Section 4D English to Greek Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 > Section 4D English to Greek > Flashcards

Flashcards in Section 4D English to Greek Deck (90):
1

kill

ἀποκτείνω

2

irreverence to the gods

ἀσέβεια, ἡ

3

him, her, it, them

αὐτόν, ήν, ό

4

drag off

ἀφέλκω

5

king

βασιλεύς, βασιλέως, ὁ

6

altar

βῶμος, ὁ

7

call upon (to witness)

ἐπικαλέομαι

8

herald

κῆρυξ, κήρῡκος, ὁ

9

escape notice of X (acc.) in —ing (part.)

λανθάνω

10

hate

μῑσέω

11

lament, mourn for

ὀλοφῡρομαι

12

suffer, experience, undergo

πάσχω

13

stop

παύομαι

14

ambassador

πρεσβευτής, ὁ

15

ambassadors

πρέσβεις, οἱ

16

turn, turn in flight

τρέπομαι

17

happen to be -ing, be actually -ing (+ nom. part.)

τυγχάνω

18

aggression, violence

ὕβρις, ὕβρεως, ἡ

19

servant, slave

ὑπηρέης, ὁ

20

seem to be, appear to be (+ part.)

φαίνομαι

21

anticipate X (acc) in -ing (nom. part.)

φθάνω

22

what ! (+ gen.)

ὤ (+ gen.)

23

DIKAIOPOLIS Look, rhapsode, do you see?

ΔΙΚAIOPOLIS (looks inside the sanctuary) ἰδού, ὦ ῥαψῳδέ, ἆρ’ ὁρᾷς;

24

What impiety!

ὢ τῆς ἀσεβείας.

25

For the unfortunate stranger is sitting on the altar, as a suppliant, but the public slaves are dragging him away,

καζίζεται γὰρ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ὁ δυστυχὴς ξένος, ἱκέτης ὤν, ἀλλ’ ἀφέλκουσι μὲν αὐτὸν οἱ ὑπηρέται, ...

26

while the stranger is holding on to the altar and calling on the gods.

... λαμβάνεται δὲ τοῦ βωμοῦ ὁ ξένος καὶ ἐπικαλεῖται τοὺς θεούς.

27

O city, city!

ὦ πόλις, πόλις. (watches what happens inside)

28

SATYROS Drag this man, since he’s a Spartan, away from the altar.

ΣΑΤΥΡΟΣ ἀφέλκετε τὸν ἄνδρα τοῦτον, Λακεδαιμόνιον ὄντα, ἀπὸ τοῦ βωμοῦ.

29

STRANGER I call upon the gods —

ΞΕΝΟΣ ἐπικαλοῦμαι τοὺ θεούς —

30

PUBLIC SLAVE But the stranger is holding on the altar, Satyros.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΙΣ ἀλλὰ λαμβάνεται ὁ ξένος τοῦ βωμοῦ, ὦ Σάτυρε.

31

SAT. Cut off his hands.

ΣΑΤ. ἀπόκοπτε τὰς χεῖρας.

32

STR. I call upon you, men!

ΞΕΝΟΣ (sees Dikaiopolis and the Rhapsode) ἐπικαλοῦμαι ὑμᾶς, ὦνδρες.

33

DIK. The stranger is calling upon us, rhapsode, and doesn’t stop calling upon us.

ΔΙΚ. ἐπικαιλεῖται ἡμᾶς ὁ ξένος, ὦ ῥαψωδέ, καὶ οὐ παύεται ἐπικαλούμενος.

34

RHAPSODE (The rhapsode is silent)

ΡΑΨ. (ἡσυχάζει ὁ ῥαψωδός)

35

(and finally speaks)

(τέλος δὲ λέγει)

36

But nevertheless, be quiet yourself too, Dikaiopolis,

ἀλλ’ ὅμως ἡσύχαζε καὶ σύ, ὦ Δικαιόπολι, ...

37

and stop lamenting,

... καὶ παῦε ὀλοφυρόμενος, ...

38

and don’t do anything.

... καὶ μὴ ποίει μηδέν.

39

Don’t you see those public slaves, who have their daggers?

ἆρ’ οὐχ ὁρᾷς ἐκείνος τοὺς ὑπηρέτας, τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας;

40

STR. (He does not stop calling upon the gods.)

ΞΕΝΟΣ (οὐ παύεται ἐπικαλούμενος τοὺ θεούς.)

41

O gods, look down upon what I am suffering.

ὦ θεοί, καθορᾶτε τί πάσχω.

42

Look down upon those who are committing impiety against Zeus, god of suppliants and strangers.

καθορᾶτε τοὺς περὶ Δία ἱκέσιον καὶ ξένιον ἀσεβεοῦντας.

43

(The public slaves drag away from the altar the man who is calling upon the gods.)

(ἀφέλκουσιν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ οἱ ὑπηρέται τὸν τοὺς θεοὺς ἐπικαλούμενον.)

44

SAT. Stop calling upon the gods, fellow.

ΣΑΤ. παῦε, ὦνθρωπε, τοὺς θεοὺς ἐπικαλούμενος.

45

You, slaves, drag the fellow away to the other Spartans.

ὑμεῖς δέ, ὦ ὑπηρέται, ἀπάγετε τὸν ἄνθρωπον πρὸς τοὺς ἄλλους Λακεδαιμονίους.

46

STR. Do you, Athenians, drag away those who flee into shrines?

ΞΕΝΟΣ ἇρ’ ὑμεῖς, ὦ Ἀθηναῖοι, ἀφέλκετε τοὺς εἰς τὰ ἱερὰ φεύγοντας;

47

Do you kill those who turn aside for sanctuary?

ἆρ’ ἀποκτείνετε τοὺς ἐφ’ ἱκετείαν τρεπομένους;

48

By the twain [= Castor and Pollux], you are clearly being unjust towards men and impious towards the gods.

ἀλλά, ναὶ τὼ σιώ, δῆλοί ἐστε περὶ ἀνθρώπους ἄδικοι ὄντες καὶ περὶ θεοὺς ἀσεβεῖς.

49

DIK. But who is that stranger?

ΔΙΚ. ἀλλὰ τίς ἐστιν ὁ ξένος ἐκεῖνος;

50

SAT. He happens to be an ambassador —

ΣΑΤ. πρεσβεητής τις ὢν τυγχάνει —

51

DIK. What are you saying?

ΔΙΚ. τί φῇς; πρεσβεύτης;

52

An ambassador?

ὦ τῆς ἀνομίας.

53

What lawlessness!

ἆρ’ ἀποκτείνεις τοὺς πρέσβεις;

54

Are you killing ambassadors?

ΣΑΤ. πρεσβευτής τις, καὶ πορευόμενος τυγχάνει πρὸς βασιλέα τὸν μέγαν.

55

SAT. He is an ambassador and happens to be travelling towards the great King.

σὺ δὲ δῆλος εἶ φιλῶν τοὺς Λακεδαιμονίους.

56

But you clearly love the Spartans.

σιώπα οὖν καὶ παῦε ὀλοφυρόμενος τὸν Λακεδαιμόνιον.

57

Shut up then and stop bewailing the Spartan.

(οἱ μὲν ὑπηρέται ἀπάγουσι τὸν Λακεδαιμόνιον πρὸς τὴν ἀγοράν.)

58

(The public slaves drag the Spartan away towards the market-place.)

(ὁ δὲ ξένος οὐ παύεται βοῶν καὶ δηλῶν τί πάσχει ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων.)

59

(The stranger does not stop shouting and revealing what he is suffering at the hands of the Athenians.

ΔΙΚ. δῆλόν ἐστιν ὅτι μισοῦσι τὸν ἄνδρα οἱ θεοί.

60

DIK. It is clear that the gods hate the man.

ἀποκτείνουσι γὰρ αὐτόν, καίπερ πρεσβεύτην καὶ ἱκέτην ὄντα.

61

For they are killing him, although he is an ambassador and a suppliant.

ἦ που νέμεσις μεγάλη ἐκ θεῶν λαμβάνει αὐτὸν διὰ τοὺς προγόνους καὶ τὴν τῶν προγόνων ὕβριν.

62

Surely great retribution from the gods is coming upon him because of his ancestors and the aggression of his ancestors.

ἀλλὰ τί πάσχει ἡ πόλις ἡ ἡμετέρα;

63

But what’s the matter with out city?

τί γίγνεται;

64

What’s happening?

βίαιος διδάσκαλος φαίνεται ὢν ὁ πόλεμος, ὦ ῥαψῃδέ.

65

War seems to be a violent instructor, rhapsode.

ἐν γὰρ εἰρήνῃ οὐ γίγνεται ταῦτα.

66

For in peacetime these things do not happen.

ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ εὐνομία καὶ εὐπορία ἐν τῇ πόλει.

67

In peacetime there is good order and plenty in the city, but in war there is lawlessness and shortage.

ἐν δὲ τῷ πολέμῳ ἀνομία καὶ ἀπορία.

68

RHAP. “So bad government brings very many evils to the city, but good government makes all appear well-ordered and perfect.”

ΡΑΨ. “ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει Δυσνομία παρέχει, Εὐνομία δ’ εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ’ ἀποφαίνει.”

69

kill

ἀποκτείνω

70

irreverence to the gods

ἀσέβεια, ἡ

71

him, her, it, them

αὐτόν, ήν, ό

72

drag off

ἀφέλκω

73

king

βασιλεύς, βασιλέως, ὁ

74

altar

βῶμος, ὁ

75

call upon (to witness)

ἐπικαλέομαι

76

herald

κῆρυξ, κήρῡκος, ὁ

77

escape notice of X (acc.) in —ing (part.)

λανθάνω

78

hate

μῑσέω

79

lament, mourn for

ὀλοφῡρομαι

80

suffer, experience, undergo

πάσχω

81

stop

παύομαι

82

ambassador

πρεσβευτής, ὁ

83

ambassadors

πρέσβεις, οἱ

84

turn, turn in flight

τρέπομαι

85

happen to be -ing, be actually -ing (+ nom. part.)

τυγχάνω

86

aggression, violence

ὕβρις, ὕβρεως, ἡ

87

servant, slave

ὑπηρέης, ὁ

88

seem to be, appear to be (+ part.)

φαίνομαι

89

anticipate X (acc) in -ing (nom. part.)

φθάνω

90

what ! (+ gen.)

ὤ (+ gen.)

Decks in Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 Class (62):