Section 5D Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 > Section 5D Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 5D Greek to English Deck (93):
1

ἄδικος, ον

unjust

2

αὔριον

tomorrow

3

γε

at least (denotes some sort of reservation)

4

δέχομαι

receive

5

διδάσκω

teach

6

δίκαιος, ᾱ, ον

just

7

εἰσέρχομαι

enter

8

ἔνδον

inside

9

καὶ δὴ καί

moreover

10

κόπτω

knock (on), cut

11

λόγος, ὁ

argument; word, speech; story, tale; reason

12

μαθητής, ὁ

student

13

οὔτε ... οὔτε

neither ... nor

14

πείθω

persuade

15

σοφός, ή, όν

wise, clever

16

ΣΤΡΕΨ. (takes him out and points to a building across the road) δεῦρό νυν ἀπόβλεπε.

STREPSIADES Now look over there

17

ὁρᾷς τὸ θύριον τοῦτο καὶ τὸ οἰκίδιον;

Do you see this door and the little house?

18

ΦΕΙΔ. ὁρῶ. τί οὖν τοῦτό ἐστιν,ὦ πάτερ;

PHEIDIPPIDES I see it. What is this, father?

19

ΣΤΡΕΨ. ψυχῶν σοφῶν τοῦτό ἐστι φρονφιστήριον.

This is the thinkery of the wise souls.

20

ἔνδον ἐνοικοῦσιν ἄνδρες σοφοί, ...

Inside live wise men, ...

21

... λέγοντες δὲ πείθουσι τοὺς μαθητὰς ὡς ὁ οὐρανός ἐστι πνιγεύς, ...

and speaking they persuade their pupils that heaven is a bell-oven ...

22

... καὶ ἔστιν ὁ πνιγεὺς οὗτος περὶ ἡμᾶς, ...

and this bell-oven is around us ...

23

... ἡμεῖς δ’ οἱ ἄνθρακές ἐσμεν.

and we are the coals.

24

πείθουσι τοὺς μαθητὰς οἱ ἄνδρες οὗτοι, ...

These men persuade their pupils,

25

διδάσκοντες ἀεὶ καὶ χρήματα πολλὰ δεχόμενοι.

always teaching and receiving a lot of money.

26

καὶ νὴ Δία οὐ παύσεται οὐδεὶς αὐτῶν χρήματα πολλὰ δεχόμενος παρὰ τῶν μαθητῶν.

And by Zeus not one of them will stop receiving much money from their pupils.

27

ΦΕΙΔ. ἀλλὰ τί διδάσκουσιν οἱ ἄνδρες;

PHEI. But what do the men teach?

28

τί μαθήσονται οἱ νεανίαι, μαθηταὶ ὄντες;

What will young men learn, becoming [their] pupils?

29

ΣΤΡΕΨ. λόγους μαθήσονται οἱ μαθηταί.

STR. The pupils will learn arguments.

30

ΦΕΙΔ. τίνας λόγους λέγεις, ὦ πάτερ;

PHEI. Which arguments do you mean, Father?

31

ΣΤΡΕΨ. τίνας; τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἄδικον λόγον λέγω.

STR. Which? I mean the just and the unjust argument.

32

ΦΕΙΔ. τούτους οὖν τοὺς λόγους μαθήσονται οἱ μαθηταί;

PHEI. So the students will learn these arguments?

33

ΣΤΡΕΨ. νὴ τὸν Δία.

STR. [Yes], by Zeus.

34

καὶ δὴ καὶ ἐν ταῖς δίκαις τοὺς ἀντιδίκους νικήσουσιν ἀεί.

And what’s more in lawsuits they will always defeat their opponents.

35

ΦΕΙΔ. εἰσὶν δὲ τίνες οἱ ἄνδρες οὗτοι;

PHEI. Who are these men?

36

τί τὸ ὄνομα τῶν ἀνδρῶν;

What is the name of the men?

37

ΣΤΡΕΨ. οὐκ οἶδα τὸ ὄνομα.

STR. I do not know the name.

38

σοφισταὶ δέ εἰσι καλοί τε κἀγαθοί.

But they are fine, noble sophists.

39

ΦΕΙΔ. (in disgust) αἰβοῖ. πονηροί γ’, οἶδα.

PHEI. Yuck! Absolutely disgusting [people], I know.

40

τούς τε ὠχροὺς καὶ ἀνυποδήτους λέγεις, τὸν κακοδαίμονα Σωκράτη καὶ Χαιρεφῶντα.

You mean the pale shoeless [people], wretched Socrates and Chaerephon.

41

ΣΤΡΕΨ. desperately silencing him) ἢ ἢ σιώπα.

STR. Hey, hey, be quiet!

42

ἀλλ’ οὐκ ἀκούσῃ;

Will you not listen?

43

ΦΕΙΔ. ἀκούσομαι. ἀλλὰ τί μοι λέξεις;

PHEI. I will listen. What will you tell me?

44

ΣΤΡΕΨ. ἀλλ’ ὥσπερ ἔλεγον, δύο ἔχουσι τοὺς λόγους οἱ ἔνδον, τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἄδικον.

STR. But as I was saying, those inside have two arguments, the just and the unjust.

45

σὺ δὲ διὰ τί οὐκ εἰσέρχῃ μαθητής;

Why do you not go in as a student?

46

οὕτω γὰρ παυσόμεθα ἐκ τῶν χρεῶν.

For this way we shall stop (ourselves) from our debts.

47

ΦΕΙΔ. ἀλλὰ τί μαθήσομαι;

PHEI. But what will I learn?

48

ΣΤΡΕΨ. τὸν ἄδικον λόγον.

STR. The unjust argument.

49

ὁ μὲν γὰρ ἄδικος λόγος διαφθειρεῖ τὰ χρέα, ὁ δὲ δίκαιος οὐχί.

For the unjust argument will destroy our debts, the just one won’t.

50

σὺ δὲ μάνθανε·

So learn:

51

οὕτως οὖν οἱ χρῆσται οὐ λήψονται οὐδὲν τούτων τῶν χρεῶν.

in this way the creditors will not recover any of these debts.

52

διὰ τί οὐκ εἰσέρχῃ σὺ εἰς τὸ φροντιστήριον, ὦ ἄριστε ἀνθρώπων;

Why don’t you go into the thinkery, best of men?

53

ΦΕΙΔ. τί φής;

PHEI. What are you saying?

54

ἐγὼ εἰς τὸ φροντιστήριον;

I, [go] into the thinkery?

55

μὰ τὸν Ποσειδῶ τὸν ἵππιον οὐ ποιήσω τοῦτό γε.

By Poseidon, god of horses, I won’t do this thing, at least.

56

οὔτε τημερον εἰσέρχομαι οὔτε αὔριον εἴσειμι οὔτε ποιήσω τοῦτο οὐδαμῶς.

I’m not going in today, I won’t go in tomorrow and I won’t do this in any way.

57

τοὺς μὲν γὰρ ἵππους φιλῶ ἐγώ, τοὺς δὲ σοφιστὰς οὔ.

For I love horses, not sophists.

58

ΣΤΡΕΨ. οὔκουν πείσῃ, οὐδὲ ποιήσεις;

STR. Won’t you obey and do this?

59

ΦΕΙΔ. οὐ πείσομαι ἔγωγε, οὐδὲ ποιήσω.

PHEI. I won’t obey and I won’t do this.

60

ὠχρὸς γὰρ γενήσομαι, μαθητὴς ὤν.

For I shall become pale, being a student.

61

ΣΤΡΕΨ. ἀλλ’ εἰ σὺ μὴ εἴσει, τίς εἴσεισι;

STR. But if you won’t go in, who will go in?

62

(makes one last effort) ἆρ’ εἴσμεν ἅμα σύ τε κἀγώ;

Shall we go in together, you and I?

63

ΦΕΙΔ. οὐκ ἔγωγε.

PHEI. I won’t.

64

ΣΤΡΕΨ. (in a rage) ἀλλὰ διώξω σε ἐκ τῆς οἰκίας καὶ ἐκβαλῶ εἰς κόρακας.

STR. Then I’ll chase you out of the house and send you to hell!

65

ΦΕΙΔ. κἀγὼ δὴ φεύξομαι. (turns to leave)

PHEI. Indeed I’ll run away.

66

ἀλλ’ εἴσειμι εἰς τὴν οἰκίαν, ἀλλ’ οὐκ εἰς τὸ τῶν σοφιστῶν φροντιστήριον.

But I’ll go into the house, but not into the thinkery of the sophists.

67

ΣΤΡΕΨ. τί δῆτα ποιήσω;

STR. What shall I do?

68

(with determination) οὐ γὰρ νικήσει Φειδιππίδης, ...

Pheidippides will not win, ...

69

... ἀλλ’ ἐγὼ νικηφόρος γενήσομαι.

but I shall become the winner.

70

(has a sudden idea) ἀλλ’ οἶδ’ ἔγωγε.

But I know:

71

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς εἴσειμι εἰς τὸ φροντιστήριον, ...

for I myself will go into the thinkery ...

72

... μαθητὴς δὲ τῶν σοφιστῶν γενήσομαι ...

and (I) will become a pupil of the sophists ...

73

... καὶ γνώσομαι τὸν ἄδικον λόγον.

and I will learn the unjust argument.

74

οὕτως οὖν τοὺς χρήστας ἐκείνους παύσω ἔγωγε λαμβάνοντας τὰ χρήματα.

in this way I shall stop those creditors taking their money.

75

(a wave of despair hits him) πῶς οὖν γέρων ὤν καὶ βραδὺς περὶ τοὺς λόγους τοὺς ἀκριβεῖς τὴν φιλοσοφίαν μαθήσομαι;

But how shall I, an old man and slow in exact arguments, learn philosophy?

76

ὥμως εἴσειμι.

All the same I’ll go in.

77

ἀλλὰ διὰ τί οὐ κόπτω τὴν θύραν ταυτήν και βοῶ;

Why don’t I knock at this door and shout?

78

(with a deep breath) ἀλλὰ ποιήσω τοῦτο καὶ κόψω τὴν θύραν καὶ βοήσομαι.

I’ll do this and I’ll knock at the door and shout.

79

ἄδικος, ον

unjust

80

αὔριον

tomorrow

81

γε

at least (denotes some sort of reservation)

82

δέχομαι

receive

83

διδάσκω

teach

84

δίκαιος, ᾱ, ον

just

85

εἰσέρχομαι

enter

86

ἔνδον

inside

87

καὶ δὴ καί

moreover

88

κόπτω

knock (on), cut

89

λόγος, ὁ

argument; word, speech; story, tale; reason

90

μαθητής, ὁ

student

91

οὔτε ... οὔτε

neither ... nor

92

πείθω

persuade

93

σοφός, ή, όν

wise, clever

Decks in Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 Class (62):