Turkish 1 Flashcards Preview

Turkish > Turkish 1 > Flashcards

Flashcards in Turkish 1 Deck (200):
1

cümle

sentence

2

şekelerme yapmak

take a nap

3

akmak

to flow

4

bakıcı

nanny

5

aidat

monthly fees or recurring fees

6

kuşkulanmak

to doubt

7

inanmak

to believe

8

denge

balance/equilibrium

9

günümüz

current day

10

kaydolmak

to register

11

katkıda bulunmak

to contribute

12

utangaç

shy

13

engel aşmak

to overcome obstacles

14

uygun olduğunuz zaman

at your convenience

15

tarıf etmek

to define

16

vesaire

etcetera

17

hat

lane in a road

18

korkmak

to be afraid

19

korumak

to protect

20

korkutmak

to scare someone

21

tanım

definition

22

tepki

reaction

23

bağlantı

connection

24

müstehcen

obscene

25

yok etmek

to destroy

26

destek

support

27

işsizlik parası

unemployment benefits

28

işsizler

unemployed persons

29

engel

obstacle

30

büyüme oranı

growth rate

31

sabit

stable

32

stokçuluk

stockpile

33

sanırım

I suppose/assume

34

seçenek

option

35

zorluk

inconvenience

36

atıştırmalık

snack

37

çoktan

long ago

38

işbirliği

cooperation

39

göruş acı

point of view

40

temel hak

basic right

41

geniş çaplı

extensive

42

danışmak

to consult

43

söylenti

rumor

44

siyaset

politics

45

siyasi

political

46

hain

traitor

47

heyecanlı

excited/nervous

48

daha da

even more

49

eşcinsel evlilik

same sex marriage

50

ağaç kökü

tree root

51

küresel ısınma

global warming

52

duyuru yapmak

to make an announcement

53

duyuru

announcement

54

şiddet

violence

55

başınız sağolsun

my condolences

56

öncü

pioneer/trailblazer

57

nesi

generation

58

tanımlamak

to describe

59

özür dilemek

to apologize

60

yoksul

poor

61

sert çıkmak

speak bluntly

62

hassas

sensitive

63

erkek egemen

male dominated

64

yoğun

busy

65

komplo teorisi

conspiracy theory

66

/

bölü

67

hazırlık

preparation

68

işkence yapmak

to torture

69

işkence

torture

70

gülmek

to smile

71

tabak

plate

72

ölçmek

to measure

73

ölçü

measurement

74

olay yeri

scene

75

guvenlik sağlamak

to provide security

76

zevkili

enjoyable

77

susamak

to get thirsty

78

katmak

to add

79

fıskiye

fountain

80

alçakyönüllü

humble

81

bahs etmek

to mention

82

bahsedilmiyor

isn't mention

83

gene

still (again)

84

küresel

global

85

rağmen

despite

86

çeres

nuts

87

semsiye

umbrella

88

taşımak

to carry

89

cüzdan

wallet

90

meyve

fruit

91

sebze

vegetable

92

mülakat yapmak

to interview for something

93

doldurmak

to fill out paperwork

94

başvurmak

to apply for something

95

dokunulmazlık

diplomatic immunity

96

çıplak

nude

97

göz altında

in custody

98

görevden alınmak

to be fired

99

bağışıklık

immunity

100

moral

morale

101

sentence

cümle

102

take a nap

şekelerme yapmak

103

to flow

akmak

104

nanny

bakıcı

105

monthly fees or recurring fees

aidat

106

to doubt

kuşkulanmak

107

to believe

inanmak

108

balance/equilibrium

denge

109

current day

günümüz

110

to register

kaydolmak

111

to contribute

katkıda bulunmak

112

shy

utangaç

113

to overcome obstacles

engel aşmak

114

at your convenience

uygun olduğunuz zaman

115

to define

tarıf etmek

116

etcetera

vesaire

117

lane in a road

hat

118

to be afraid

korkmak

119

to protect

korumak

120

to scare someone

korkutmak

121

definition

tanım

122

reaction

tepki

123

connection

bağlantı

124

obscene

müstehcen

125

to destroy

yok etmek

126

support

destek

127

unemployment benefits

işsizlik parası

128

unemployed persons

işsizler

129

obstacle

engel

130

growth rate

büyüme oranı

131

stable

sabit

132

stockpile

stokçuluk

133

I suppose/assume

sanırım

134

option

seçenek

135

inconvenience

zorluk

136

snack

atıştırmalık

137

long ago

çoktan

138

cooperation

işbirliği

139

point of view

göruş acı

140

basic right

temel hak

141

extensive

geniş çaplı

142

to consult

danışmak

143

rumor

söylenti

144

politics

siyaset

145

political

siyasi

146

traitor

hain

147

excited/nervous

heyecanlı

148

even more

daha da

149

same sex marriage

eşcinsel evlilik

150

tree root

ağaç kökü

151

global warming

küresel ısınma

152

to make an announcement

duyuru yapmak

153

announcement

duyuru

154

violence

şiddet

155

my condolences

başınız sağolsun

156

pioneer/trailblazer

öncü

157

generation

nesi

158

to describe

tanımlamak

159

to apologize

özür dilemek

160

poor

yoksul

161

speak bluntly

sert çıkmak

162

sensitive

hassas

163

male dominated

erkek egemen

164

busy

yoğun

165

conspiracy theory

komplo teorisi

166

bölü

/

167

preparation

hazırlık

168

to torture

işkence yapmak

169

torture

işkence

170

to smile

gülmek

171

plate

tabak

172

to measure

ölçmek

173

measurement

ölçü

174

scene

olay yeri

175

to provide security

guvenlik sağlamak

176

enjoyable

zevkili

177

to get thirsty

susamak

178

to add

katmak

179

fountain

fıskiye

180

humble

alçakyönüllü

181

to mention

bahs etmek

182

isn't mention

bahsedilmiyor

183

still (again)

gene

184

global

küresel

185

despite

rağmen

186

nuts

çeres

187

umbrella

semsiye

188

to carry

taşımak

189

wallet

cüzdan

190

fruit

meyve

191

vegetable

sebze

192

to interview for something

mülakat yapmak

193

to fill out paperwork

doldurmak

194

to apply for something

başvurmak

195

diplomatic immunity

dokunulmazlık

196

nude

çıplak

197

in custody

göz altında

198

to be fired

görevden alınmak

199

immunity

bağışıklık

200

morale

moral