ καὶ εὔφων οὗσα ἡ θεός, εὐδαίμονα ποιεῖ τὸν βίον.

58

So I’m turning to Aphrodite and pleasure, because they are fine.

ἐγὼ οὖν πρὸς Ἀφροδίτην τρέπομαι καὶ τὴν ἡδονήν, καλὰς οὔσας.

59

DIK. Are you surprised, rhapsode, that I hate the city because I am a farmer, and long for my own deme?

(He goes off, helped by the slave). ΔΙΚ. ἆρα θαυμάζεις, ὦ ῥαψῃδέ, ὅτι τὸ ἄστυ μισῶ, γεωργὸς ὤν, καὶ τὸν ἐμὸν δῆμον ποθῶ;

60

For in the city there is nothing other than lawlessness and impiety and plague and a great quantity of corpses.

ἐν γὰρ τῇ πόλει οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀνομία καὶ ἀσέβεια καὶ νόσος καὶ πολὺ τῶν νεκρῶν πλῆθος.

61

dishonor; hold in dishonor

ἀτιμάζω

62

master

δεσπότης, ὁ

63

destroy, kill

διαφθείρω

64

god (goddess)

θεός, ὁ, ἡ

65

mortal

θνητός, ή, όν

66

prevent, stop

κωλύω

67

especially; particularly; yes

μάλιστα

68

corpse

νεκρός, ὁ

69

law; convention

νόμος, ὁ

70

plague, disease

νόσος, ὁ

71

funeral pyre

πυρά, ἡ

72

honor (noun)

τῑμάω

73

strike, hit

τύπτω

74

carry, bear

φέρω

75

fear (noun)

φόβος, ὁ

Decks in Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 Class (62):