Section 5D English to Greek Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 > Section 5D English to Greek > Flashcards

Flashcards in Section 5D English to Greek Deck (93):
1

unjust

ἄδικος, ον

2

tomorrow

αὔριον

3

at least (denotes some sort of reservation)

γε

4

receive

δέχομαι

5

teach

διδάσκω

6

just

δίκαιος, ᾱ, ον

7

enter

εἰσέρχομαι

8

inside

ἔνδον

9

moreover

καὶ δὴ καί

10

knock (on), cut

κόπτω

11

argument; word, speech; story, tale; reason

λόγος, ὁ

12

student

μαθητής, ὁ

13

neither ... nor

οὔτε ... οὔτε

14

persuade

πείθω

15

wise, clever

σοφός, ή, όν

16

STREPSIADES Now look over there

ΣΤΡΕΨ. (takes him out and points to a building across the road) δεῦρό νυν ἀπόβλεπε.

17

Do you see this door and the little house?

ὁρᾷς τὸ θύριον τοῦτο καὶ τὸ οἰκίδιον;

18

PHEIDIPPIDES I see it. What is this, father?

ΦΕΙΔ. ὁρῶ. τί οὖν τοῦτό ἐστιν,ὦ πάτερ;

19

This is the thinkery of the wise souls.

ΣΤΡΕΨ. ψυχῶν σοφῶν τοῦτό ἐστι φρονφιστήριον.

20

Inside live wise men, ...

ἔνδον ἐνοικοῦσιν ἄνδρες σοφοί, ...

21

and speaking they persuade their pupils that heaven is a bell-oven ...

... λέγοντες δὲ πείθουσι τοὺς μαθητὰς ὡς ὁ οὐρανός ἐστι πνιγεύς, ...

22

and this bell-oven is around us ...

... καὶ ἔστιν ὁ πνιγεὺς οὗτος περὶ ἡμᾶς, ...

23

and we are the coals.

... ἡμεῖς δ’ οἱ ἄνθρακές ἐσμεν.

24

These men persuade their pupils,

πείθουσι τοὺς μαθητὰς οἱ ἄνδρες οὗτοι, ...

25

always teaching and receiving a lot of money.

διδάσκοντες ἀεὶ καὶ χρήματα πολλὰ δεχόμενοι.

26

And by Zeus not one of them will stop receiving much money from their pupils.

καὶ νὴ Δία οὐ παύσεται οὐδεὶς αὐτῶν χρήματα πολλὰ δεχόμενος παρὰ τῶν μαθητῶν.

27

PHEI. But what do the men teach?

ΦΕΙΔ. ἀλλὰ τί διδάσκουσιν οἱ ἄνδρες;

28

What will young men learn, becoming [their] pupils?

τί μαθήσονται οἱ νεανίαι, μαθηταὶ ὄντες;

29

STR. The pupils will learn arguments.

ΣΤΡΕΨ. λόγους μαθήσονται οἱ μαθηταί.

30

PHEI. Which arguments do you mean, Father?

ΦΕΙΔ. τίνας λόγους λέγεις, ὦ πάτερ;

31

STR. Which? I mean the just and the unjust argument.

ΣΤΡΕΨ. τίνας; τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἄδικον λόγον λέγω.

32

PHEI. So the students will learn these arguments?

ΦΕΙΔ. τούτους οὖν τοὺς λόγους μαθήσονται οἱ μαθηταί;

33

STR. [Yes], by Zeus.

ΣΤΡΕΨ. νὴ τὸν Δία.

34

And what’s more in lawsuits they will always defeat their opponents.

καὶ δὴ καὶ ἐν ταῖς δίκαις τοὺς ἀντιδίκους νικήσουσιν ἀεί.

35

PHEI. Who are these men?

ΦΕΙΔ. εἰσὶν δὲ τίνες οἱ ἄνδρες οὗτοι;

36

What is the name of the men?

τί τὸ ὄνομα τῶν ἀνδρῶν;

37

STR. I do not know the name.

ΣΤΡΕΨ. οὐκ οἶδα τὸ ὄνομα.

38

But they are fine, noble sophists.

σοφισταὶ δέ εἰσι καλοί τε κἀγαθοί.

39

PHEI. Yuck! Absolutely disgusting [people], I know.

ΦΕΙΔ. (in disgust) αἰβοῖ. πονηροί γ’, οἶδα.

40

You mean the pale shoeless [people], wretched Socrates and Chaerephon.

τούς τε ὠχροὺς καὶ ἀνυποδήτους λέγεις, τὸν κακοδαίμονα Σωκράτη καὶ Χαιρεφῶντα.

41

STR. Hey, hey, be quiet!

ΣΤΡΕΨ. desperately silencing him) ἢ ἢ σιώπα.

42

Will you not listen?

ἀλλ’ οὐκ ἀκούσῃ;

43

PHEI. I will listen. What will you tell me?

ΦΕΙΔ. ἀκούσομαι. ἀλλὰ τί μοι λέξεις;

44

STR. But as I was saying, those inside have two arguments, the just and the unjust.

ΣΤΡΕΨ. ἀλλ’ ὥσπερ ἔλεγον, δύο ἔχουσι τοὺς λόγους οἱ ἔνδον, τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἄδικον.

45

Why do you not go in as a student?

σὺ δὲ διὰ τί οὐκ εἰσέρχῃ μαθητής;

46

For this way we shall stop (ourselves) from our debts.

οὕτω γὰρ παυσόμεθα ἐκ τῶν χρεῶν.

47

PHEI. But what will I learn?

ΦΕΙΔ. ἀλλὰ τί μαθήσομαι;

48

STR. The unjust argument.

ΣΤΡΕΨ. τὸν ἄδικον λόγον.

49

For the unjust argument will destroy our debts, the just one won’t.

ὁ μὲν γὰρ ἄδικος λόγος διαφθειρεῖ τὰ χρέα, ὁ δὲ δίκαιος οὐχί.

50

So learn:

σὺ δὲ μάνθανε·

51

in this way the creditors will not recover any of these debts.

οὕτως οὖν οἱ χρῆσται οὐ λήψονται οὐδὲν τούτων τῶν χρεῶν.

52

Why don’t you go into the thinkery, best of men?

διὰ τί οὐκ εἰσέρχῃ σὺ εἰς τὸ φροντιστήριον, ὦ ἄριστε ἀνθρώπων;

53

PHEI. What are you saying?

ΦΕΙΔ. τί φής;

54

I, [go] into the thinkery?

ἐγὼ εἰς τὸ φροντιστήριον;

55

By Poseidon, god of horses, I won’t do this thing, at least.

μὰ τὸν Ποσειδῶ τὸν ἵππιον οὐ ποιήσω τοῦτό γε.

56

I’m not going in today, I won’t go in tomorrow and I won’t do this in any way.

οὔτε τημερον εἰσέρχομαι οὔτε αὔριον εἴσειμι οὔτε ποιήσω τοῦτο οὐδαμῶς.

57

For I love horses, not sophists.

τοὺς μὲν γὰρ ἵππους φιλῶ ἐγώ, τοὺς δὲ σοφιστὰς οὔ.

58

STR. Won’t you obey and do this?

ΣΤΡΕΨ. οὔκουν πείσῃ, οὐδὲ ποιήσεις;

59

PHEI. I won’t obey and I won’t do this.

ΦΕΙΔ. οὐ πείσομαι ἔγωγε, οὐδὲ ποιήσω.

60

For I shall become pale, being a student.

ὠχρὸς γὰρ γενήσομαι, μαθητὴς ὤν.

61

STR. But if you won’t go in, who will go in?

ΣΤΡΕΨ. ἀλλ’ εἰ σὺ μὴ εἴσει, τίς εἴσεισι;

62

Shall we go in together, you and I?

(makes one last effort) ἆρ’ εἴσμεν ἅμα σύ τε κἀγώ;

63

PHEI. I won’t.

ΦΕΙΔ. οὐκ ἔγωγε.

64

STR. Then I’ll chase you out of the house and send you to hell!

ΣΤΡΕΨ. (in a rage) ἀλλὰ διώξω σε ἐκ τῆς οἰκίας καὶ ἐκβαλῶ εἰς κόρακας.

65

PHEI. Indeed I’ll run away.

ΦΕΙΔ. κἀγὼ δὴ φεύξομαι. (turns to leave)

66

But I’ll go into the house, but not into the thinkery of the sophists.

ἀλλ’ εἴσειμι εἰς τὴν οἰκίαν, ἀλλ’ οὐκ εἰς τὸ τῶν σοφιστῶν φροντιστήριον.

67

STR. What shall I do?

ΣΤΡΕΨ. τί δῆτα ποιήσω;

68

Pheidippides will not win, ...

(with determination) οὐ γὰρ νικήσει Φειδιππίδης, ...

69

but I shall become the winner.

... ἀλλ’ ἐγὼ νικηφόρος γενήσομαι.

70

But I know:

(has a sudden idea) ἀλλ’ οἶδ’ ἔγωγε.

71

for I myself will go into the thinkery ...

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς εἴσειμι εἰς τὸ φροντιστήριον, ...

72

and (I) will become a pupil of the sophists ...

... μαθητὴς δὲ τῶν σοφιστῶν γενήσομαι ...

73

and I will learn the unjust argument.

... καὶ γνώσομαι τὸν ἄδικον λόγον.

74

in this way I shall stop those creditors taking their money.

οὕτως οὖν τοὺς χρήστας ἐκείνους παύσω ἔγωγε λαμβάνοντας τὰ χρήματα.

75

But how shall I, an old man and slow in exact arguments, learn philosophy?

(a wave of despair hits him) πῶς οὖν γέρων ὤν καὶ βραδὺς περὶ τοὺς λόγους τοὺς ἀκριβεῖς τὴν φιλοσοφίαν μαθήσομαι;

76

All the same I’ll go in.

ὥμως εἴσειμι.

77

Why don’t I knock at this door and shout?

ἀλλὰ διὰ τί οὐ κόπτω τὴν θύραν ταυτήν και βοῶ;

78

I’ll do this and I’ll knock at the door and shout.

(with a deep breath) ἀλλὰ ποιήσω τοῦτο καὶ κόψω τὴν θύραν καὶ βοήσομαι.

79

unjust

ἄδικος, ον

80

tomorrow

αὔριον

81

at least (denotes some sort of reservation)

γε

82

receive

δέχομαι

83

teach

διδάσκω

84

just

δίκαιος, ᾱ, ον

85

enter

εἰσέρχομαι

86

inside

ἔνδον

87

moreover

καὶ δὴ καί

88

knock (on), cut

κόπτω

89

argument; word, speech; story, tale; reason

λόγος, ὁ

90

student

μαθητής, ὁ

91

neither ... nor

οὔτε ... οὔτε

92

persuade

πείθω

93

wise, clever

σοφός, ή, όν

Decks in Reading Greek: Text part 1, Sections 1-7 Class (62):